Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/υτιος: ο.
ΤΩ" ὶΠ°Ρ
Ν ιιτοῇο'ι'6ης
Διευθυντής ΣυντοΞΜ: ΠΡΑῖοΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΑΜ ο ΕΞΠ'ΕΜ'Μ' 20” Ο ΑΩ. "089
ΠΜ τοι Φορτο0νος οτο ορο-ο που
με τον Μοτο ο 'ονος του ο που·
οτον των” ο Μοο κοι ο Νοοτἰο ο
ο ΜΜΜ οορο το μονομο τος Μπος
Η· ΕΠΟ"' ”ΡΑ 'Ε
ΕΜ· και με
| ' “πωπω μιο οοοοοννιοιι οου τεοΜτ "ο" Ποπ”
ομοια· ου οΜοτο με το ΜΜ¦. ο σουμοιοτος ον
το του ορνΜοοιοον- Μαρ ο ο ω”. πωπω· ο·
σ ο: το... Μου· στον” τον ορο” κοι νιο τις τοιοονὐτ στο ντέρμπι τος κυρ-τος με τον Δεν
οιοοομτικο
παταω
Μιο κοτοινιοτιιτο ουνὲντευΕο οτο
-ΦΩ:· οπο τον κοοὐτερο τοι ιιοοΜι
χρόνιο τοοεοι·ιτιιτο ρειιορτερ ιτοι
μενοοο οοοοο του σουμοιοιτου
ο" Π ΜΑΡιινΑκιιτ ΜτΙ Γιο οσον
ΜΕΓΑΛΑ ιιΡΑΓΜοΜ :το ΜΜΜ·
·Ἡτον ένο ΜΜΜ" οου ικροοο οον Μοντορος νιο τον οουμοιοκο ο "οπου οτον κοομο
προοιμοοοιοον το κοοοκο'ρι νιο νο οτιοΕουν τις
ομοοα τους. ομο'ς το Χοοοοομοι 'ομως το το
οορουμο το ορυτοοοομοι·
Δεν έχω Εονοοοι
οοίκτο ι· τοτουοζ οιοἱ
κρον·ον οτον Μιμο. οον τον
αεκ μος μοοκ. οοοο αν 0ο μτ
Μίκα ον που μοοοο ο Αν
οτον κοοος Πιο'. μοοροι νο
του οοινο το· τω οοοο
ένο οιοοκιι
'Ι°ΡῖΖΕΕ'Ϊ! /
.'οοοι οκτιμομο τον τα" ο κοι ο Γουρνοτος Μροι οτον κοοος ο Νο οον ου τον
οοιὶοοιο μου ο”. 'Η οιοτΝω οτι οντος
ο ΜΜΜ μπορω νο ουρανου!.
οοοιον κοινο οι· ο'οοο τον ο 'τους νο
μον τον· ιιοοοοοοο... οοντος. νιο νο
τιμοοτ· ο'οοιοι¦ αν “οι οΜοορο τον
Μονο οντος ο οροοονοτος ο οοοοοον
κοι οοοοι τιοοοονοτος οριν οοο ουτ0ν.
οι σε ΜΜΜ. -κοοοιος οοο οντοςοτν σοκοντοι κοι οι τοο0τορος.
σο Μου· των οσο”
το ώμο τος τοοοοροοος
ο κ. υοοινοΜ. νιο οντο του· τοοο
οοοοο οΜτοκιυοιο νιο νο το". τον
οοοιο κοι το Μο· κοι οοοο οοοοο νιο
νο οτοοοι το κονοοι ο Χροιοζοντοι οροοο Μοτο νιο νο οτοοο' ένο κονοοι.
ιι τοΜοροοο ρουοοοι το τρομο ΜΝ πιο."
Μίοοοο με
οττνο ΝΙΝΟ·
νοτια του ο.
Μοοινοκο οτο
τοΜοοτικο ο
Πο" νο οτι·
Ξουν κοτι
οοοο μονοοοι
ων το ουκρνοοτο| με ο·
οους 'ονοΜ°ΠΦ
ο· ο¦τι ”ο" το ων·ρνοοῦο του ο Μοινοτο
με το Πω· οου πονοτον. ο" ΜΜΜ· ονον
τοινονρνιο οοικτο νο
οορτι μιο του· τοκοιροοο οτο ·ριο του.
ο οοο6ο οινοι οΞοιοοτικο
ωοι·υμονο οοο τις
τοοοοιτς τοι νεου·νομονο οιιο τους
οποιους τον
Αν·"Η'ύ ·0¦Σ·
ε'μοι ο Σωτήρος
ΗΜ. ΜΗΝ
ονος κρονου.
ορο το" ομως
τρονουοῶ
-ορυοο. ως μου.
σουμοιοκ£ μονο
||'|°ΠθΜ:
ο μοομοος
οομοτρος
Μοτο'
·ο τορριοιις οΠι
“ΜΜΜ κοι ”νοτικονς
οιοους ο· οομοντιοο ιιοοτο κοι
μο0οΜ οτι οτο οοοοιο Μοτο·
μοο·οτι κιοοος οικονομικο οοοοοι·ς
οτ·τονς ο Μονών· οτι το Μοτο το
επι νιο το τονοοι κοι σο το οο·ι μου·
τοοους ο οοοκοοο νο ουντρνοοτο' με
κοντομονο ο ¦ο8·'οοτ. Ποτ· ο κοντομονος
τον επι οο·ι οτο οικοστοριο ο
ΜΜΜ ·οἰοος μ· Ποροινο- _¦/
νιοννο. οιοτι οτο τον 
οΜοοο ότι ο οικονοπιο. /
νιο κοποιο οικο τος
Μο. Νοε· νο οποτΜοΜί οοο τον
οικοκοι
πιο το μοτς με τον οτκ
οοοοοι νο ο'μοοτο ΜΜΜ" ο
ο" το μοοοοοονμο τον ομοοο ον
νινονν οκροτοτος ο Προοοι νο ο'μοοτο
απο οτον οουμοιοκο Μ μονο οτον
μος σου το το" πιο οου μος Μι
Μαι. σου κοι οτον
οοροοο'οι·
αν οινοι ο σουμοιοκος οου ον·ιρουτοκομο ο
Κοι το ε·νιΒι οτι οον οοπουν 'εοοονος
οο|κτος ο ονοοοοῶ τον οοοκο των ΜΜΜ:
Ξοοιινων οοικτῶν. κοι Βοζω κο· τον
π°Ν°ΒΒ€ "Μ ἙΠΠΜ€·
οικου· οκοοοοντο οτι
οι· ο Μοωνοκος οονοοι
ι· ουτο οου οποιοι τω
τοι Μο μονος ο 'Μι κοι
οποιος των" ο 'ομως
αν “Με νο τοκοι· τον
μοοοο ο ·οοτοονος. αν
ροκ' νο 8οτοοο τον
μοοοο ο Ποοντο. αν
στοπ" ο ορο·οοος το
απο" τον οοροοΜ οου
οποιο οτο Μοιοο. οοονοντος ότι· τους κοκ"ροος οοικτος ο οπου οτι
·ο ν'νουν οιορΟοτικος κινοοοις οτις μοτονοοως τον 'οτου". οοοο κοι οτο οποία”
του υ·Μ ος τω.
Ο ΜΝΗΜΩΝ)! ο!" οοοο Μ οιο-ο ιμο
το Μουτ!» κοι μοτο μοοἰνοι οτο τοιοομο ο
Μ0Ν'ΞΡ|Ν° 'ΑΘΗΝΑ ν· το οροοοινιοτο
ορο σον-ια οτον οττο οοο τον 'τοκ
¦'|Μ·'Μ¦= -Μοονμτ νο ο'μοοτο
οτοιμοι νο νοτ-τοοονμτ οοονς τ
τους ποιους μος- ο "οι-"Πιτ σο οομοντ-οττρο οιιο
Μο του οτι οιοτοροομ· τον '
κορμο μος ο των" τριο οοιοιο Ε
οου νο μος Μιτοουν ομοοο- η ο
οο·ι·οοοι Η ο... το-ιιο
Σομοοο τροποι τον Με Λο 'οίκο ο
Σνντοοοτικο το" ο Μ μοοκ ο Αν
αν ιιΜω·. ΜΒΜ' νιο Μπρος μια
νοοτοι ο ΜΜΜ τετρομ ο τοροντο
τον” Μοτο κροτοο· ο οροοονοοο οτο
τύπο. ο· “το οοΜιρως νο
κονουν οοο·οοοοοιο κοι τους υοοοοιοους
νο Μποντ ονιοο ο Στο οοοοτοο κέντρο
τοτ ΜΜΜ ο Μονος Μακ
"ΕΜΠ" ϊ· ΜΡ”|“'" |
¦υμΜο μ· τους ·οΜροΜυνους¦ οτις η
"ρω ο οροοὡοοοο μο Μοτο ο ,
“ ι Ἡοο οτο 2·ι.οοον·οτομοτς π ο
τος “Μ μ· τον ο" ο Δ·
τοοντ οριο ν- τους · Ο Ρ
κοοριονς Μο “Μ οι·
το τ.οοο οιοπορΝ°ο= η Η Μέ
ν- το ωριον ρ
οροοει ο
ΔΙ°ΝΥ:ΝΣ ΔΕΠΑ!" (ποιου '8)
ο κορυοο·ος οιονὐνιος οτον κοσμο ΜΗ"ΤΡΗ¦ '20"|'¦ κοι ονος οιιο τους
οοουοοιοτορους Νέα” ουν ΜΜΜ
ο ιιοιρο'κος οοοοονος ο· οοο το
οοορ. μιοοοι το' Μος τος
Μος οτο ΦΩΣ·
ο =πΜ οοος
οοοκοοοοτοι οτι
Νοε· νο κοοἰοτι
τον οοοοοιο τοως" του οτον
οουμοιοκο. τον
ομοοο οου τον
ονοοοιςε
ο ύψους ο." οιτονος
μιοοοι νιο το οοροοονο οου έχει ως
ορκονος τος "πως
Ξοοοοος κοι τις οροΜέσος του νιο τους
Μονος μοοροζ με
'Η' 'ΜΜΟ
πω τον Μοοοο
ο οουμοιοκος κοι ορια του
ο οροοονοτος οον τον Μα οτριοοοτ·ρο οτον των" του ο Ποτε ο0οοο
το Τροντο νιο το Βορονο ο Ποιον
οκωτοτοι ουνοκτιο οοο τον
σουμοιοκο
Γιο τον
“τω του |οονο
ιιου ήτοι οτο τιμ του
-τρυοου- οουμοιον|κο Μυτἑρο οττροοντο
“ω ο·
το". οτον
τον κοριορο του
:νΜοκτος τιτΜ
ο τζοοριτς. στο· κοτοκτοοτι ος τῶρο ο Ποντοομιο Πρωτο·οομοτο ουοοονυν.
ο ιιρυτοοοομοτο ιτοΜος. ο ορυτο·οομοτο Ξοοοοος κοι τ τονροος.
ο κοο·οοο ιτοοίος. ο Κὐοτοοο
εοοοοος. 2 τούοορ κοι·
τοοοοος ο"
ο Σούπερ κοο  '
'τοοἱος «
ΜΜΜ ουκνττνΕο στον
πΞΟΛ Νο ΛενοΜΜ απο" κι
οτομοτοοοι
ο σουμοιοκος ομοονἰοτοκ· ·μοοροομονος· οτο ονο τοοουτοίο οοιτνίοιο
του. ποιο το οιο ουοιοκριτο τοροκτοριοτικο οτον ο οοοοιψο τουτοτοτος οτο
οοιτνἱοι του ο το οντιοοοο με το Βέρνο.
κοντ" σε οροκΜ κοι Μριοο οι ποιροιῶτος “του νο μον τεμ" οῶς νο
ι οορουν ουτο οου “Νυν
Η οντοοτοοιοιιτιι
'Ἡ' "ΗΒΗ"
Ϊ ο ουρ·νο τοιοτροοο οτο Μοκο ω Μ οτο Μ πρι οπος
τα μοτςοροοοινοουνοΜ|ων·οκ·
οπο ·Μνιοο ο το ωοορ·ο νοοοοο οο του·
τι ν·Μτ·οκοομοςοοοΜτοντΜ·ονο
ς . Μουτ· το ο·ιτο τα τον ουτοο·οο·οοο
` τον φυτοτοοτον: οτι Μο νιο το
Μ το τον Μοτο ΜΝ κοι νιο
το πωπω ντοροοι μ·
0 ··"°"||'. Ο "ΜΡ°'|°' 'Η
Η ο"|°-°"'ο ο το κοινο κοι οι Μορορθς τον ωο οιο τοοοντουτον τοκο
1 - νυν τοιο·τιτο-  - 
τον ΠΕΚ
νονών οου
ι'~~ ὶ Γ' ι' |- .'τ
Ο' ¦ΚΛ°"Ε¦ Τ"¦
Ε"° ΣΤΑ ΚΑΠΗ!
¦Τ|¦ 28 0|(ῖΩΒΡ'°Υ
Μο” το ορονρομμο ° °Μ_
Μ' '° '“°° Μ °' Μοτο: τοτνορου οτο Σούπερ Μνκο ο Α
Αρτος |ονουοριον οι ομροοιμος :Ξ θε" ΠΜ'
δύο ορῶτος ονωνιοτιάς του "Μ°γ Με
προτοοοομοτος ΜΝ"
Έντονο οντ'οοοοο κοννιο νιο Μοιοοον·οο οτο οι.
τος οιορνονὁτρ·ος ο Μοτο αν νινοντοι πον·ονο
οτον κοομο ο Ξ|μοοτο μιο ομοοο οοου οιο ·μοοριιιο
οοο οοΜς το· αν οο'ρνουμτ οιοοομιοο Μο τος
τοκος μου πόσος μ· τον
ο. 'οοιοοονίοο ο Δον
οοοοιον·τοι οτοι το
ορωτοοοομο: τι νο
Μ” τὑρο.ω·. νοο·τ·ο·Ε· ο μνο·
Μβταος τος το
·"ΜβῶΜ
μ· το οοοομᾶνο ουτῶν οου ὲο·νον οτι αν
0ο οοτοοουν·. οίοτ οκομο
ο κοονιος κοι... τορ
τοον το οιοος οτο :απο ουκ τον ΜΜΜ·¦:=οΜ Μ ὅ ονΜοιο οοροοο'ο Μο των"
ορυοου το του ττονρου κοντονο /
πωπω· 'ο
Μ'Π ΜΠΕ' "λΡ|ῖΜ 'Η τον ·ΚᾶΩ'° Ο'ΜθΜ·
· - ο ο υ0υιιονρνος Α·οοτιομοο
Γραφει Ο ΓΙΩΡΓ°! ΧΛΜ! ΜΒ. κι
ο: του
ο τοτνοττοιιονοοτ ν
Λ"¦ΛΑΒΕ "'°"
Λ¦ῖΕΡΑ '|'Ρ||'|°Μ|¦ ο
'ομτρο το ορο“Μ“| 'Η "Θ οοῖ·==:=ἴ=νο·
= Μ"=ἩΒ==; νττμοοοτο οτον οονκο·
Παω) ο που· ω” ”Ψ" 'Μ κ""""
πορουοιοοο του με Μ'ΜΡ° 'ω "°'
"ο ΕΜ ”αφ νοοονακο οτο
“ω Μ ΜΜΜ
ΜΜΜ" ΜΜΜΠ°' Μο. Ο)
ττοοτ Π"° ϊ"'|
ΕΟΠΕ" οποιοι:
οιιτ'ι_
οοιιι· ιιι:74,··ΤΟ
προουρινος 'ο οντιτοτοοτοτος τον ο οοοοιμοκος
Μος οοος τον Ἀοτον
Μου κοι 'Μοοομοοο
"Μ Β0ΝΓΚἐῖ ο
Ο Ο" ΗΜ· ΜΟΗ” το
τουιιτοορκι το τοιοντοοκ· Νοκ ο· το”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα