Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
25 εισιτήρια όιαρκει|αε για την
«Βασιλισαα» ( 7 3 κατιτγορι|α5
ΑΕΚ 0118 7 και 72 κατηγορι|α5
ΑΕΚ 0Μ|Β 2) και 30 εισιτήρια
όιαρκει|α8 για όλα τα τμήματα    
τιι5 Ερασιτεχνικα5    
ω., · · . - ω ο δ
ικ | ·
'Γτςιριιι κι τω.” ιι|5¦›ιι›ω 2τ›ισ ιτ›“Μη Οοο 4?-|ΟΟι ο ι 30 - · μ _ν Ρ ,_ , ;--,  Ξ
-ἔΚσ;`.#. ἰ-`Χ ο' ι ,
Ο ιδιοε ο Κετσιταγια το ξέρει καλυτερα ααα τον καθένα, ότι κι όλω φορέ5 αμφισβαταθιικε
στο ξεκίνημα του στον Γιαγκο των ομα6ων, αλλα τα καταφερε και Πέτυχε
ειζον ζατημα να βελτιώσει Το ματε ϊΠ5 Κυριακα5 με τον ΟΣΦΠ,
έιτοσαμερα κιολαε τα αιτοὁυταρια, · ` _
δεν ειναι στιλα «μαχη», αλλα <<ιιολεμοε»
ματ' και στο ημιχρονο του αγώνα με και όλα η ομαδα ιτρέτιει να Παει
”ξ “ ΔιιοΦΛΣιΣινιΕινιι και χωρι3
τον ιταραμικρο φόβο, για τα Ν||(Η
στο «Γ. Καρα'ι'σκακα8»
Ι Ι Σήμερα (19:30) ιι ΔΕΚ υιιοὁεχεται τον κατοχο του
 ο   τιερσινου Ετιιοευρ και ο Μαικλ Ντιξον θα κανει Πρεμιερα,
μτιρ0στα στον κοσμο Με “Βασιλισσα5» · «Μαγκικιι» νικιι
Ι ' '
ι' 8  Η   β "| οι'Εφιιβσι, 69-66 το Περιστέρι · Άνετο “τρια στα τρια»
οι Με” (7522 τον Προμηθεα Χαλανὁριου)
_ἶ Γραφει σ'Λριτ8 Ασβεσταε
 _ *ο