Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
το παιχνίδι άλλαξε
ΔΙΕΘΝΗ
· ΑΜ τα ῖΤ0|ΧΗΜΑ 'ΜΜΜ ΑΓΩΝΑ'. "Η" ΤΗΝ ΜΑΡΞ! "ΟΥ ΜΧΝ|Δ|0Υ,
2” | ΠΑ'ΞΞ Μ | ω 2ἰθ-Μ |ΑΜ'°Ξ ΡΥΜ|Μ ΜΟΔ
'3 Δτλετικο ~ ΜοογΕρν Ι-Ο.
_. οοκ ουτε στη ΠαοκωΒττ
ο ΣΕλτικ·Σττ·3-3
-Μ__ ἀ_
Η . __ " · “ ΜΑΝΕτΕοΜ
Ϊ;  Ν νηΜτττΕΑοΜ
τ  Ξ ιττο τωΝτκΜ
ο οΕνΜτττΛκοΕ ΜΕΡΑ Στον ΕΜΕΑ
οΕΛΕτ το... ΕννΕΕοΕτ,
 ο τυο ΜΕτνοΕΛτΑ
ΧΧ Μ...ΜοΕτ ΕΔΕΕ Ετο κοντο
τ το ο των ΜΕτνΕΛοοΔν
' "Μ... ΡΕΦΛΡΕ|
Σ;) @ως
χἔ6·ιῇ αδ·α .4
στο Σεξ ΘΦ ΣΕΛ.
επτΣτΡΔτεπΗ “ Με. ΚΡΑ: πετ τον Μπεν .εἐἔ-μ «ΞεκτΝΑ ΝΕΑ εποχΗ»
· Με Μοριν και Φορτουνο το ορχτκο σχήμα σ ' ' ΤζουζέττεΡοσι.ο...κοψουροτου «Πρωτο» β ΟΣοββί6ο5 εΕογττσετου5 λογου5
' Αυξο μένα μετρο για του5 κυττρ·ου5 οττοδου5 Ο ' Μτ1εργκ ν5 Γκουτντέττ. ο μαχη των 6τοὁοχων  Μ για του5 οηοίουε ονολο μβονετ τον Προεδρία
Ι ' · 93; · 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΜΕ ΠΑ ΜΜΜ" Κ. ΝΥΝ! Σ. ΪΖ|0ΝΠΑ"0ΜΒΥ
ΜτΑΑΕτοΖοοΞἱ› . ¦  7 ἰἰΟέΜοντολοεἶ ΜΒΜ'  Μια @69 Η"
κΑτττΕΕ·ττΡΑοΕττιοΕΕΖνΕΕΕκΕτκοΕτοΜτΕ <_ χΞἐΞ"ἔΡΞΣἔἐἄῇ τ «ΕγκΑιριΑ ΣΟΥΠΕΡ ΝΤ|:ΟΝ ΣΤΕΡΕψΕ
ΜΕΝ" οοΕοντΑΕοΕοττΑτΕγττκνΜΜ Μ ΜΜΜ-ΜΜΜ τ ΠΑ ΜΕΝΑ»
7 ἱῖΧονει Ι
.κῖαλλο_ἐὁαΦ`οἐ Ι
ο~Άλοο66·
` Ἡ @@:
Π Πέτυχε 34 ποντου3 στο νίκη
τοεΑΕκ με 96-95 εοίτο5 Γαλατα 7
' Παρουσιάστηκε απο τον Αστέρα · ΑΜ: Εύκολα. 9 Ι ·76 Η 'ΜΡ αφαίρεσε τα μεταλλιο
ο Ελεωερ6οουλοε · Παντὡν·οε: το Στεάουα Π Νέα απο του Μακ. Με ΔεβετΦ απο το Παγκοομτοτοε
Νέο ουμβὁλατο στον οΜονομου 96-75 απότην κοοοΜΜο ΜΝ και Με Αγώνεε του Πεκίνου