Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Επίτροποι θα καθορίζουν τον κατώτατο μισθό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|||||| ||||| |||||||¦|
| ' | '
977Μ089784
Ε^ΕΣ ΕΝΘΕΤο 8 ΣΕΑιΔΕΣ  εΝο ((
Σ - ζ! ~ ο   έν «ΠΑΡΤι ΜΕ 8
Η '- Γ Γ  ΜΠΑΜΠΑ». ΜΒ
α _ ΕΝΑ κΑΡΤογΝ ΠΑ .ι ΣΤΑ
μ _  Ω θα    ο ΜΕΤΑΑογΣ κΑΕΒΕι Θ. κ;Ξῶ Ψ ` "Η"
_ 1 , ι ο ,  .
Γ  Ί λ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ω! Μυω“ὶ χ ` Χ
Πἐμι·ιτΠ 29 ΣεΠτεμβρίου 20% - Αριθμός φύλλου 1996 - Τιμή 1,30 € - νι·νννν.¦|εῆ|ιεΜετγροε.εν
 ἱἑ^'% ΤΑ ΑΓκΑΘιΑ ΣΤι-ι ΔιΑι·ιι=ΑΓΜΑΤΕγΣι-ι
. Δ -· | ε ΠΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣιΑκΑ
ΕτιίτροΤιοι
θα καθορίζουν
τον κατώτατο μισθό
Ο κΑΤΩΤΑΤΟΣ ΚΛΑΔ|κΕΣ Ε
Μ|ΣθΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ χ0γΝ «κ^Ε'ΔΩΣΕΙ»
θα συμφωνείται αΠό αλλά με εξαιρέσεις ο· θΜΑΔΙκΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
εργοδότες - ΓΣΕΕ, αλλά σε για εΠιχειρΠσεις ΕΡχ0ΝΜ! ΑΛΛΑΓΕΣ “
όρια Που θα διαμορφώνει Που αντιμετωΠίζουν Μ' ΠΑ ΣγΝΔ'ΚΑΛΙΣΠκ^
ειδική εΠιτροΠΠ οικονομικα Προβλήματα
ἑΡΕΓΜ|ΝΓ|( “ΠΡΩΤΑ Το ΜΝΗΜ0Ν|0, ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣἘΕ 
ΤΣΕ ΠΜ _;;ι;:ι;;;Σ:ς
ΤΩΡΑ Ο' ΔΗΜΟΣ|Ο|
ΥΠΑΛΛΗΛΟ| Ε|ΝΑ|._.
ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΜΑ'
¦ |Σ ΠΡΑκΤικΕΣ γΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ
' ΗΣ ΔΕΚΑΕΤ|ΑΣ ν ΤΗΝ κγΒΕΡΝι-ιΣΠ
Τ0Υ ,80 ΕΜΜΕΝΕ| “Ω 11
. 'ηη ._-#-_ι:ῇῆι-' |-ι
0 ΤΣ||'|ΡΑΣ»
ΤΑ 5 Ρ|ΧΤΕΡ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΗΣΥΧ0ΥΝ ΤΟΥΣ ΣΕ|ΣΜ0Α0Γ0ΥΣ 3 ΣΕΑιΔΑ ΤΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα