Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςοειιεν@οτειιετ.ει
Αναγκαίος
ο διάλογος από
μηδενική βάση
Σελ.2
ΣΥΝΤΡ|ΒΗ Ι.'|ΗΤ7 ΣΤΗΝ ΟἩ(ΡΜἩΔ
. Ο 5,Τους φιλορώσους
δείχνει η ολλανδική
έρευνα
Μωρή απεργία
εργαζομένων
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020
Το ΠΜ' στους
γαλατσιώτες
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
ΣΤΟΝ «ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΒΛΡΕΛ|ΟΥ» ΤΟ Β|ΟΤ|ΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠ|ΠΕΔΟ
Μετωπική Τσίπρα .
ΜηΤ°°Τθκη στη Βουλή
ΓΙΑ ΑΔΕ|ΕΣ, Ο!ΚΟΝΟΜ|Α ΚΑΙ ΠΑ'ΔΕ'Α
ΠΔΝΕΛΛΗΝ|Λ ΟΜΟΣΠΟΝΔ|Α ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Η πολιτική ως υπερφορολόγπσπς
που ακολουθεί π κυδέρνπσπ έχει ως
αποτέλεσμα ταν εκτίναξιτ των λπ€ιπρόθεσμων οφειλών και ένα στα τρία
νοικοκυριά να Βρίσκεται υπό τήν
απειλή τής κοτάοχεσπς λόγω χρεών
στον εφορία.
"Η Κυδέρνπσπ του κ. Τσίπρα οδπγεί
τους πολίτες στή φτώχεια και στήν
εξαθλίωσπ. Τα στοιχεία που έδωσε
στο δήμοσιότπτα π Γενική Γ ραμματεία Δπμοσίων Εσόδων, για το μήνα
Αύγουστο, είναι ενδεικτικά του αδιεξόδου στο οποία έχουν περιέλθει εκατομμύρια ίΕλλπνες" αναφέρει σε δή·
λωσή του ο υπεύθυνος του τομέα Φορολογικός Πολιτικής της ΝΔ., Απόστολος Μαυρόπουλος.
Οπως σήμειώνει, μόνο τον Αύγουστο, μήνα που δεν υπήρχαν φορολο
κές υποχρεώσεις για ταν κατα0ολή
σεων φόρου εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα και ΕΝΦ|Α, αυξή0πκαν κατά 1.368.000.000 ευρώ οι λή€ιπρό0εσμες οφειλές των πολιτών, εκ
των οποίων το 1,014 δις ευρώ αφορά
φορολογικές οφειλές, Από τον αρχή
του χρόνου. οι λιι€ιπρό0εσμες οφειλές έχουν αυ€ιιΟεί περίπου κατά 9 δις
ευρώ. κάθε μήνα προστίθενται·ένα
και πλέον δισεκατομμύριο νέες οφειλές. Η κατάστασή επιδεινώνεται μέρα
με τι· μέρα. 'Εχουν ήδπ ξεκινήσει κατασχέσεις καταθέσεων. εισοδπμάτων
και περιουσιακών στοιχείων σε
774.321 πολίτες, ενώ άλλοι
1.500.000 πολίτες απειλούνται και
αυτοί, άμεσα, με κατασχέσεις. Ένα
στα τρία νοικοκυριά αντιμετωπίιουν
τήν απειλή τής κατάσχεσπς από τήν
εφορία.
Ο λογικός