Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29-09-20]0 Ο
Μα ΜΥ
Μ σωσει»
Μ Λ ω
μπορεί»
Μ Α. στον
09184974)
(ΜΜΜ)
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αἴθριος καιρός σέ
ὁλόκληρη την χώρα.Ἀνεμοι βόρειοι 3 μέ 5
μπωφόρ καί στό Αἰγαίο έως 6 μέ βαθμιαία
έξασθένηση. 'Η θερμοκρασία θα κυμανθεί
από 12 έως Ζ8β.
Πέμπτη 29Σεπτεμβρίού 2016
Κυριακού όσίου. Πετρωνίας μαρτυρος
Σελήνη 29 ημερών
Ανατολή ἡλίου 7.]9' - Δύσις 7.] ] '
Αριθμ. φύλ. 40583 | Τιμή ],50 θ
'Ερατοσθένους ι,τ.κ. ]]θ 85, Αθήναι, ιηίο@εειιεηεννε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Άπλα θέματα
σύνθετες λύσεις
ΜωωΜΜω
ΝωΜΜΜΜΜώΜ
ΜΜΜΜ.ΜΜώΜΜ
'χωΜηΜ 15ΜΜΜ
ΑΜ ΜἡΜΜΜΜ“Μ .ΌΜῶΜω
ώΜΜΜΜ ΡΜ!"
ΜΜώΜΜΜ
ΜΜΜωΜΜμ«ω
ΜΜωΜΜώΜω
ΜΜωωωωωΜ
ΤΜΜ.ΜὴΜΜΎΜ
ΜΜΜΜΜΜ “ωφΜΜὡΜ
'ΕΜ για” Μ Μ ώ Μ ών
ῦΕμπαιγμός από την
ΕΕ στό προσφύγικό
Αναγκη σύγκλίσεως Ἀθήνας καί Ρώμης με τό Λονδίνο
ΣΥΜΦΩΝΩΣ πρός τα έπίση μα
πλανα, κείμενα καί στοιχεία τής
Εύρωπαίκής Ἑνώσεως, από τόν
Σεπτέμβριο τού 2015 μέχρι τόν Σεπτέμβριο τού 2016 θα έπρεπε να
έχουν έπαναπροωθηθεί από την
Ἑλλαδα καί την °Ιταλία πρός τίς
ύπόλιοιπες χώρες-μέλη τής ΕΕ συνολικώς 160.000 πρόσφυγες. Πόσοι τελικώς «μετοίκησαν» πρός
τίς ἄλλες εύρωπαίκές χώρες; Συμφώνως καί παλι πρός τόν έπίσημο
απολογισμό τής Κομμισσιόν, μόλις 4.455 από τήνἙλλἄδα καί 1.196
από τήνῦΙταλία.
Ταυτοχρόνως, καί ὑπό τίς παρούσες συνθηκες ασφυξίας για τίς
δύο χώρες πού δέχονται όχι μόνον πρόσφυγες αλλα καί οἱκονομικούς μεταναστες 4ή Ἑλλας κατ
έξοχήν από την Ασία καί ή ῦΙταλία από τήν Ἀφρικήῇ έπισήμως ή
Κομμισσιόν ὁμιλεί για «έπαναπροώθηση» προσφύγων από τίς ἄλλες
εύρωπαίκές χώρες πρός την Ἑλλαδα καί, σέ δεύτερη φαση, πρός την
°Ιταλία. Σέ έφαρμογή τών γνωστών
έπαίσχυντων καί απολύτως ατυχών
Συμφωνιών τού Δουβλίνου.
“Ολη αὐτή ή πραγματικότης μόνον ώς έμπαιγμός μπορεί να χαρακτηρισθεί ώς πρός τούς χειρισμούς καί τό πνεύμα «αλληλεγγύης» έντός τής Εύρωπαίκής Ἑνώσεως. 'Η όλη μαλιστα καταστασις
καταλήγει μαλλον «ἱλαροτραγωδία», έαν συνυπολογισθεί ή μή ρεαλιστική βασις καί ή απολυτως
πλημμελἡς ὲΦαρμογἡ τής γνωστής
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για έπαναφορα προσφύγων, καί, εἰδικώς,
οἱκονομικών μεταναστών πρός τα
έκτός Εύρώπης έδαφη σε όπου
αὐτοί προήλθαν. Σέ αντίστιξη μέ
όλη αύτη την ξοφερή εύρωπαίκή
πραγματικότητα καί την δεινή θέση στην ὁποία έχουν περιέλθει έξ
αἰτίας τού προσφυγικού ή Ἑλλας
καί ή ῦΙταλία, οἱ σχετικές προτασεις τού Λονδίνου, όπως αύτές
έξεφρασθησαν από την Βρεταννή Πρωθυπουργό, Τερέξα Μαίη,
στα 'Ηνωμένα'Ἑθνη αποτελούν
«ασφαλή διέξοδο». Διακρίνουμε
μεταξύ αύτών: α) 'Η Εύρώπη, μέ
οἱκονομικούς πόρους καί τεχνογνωσία, να στη ρίξει «στρατόπεδα
προσφύγων» στα έδαφη έκτός ΕΕ,
όπως Τουρκία, ῦΙορδανία, Λίβανο.
β) Οἱ εύρωπαίκές χώρες, όπως καί
ή Βρεταννία, να ανακοινώσουν ότι
θα δέχονται πρόσφυγες από τούς
«χώρους υποδοχής» έκτός Εύρώπης καί όχι από τούς πρόσφυγες
πού πέρασαν λαθραία τα εύρωπαίκα σύνορα, ύποβοηθούμενοι από τό
όργανωμένο έγκλημα καί, ένδεχομένως, τα δίκτυα τής Τξιχαντ.
Ἀθήνα καί Ρώμη δέν είναι δυνατόν πλέον να περιμένουν από
τίς Βρυξέλλες να δώσουν ούσιώδεις καί αποτελεσματικές λύσεις.
Καποιες κινήσεις έναρμονίσεως καί συντονισμού μέ τό Λονδίνο 4ίρχικώς σέ διπλωματικό έπίπεδοἀ σέ καθε περίπτωση μπορεί
να έχουν πολύ ένδιαφέροντα αποτελέσματα.
Ἀδύναμία πληρωμής
από τούς πολίτες
Μόνο ζημίες φέρνειή φοροκαταιγίδα πού έχει έξαπολύ θεί
Η Ι[Ρ0ΣΦΑΤΗ έκθεσις τού ΔΝΤ
για την Ἑλλαδα έπιβεβαίωσε, μέ
τήν παραθεση αποκαλυπτικών
στοιχείων, την ύπερφορολόγηση
πού ύφίσταται μεγαλο τμήμα τών
Ἑλλήνων πολιτών, καθώς καί τό
γεγονός ότι, έξ αἰτίας αύτού, έχουν
φθασει πλέον σέ πρακτική αδυναμία να ανταποκριθούν στίς ύποχρεώσεις τους. Ἑνδεικτικα είναι
τα ακόλουθα τρία στοιχεία:
4 Περισσότεροι από τό 50%
τών μισθωτών δέν εἶναι ύπόχρεοι
καταβολής φόρου εἰσοδήματος,
ένώ τό ἴδιο ποσοστό στην Εὐρωξώνη κυμαίνεται στό 8%.
4 Οἱ όφειλές τών πολιτών στην
μεία έχουν φθασει στό 70% τού
ΑΕΠ, πού αποτελεί τό ύψηλιότερο
ποσοστό αναμεσα στα κρατη -μέλη
τῆς Εὐρωζώνης.
4'Η είσπραξις βεβαιωμένων
φόρων έχει πέσει, από τό 75% τό
2010, στό 50% έφέτος.
°Η Γενική Γραμματεία Ἑσόδων ήλθε να έπιβεβαιώσει τήν
ὁλοένα αύξανόμενη αδυναμία τών
πολιτών να πληρώσουν τίς όφειλές τους, σέ μια χρονια όπου, μεταξύ ἄλλων, αύξήθηκε ὁ ΦΠΑ, ή
εἰσφορἄ αλληλεγγύης, ὁ φόρος
για νομικἄ πρόσωπα, ὁ ΕΝΦΙΑ
κ.ἄ. Τόν Αύγουστο, οἱ φορολογούμενοι δέν πλήρωσαν φόρους καί
δισ. εύρώ. Κατόπιν τούτου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στό
ποσό τών 91,6 δισ. εύρώ (πού αντιστοιχούν σέ περίπου 4 έκατ. πολίτες), έκ τών ὁποίων τα 8,986 δισ.
δημιουργήθηκαν τό πρώτο (έκταμηνο τού τρέχοντος έτους.
°Η «Ἑστία» έχει κρούσει πρό
πολλού τόν κώδωνα τού κινδύνου
για την φοροκαταιγίδα πού έχει
ξεσπἄσει τήν τελευταία έξαετία,
καί ή ὁποία έχει μαλιστα ένταθεί από τα μέσα τού 2015 καί μετα.
'Η φοροδοτική ἱκανότης πολιτών
καί έπιχειρήσεων είναι δεδομένο
πια πώς έχει έξαντληθεί.'Ἑχουμε εἰσέλθει σέ ένα φαύλο κύκλο
Ζ έφορία καί στα ασφαλιστικα Τα- πρόστιμα συνολικού ύψους 1,368 οφειλών καί προστίμων.
Σ ί Τ” < ί
ημερα ης ημερας
Ό λ ί δ λ ί
Πέντε θέσεις ύπεχώρη-   ο 0φ0ν0€..·
σε η ανταγωνιστικοτης
ἔκ °ἔὶἘΞδ:Ξ Ϊ)  Μ χ* ω ο Μ ω.ωωωΜΜ αψΜ·πωῳ ωΜωηΜ
χὁΙόϋο, συμφὡΞως έως ω' ο Ἡ Μ  Μ” ο' Μ ἡ Μ Μ Μ
τήν έκθεση τού πωσ Μ Μ ' η Μ Μ -ωωΜΜωω Μ η Μ Μ
ΕωΠοΜοΡΜΜ Μ· _ΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜωδ Μ Μ"ΜΜ“ ΜωΜω
ΜΜΜἩ ΜΜΜ ω Μ Μ η· Με
ΜΜΜ "ΜΜΜΜ° οΜΜΜΜηω ωΜΜ"ΜΌΜ Η
ηΜ ω“ΜΜΜ- ωΜωἡΜΜ ωΜωωΜ =Μψ|ΜΜῳ
 κ. Μητσοτακης ιταρου- - Ἡ Ν 'δ ΜΕ Μ ΜΜΜΩΜ  φ' ΜΧΜ ω Μ
ειπιετ9α::ειι :.“ΜΜ:“ἔΜ ΜΜΜ· “ωΜ“Μ *““““Μ
"ερωνύμου. Μ· ΩΝΜΜ“ά ΜΜΜ ΜΜΜ· ΜΗ"ωΜωΜΜωφ Μω“ΜπΜ ΜωΜΜΜ
ΌΜ ωΜΜωΜ ΜΜΜ ω “η Μ"ΜωΜ"ω ”ΜΜωΜω
ΜΜΜ “ΜψΜω“ "'"'"*“"“'"” ΜΜΜωωπ
Τήν Πλήρη ὁνσδωργὁ_ ΜΜΜΜΜ -ωνιΜωηω ΜΜΜΜΜῆΜω _Μ°ΜΜ
νωσητῶνμυστικώνύπη- ”Μ “ΜΜΌΜΜΜ Μ'”ΜΜΜω° ΜΜὁΜΜΜἡ
ρεσιῶν της Ρωσίας προ- Μ* Μ Π Μη Μ ω” σωμα Ά
γραμματίζειό Πρόεδρος Μ ΜωπΜηαῳΜ “ΜΜΜΜ·» ΜΜ ὴή'ωω
Πούτιν, έπανιδρύοντας ΜὡΜὴ” ΜόΜΜ“Ν Μαωωωοω ΜΜΜ°ΜΜ
*Μ ΜΜΜσ ΝωΜΜωΜψ ΜΜΜΜΠΜ
4 ο ΜῳωΜα ΜΜωτΜπ ΜΜΜψ» ΜΜΜΜΜΝ
 ΜωωΜ ωωΜωΜω ὡ·ωωψΜΜ ΜΜ“ΜΜ
 ΒΜ74ῳΜ°ΜΜ ωωωωψω Ψ·“·βΜ"“* 'Μ
0 77110 ΟΝ"
Θρησκευτική
σύνειδησις
Γραφει ὁ21θαν. Θ. Ι(0σμόπσυλσς*
ΟΤΑΝ ένα έθνος βρίσκεται σέ πτώση, όταν μια
κοινωνία καταρρέει, μια παραμετρος μπορεί να
βρεθεί παντα: έχουν ξεχασει από πού έρχονται.
"Εχουν χασει έπαφή μέ αὐτό πού τούς ένωσε
στήν αρχή, έχει πεί ό Οει| Ξεησουις (] 878-] 987,
Αμερικανός ποιητής).
Τό σχολείο, πέραν των γνώσεων, παρέχει
στούς μαθητές πρωτίστως παιδεία. 'Η τελευταία αποτελεί τήν συναρμογή προτύπων συμπεριφορας, ίδεολογικών έφαλτηρίων, κυρίως δέ
συνιστα τήν συνολική προσωπική σκευή πού θα
συνοδεύσει τόν νέο στήν ζωή του. Οί κύριες συντεταγμένες τής παιδείας πού τό Κρατος έχει
καθήκον να ύπη ρετήσει περιγραφονται στήν διαταξη τού αρθρου ]θ παρ. 2 τού Συνταγματος.
'Εκεί όρίζεται ότι: <<Ἡ παιδεία αποτελεί βασική
αποστολή τού Κρατους καί έχει σκοπό τήν ήθική, πνευματική, έπαγγελματική καί φυσική αγωγή τών 'Ελλήνων, τήν αναπτυξη τής έθνικής καί
θρησκευτικής συνείδησης καί τή διαπλασή τους
σέ έλεύθερους καί ύπεύθυνους πολίτες».
Περισσότερο καί από τήν απόκτηση γνώσεων συνεπώς, σημασία έχει ή διαμόρφωση των
νέων, ως ένσυνείδητων 'Ελλήνων πολιτών μέ
πλήρη αντίληψη των καταβολών τούἘθνους,
καίἡ τόνωση τού θρησκευτικού αίσθήματος καί
όχι ή απλή θρησκειολογική ένη μέρωσή των. Επί
τού ζητήματος αὐτοῦ έχει τοποθετηθεί μέ πληθώρα αποφασεὡν της ή 'Ελληνική Δικαιοσύνη,
έχοντας νομολογήσει σχετικώς. Δεδομένο είναι
ότι ή συντριπτική πλειοψηφία τού 'Ελληνικού
Σ υνέχεισ στήν σελ. 8
τό ταίρι της ένώ καί ένα
από τα παιδια τους πέθανε...
· «Θέλω να σας ανακοινώσω ότι δέν παρακολουθώ έαν έσείς αντι
· Μέλη τού 7σλαμικού
Κρατους προσφατως
έγκατέλειφαν τήν όργανωση σέ πόλη τής έπαρχίας ί(ιρκούκΙ κινούμενοι
πρός αγνωστη κατεύθυνση. μόνο πού Φεαοντας.
πήραν μαζί τους καί χρήματα τής όργανώσεωςΙ
καί μαλιστα ποσόν ούχί
εύκαταφρόνητο, αλλα
600 έκατ. ίρακινα δηναρια ποσόν πού ανττστοιχεί σέ 419. 790 εύρώ! Καί
δέν είναι ή πρώτη φορα.
”Ε χουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις τζιχαντιστών οί όποίοιΙ πρίν
φύγουν, προβαίνουν σέ
κλοπή μετρητών. Κατα
τα αλλα προέχει ή «ίδεολογία»...
· ἔΕγκλημα» διεθτραξαν
ώ; φαίνεται δύο φοιτητές
σέ θαλασσιο παρκο στήν
Νότιο Ἀφρική. Ἀπήγαγαν τόν «Μπαντι»Ι έναν
αφρικανικό πιγκουίνο
καί τόν αφησαν έλεύθερο
στήν θαλασσα ~ίσως νόμιζαν ότι τόν απελευθέρωναή αλλα ό «Μπαντι»
δέν θα έπιβιώσει, διότι
έχει μεγαλώσει σέ αίχμαλωσία καί δείι είναι ίκανός
να βρεί μόνος του τροφή.
Ἀπό τήν αλληΙ καθώς οί
πιγκουίνοι είναι μονογαμικα όντα ή «σύζυγος»
τού «Μπαντι»Ι «Φρανσις»Ι μαραζωσε καί δέν
έχει βγεί από τήν φωλια
της από τότε πού έχασε
γραφετε, διότι, μέ καθε έπίγνωση, δέν θέλω
να σας ζητήσω να τηρήσετε κανονισμούς τούς
όποίους τό Πανεπιστήμιο τής Μπολόνια έπιτρέπει στούς καθηγητές του
να καταπατούν»! Αύτό
τό απίστευτο έγραφε ὁ
Λούτστο Μτστο, Καθηγητής Πολιτικής Οίκονομίας
στό Πανεπιστήμιο τής
Μπολόνια στό ίστολόγιο τού ίδρύματος, αναφερόμενος στήν λογοκλοπή. Ωραίος καθη7ητής!
· Ἀμερικανική έρευνα μας
πλ ηροφορεί ότι ή φτώχεια
μπορείνα ἐτιτδρασει αρνητικα στόν έγκέραλο καί τίς
νοητικές λειτουργίες καί
να γερασει τό μυαλό πρίν
από τήν ώρα τοιή Καλα
χρειαζόμασταν ὁλόκληρη
έρευνα για να τό καταλαβουμε; Ἡ φτώχεια γερνά
καί τό σώμα καί τό μυαλό. Για να μήν πούμε τί
αλλο κανει...
· Τό μόνο πού έλειπε
από τήν ζωή μας είναι
τό μαύρο παγωτό! Τό
παρασκεύασαν στήν
Νέα Ύόρκη. Όνομαζεται
Βί8£Ι( ΟσεοΙ1ιπΑ811 καί
κυριολεκτικώς αὐτό είναιΙ
διόττ τό χρώμα τού όφείλεται σέ έπεξεργασμένα καί «καρβουνιασμένα»
(στακτη) κομματια κελύφους καρύδας. ΠαντωςΙ
ώ; χρώμα μαλλον δέν σέ
προκαλεί να τό φας
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Χωρίς αριστερή ντροπή. . .»
ΜιΜ(σελ. 3)
«Γλύ πτα Παρ θενώνος»
ΜΜ(σελ. 8)