Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΕΔΒ' ΑΠΟΨΕ
στην ο:
0 0αυμιιιοκος υιιοοεκεται
τον Μοτο και σε ενοεκομενιι
επικρατιισιί του θα παρει ιιροΒαοιομα
τριών ρυθμών απο τις υιιοαοιιιες
ομα0ες του ομίοου
αρα ΜΗ¦ ο Η ήττα στο τα". και ο αυτου"
εικονα των ουσ τελευταίων αγώνων αιιοταΜυν Νατασα
και Με” "οι σου" να σώσουν τις ·αιιαντιίστις· τους ο ·
παίκτες και οροσονιττιίς γνωρίζουν κοαα τι Μαι να 
κανουν για να ερθει τι νίκιι. αΜα και νία να σαρτι
ιι ομασα ·τα πανω της· ενοσ" αεκ
Η αΚΑ'·¦Κ°"|·υ
Η ΑΕ | ¦' Η Η '00
Δεν υιιαρκουν μυστικα μεταξυ των
ουσ αντιιιοοων. αφου οι μεν γνωρίζουν Μα κοιτα τους σε μεσα απο
ΤΠ" ΣΠΟΡ
Δ/υτἡς: ο. Νικοῇα·ί'οης
αιτυσυντιίς Συνταεως: ΣΤΡΑΤΟ: ΜΑΚΡΗΣ
ΠΕΠΗ" 29 ΣΒΜΝ|Ρ|0' 201€ Ο ΔΟ. '8070
τιιν ΜΜΜ” που εκουν
αντοιίατι ουσ αυτο τα οιαστιιμα ο
Αν και ο Μοτο αινετοι να ω· ανο
μικρο ιιροραοισμα κανω και της
παρουσίας του Γιαννιώτα
Μ 'Η' σπασω" 'αν'
σα κριΟσυν Μπα για τον
Μνισιιακο πιω· στο
σουτ”
απο ΤΗ" "ΜΧ"
"ΟΥ ΔΗΜΩΝ'
αν και οι συο ομαοες δεν εκουν συναντηθεί πως
στον τυρώιια. σουμιυοκος και Νοελ έχουν αναμετριι0εί τέσσερις φορες στο οιαοταμο τας οικτατορίος=
ουο για το πρωτα0Μμο ι3-0 με ουσ γκο· του Δε·ιικαρα
και ένα του Κρατικοιιουοου και 0-4 με τον ΠαμιιουΜ
στο ΓΣΠ) και Ματς ω· για το ΜοιιεΜο Με·
ναοιις τουασας· ι2-τ στον Μίκρο. 8-2
στα καραίακακα›
ΜιΜΜΜς και σαπούνι·
'οπως που·
ο ΓΜ|Β'Μ.
συμφωνα με
τους ρΜΜ·ρ
του Μπα σου
Μ στον
ΑΜ για να
ΜΜΜ τον
η "Η" ”|¦Ἡ"¦"' ωρο
°| ιι¦ΞΗ"Η¦¦|¦υ "0Υ Μ"¦""° ¦"'"
πρακτικα στους αγώνες· 7 .
το μυαΜ
του αουμιιιοκου για
το οιιουιινο
ιιοικνίοι·
Π"ΡΜ"
ΜΗΝ" ·Μν νομίζω οτι
έχουμε ιιρο00ιιμο στον παραγωγή
αυτων ο 'ακουω αιιώνα· ατι
κανουμε ευκαιρίας ο κανουμε πίσω
τιιν κοηί εμοανιαιι με τον Μ ο Γνωρίζουμε ως ιιο0οωαιριατος ιιοοο
σημαντικο είναι τα 00ο ιιαικνίσια
που οκουμτ μαροστο μας με
_ ιΠιιιιιιιιιἰυιι·ιιιιΜ
0 Μ'"¦ ΧΡ'Μ"°'Π"
οίοε απο κοντα τον Μου "ω" ω Μ"
στον καμια" του Γιουροτια
Λιγκ φ· τον αατοναι και _ ς .
ΜΜΜ· στο ΦΩΣ· τους _ Δ ς , - ι ακομα και μα ανασα ο Με Μ Ματια
ι·ιρωτα0Μες Μπρομ ο ο Κατα·ανος Βρίσκεται κανονικα στον
οσνιιτιίς ΜΜΜ ·Όιιαο τον _ Τ 5 
ΜυμιιιοκουτοΚαρ'σκαη· Χ覦|"'| ¦ΥΝΕΠῖ¦Υ=Η ΤΥΠΟΥ: Ι . °
Μ .Ι και τα
Η Ι Π'·"¦ ίομυντικος τά η* .4 7 κ έ κ ,
Μοτο): Μπα το ττ'ιτυταίο ε Ι / γ ι ' | χ ι κ . 
στραΜατ·ιμα ο 0ουμιιιακος ·ι- .ι 7 η ί ' | χ .“ . _ γ
αεινακανειτα'ΜΜ'·σα '. . . '
τα σώσουμε στα για να Μυμτ Ι ` _ Π . ° 'Ἡ =Μΐ"
καποιο Μπηκα πως· θ Ι . ΜΒΜ ΜΝ"
. _ ΜΜΜ. αστα
Μρίιισυ τ.000κοιιριοι Ρ  ι Φ ν β. 00αυιιιιΜςαυτιι
οίκου" τα Μουν το αα- _ ' ο _ . “ 'Μ "°°=“' 'Η
σαν στο ωωω ΜΜΜ αυτή τιιν απαντησα τω ο ΜΜΜ ΜΜΜ σε κραταω για Γ ι #="
Ν η το αν ανασυκεί για το “των του στον παγκο του 0ουμιιιακου / ° "ΠΜ Μ Μ
Ψ; τα. ο Μυιοτς#τι
έ ὰ ὰ γ έ ή | ί · _ ν' και α_'ιΜτ μυο. ς Για Μῳ0ιν=σγωνα είΜ.··0 Μοτο τί==== :τα και' ομοσ· τοσο ζ | "Η °"Ἡ===Μ
μονοι και να οιατιιριίοουι· ο· απ'οσα μας ωτα- · γ _Μ ·°""==" Η 'Μ
Για το αν ακοΜτταινα ιιἶστυροστιέ ` τῷ έ έ έ ή έ Ϊ κἱ-Μ 7' ω 'ΜΜΜ Ψ' "'
ο· Μονο συστήματος απαντησει ο· _ ε “ΜΝ Μ ΜΗΝ! _
τιιν Μ είτομ· πρσ·αιίματα με τιι αιιμιουργία του Μικνιοιου μας κυρίως στο _
αυτο” ιιμίκρσνο ο στν Μοττω οτι Ϊ ·· Πέ
 οσοιαοτονστο ωππω.πωΜΜΜ ` __ .ῖ¦¦=·°|."
· - - να στο Μπιτ· να είνοὅ=ο·οΜ. αἱ: ^ Κ Ξ·κο0οοκ ο πω· κρατα ααα το ποιο σ ιιμα Μια - 1
Πιτ άστα αμαιστοσυνιι στον... ···ιιγικο ΜΜΜ
ε Π | θ ε = Η 'πμ Ο ΜΜΜ". Ν ΜΝ". του τωΜωΜ: ·Ξνό. ο ΠαοαΜτρω και
ο ανΝ0ονσς τω” να τα κατα”ρουμε ο στον
ήμουν στον ποικία του Μαννα. Μπα οπου μου
αΜγον οι ιιροιισνιΜς ο θα μου· και". γιατί
αίμα" οικΜν·ια ο οίκοι· ΜΝ σαν ιι·ραααμ·
στα ιιροιιιατ··ιω τος ΜΜΜ αΜα ατος
Παουμτ να... αααντιίαουμα·
Ντε: ΦΗΜΗ: ετοιμος» ο Μο για τιι σιιμτρινιί
π του ΕΣΑΚΕ ο Να μιι γινονται καταγκαι" αιιο τις Μας και να μαν
αιιοοαα%τι ο α·ιιιιτκος σωστος
ιι!. ουσ απο αυτα ιιου “Νυν να
ι·ρ6αουν οι -ιιρασινοτ- Μο να
ιια·ουν οι κΜΜωΜι να... Δ ,
ΜΝ” τον ΓιαννακοιιουΜ ' - ·
ΓροΦ£ι 0 ΠΑΝΓΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤ0Π0'|'0¦ ΙΩΝ" ΙΙ
ο ιι ια” Αοαιι·τττ τα
ἶἱ Ξ ξ ΜττΑΜιΑ τιιτ ατοττ:ιι
έ) Μετα το οττικο στίγμα τος αιιο τους 0αυμιιιακοιίς Ι
τ' 3 ε 'Ν ιι
ομοσιισνοία στίβου τιμὐριιοτ τιιν πατατα πρωτα
· ' Μου· κοιτκτος
αιιροοιιτου σα
τρωει στο
Μή Πω Μμο στιι
Μ" ' Μινι' ιιροιιονιισιι στο γ
Μ” ς· καρο'σκοκιι με του". 00·Μ τοπικ και Μι" να
ο" ο" ΜΜΜ τον |ΜΕΓ|Ε
είναι τσοκ “αν ΜΜΜ
έτοιμος
0 καπνισμα του αντιαοΜτικου ει" ΜΜΜ"
μικραίνει το μιιαστ και σίγουρα 0ο ° Μ"¦"° . ° ΜΜω"°¦
οποτε·οσει μεγοαο σημείο τριβής στις σα" μπε", ΜΜΜ
Πρῶτος αγωνιστικές της ΞυρωΜγκος και ρώσικα πας στο
του ιιρωτο0Μμοτος ο ποιο είναι ο Φακο” για να ουοοιιγίο των σιαιτιιτῶν και γιατί είκομτ ναντοσ· τον Ξ==“ 'Μ' _
οιηωνίο ακομα και στο ιιροα0ατο πριν" αυΗΜί· Ἐῇςἔ=ἶ
σεμιναριο των ροφορι τας κορυφαίας κτιι του στον | Τ=".ἑ¦ Ν' ωοιοργανωοας που εγινε στο Μπηκα· Εθνική Πονο- ""Μ" "Μ
ντινος '
κα' "Μ και οι Νοκ”.
·|π·° 'ΜΜΜ
για Μγους ταΓ°ΜΙ Ο!" ·2°ΝΝ του ΦΩΤΟΣ· ο ΓΙΛΝΝ"Σ “πως
ΟΜΞΡΗΣ (σεΠἱΜ '2) _ - _
ττις το." μ.μ.
·|. ._ ' ιιααντρατιιςαναΜ. ' “ τοπους μ· Μπατίστ
μεταοοσιι αιιο τον ο"
'Η ΒΡΩ" Β ο τοπίου
ο Μανος
Μ ΜΜΜ· ι
977ΙΙ08852Ν3 40
απο” ι· τετραττο αποψη” και ακνρυσιι
για το .. αιιο Η
2007 ους 50 αυγουστου
του· ο κατα που".
ασαιαο0νται απο τιι Μι' στον
Δεβετζή τα Πηγα ιι “ΜΝ ωρα μου
ματαοαια που τα: κα· ιι αστρο" Με" τρια·ουτακτιί·ι το" στο απο" τιμωρείται απο τιιν '
Παγκοσμιο πουτσο ·Μ#. Μ παω Μονοί
θαυμα του 2007 οταν Μος Μπος και τα
οσακα οσο και στους 2000. Μισο Με!" 
σουμιιια κους αγώνος Μαστοί ω Μα
του Ντίνου το 2000 ντοιυννκ
ο ΣΕΛΙΔΑ 8 ῦ
Γ|°ΥΡ0ΠΠ ΜΗ( (σήμερα):
·'·ῖ| · Π"|""'- ¦|Μ ΗΒΗ''·¦ ο το ματς Μι Η": - παοκ ο Και
στις 8.00 μ.μ. με αιιου- αυτο το ιιοιτνίοι στις
αείος μεταοοσιι απο 8.00 μ.μ. ΜΜΜ απο
τανοτττντΜτ· τανοπτντραπ·α
Μι ο ιτααος αιαιτιιτιίς ο 00γγρος
σου" Μυαντι ταμας Μιιογκναρ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα