Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
›|Μ·Μ"|Π'(|““)γ ,“ _7_¦
ΜΕΡΑ :τα ΜΜΜ  ;_ ==
τ·Γερμανοί 88·
αΧνσαν εκδίκηση
Ο ΕΡ||( ΜΗΝ Μ' 0 ΝΤΛΝ|ΕΛΜΥΕΤ ΝΑΟΥ" ΠΟ «ΜΝ»
ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΛ||'|(Λ ΚΔ' ΠΣ ΜΝΗΜΕΣ-ΤΟΥΣ 7
ΣΤΟΥ ΡΕΝΤΗ Ο ΒΡΕΝΤΖΟΣ, Ε"|ΣΤΡ0ΦΗ ΣΤΟ 4·2·3·| ί
Μ' Δ|ΤΕΡΜ ΥΣΤΕΡΛ ΑΠΟ ΥΛ|Ρ0 ΣΤΟΝ  Ϊ 
ί" Ήττα
@ΥΕ _ -τ
·ἶέ0τα·εε γία τα ΜΜΜ
'Μεμωκακα·ρίακα , ΔΩ “ . 7 Ι Ι γ ῇ ' '. 7 3 _ τ!
στοντέΜταΜνταλω ί' Οδίευθυγὡνσυμβαυλο5τη5ΠΑΕ Υ? ὁ .Ξ έ.
'ΜαλασΜῦα. ἑί6ἑ'*ὸλῇϋ“ῇροΠὸνησα · ζ` '>°·
εξωΜΜΝίΜ0Μ%ΝΜ8 καιουναντὴθῇκΕμς τον Μέντα έ ¦_
Μ"_ ΜΜΜ ' Σκέψεί5Ἀία συνῆαρεη Μαρίνκαί ΦορτοὑνΠ Ξ
κττ·τωτωΜπ· στη · Σίἐ€6Μἀῖ γω Ντε λα Μῆ“ὲγω
"°”"“"Ε”'"› ' θεμα Η 2η ευρωΠαίκη αγωνιστικη ·
Πουκρίνεί...καρίὲρε5 '- < ¦ η·
ΞΕΧΑΣΜ ΕΝΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΕΝ ΟΣ
Π Από τον Μαρτια εκκρεμεί
στπνΕα·φσαἡΔεανταλσγίσε
η κατηγορία για «πλαστογραφία»
εναντίσντωαρσὲδρσσ
πΕΠΣΜαεδανία5
Π οριστικό στ αλογα στα 26/ ΙΟ
ΠΑ ΜΝ ΜΜΕ... ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Του5 η0ρ0Πλιομὲνοσ5 ΜονίατΠ
και Τζισλη καλείτε ο Γεομανο5
«ΘΕΜΑ
ΕΓΩ|ΣΜΟΥ»
Π ο Πώλσε Καρίαίδπ5
μίλαστα «οσα|»γ·ατπνισωσλία
τα· Ηρακλή στα οΑκΑ
· ο Αστέρα ανακοίνωσε
τσἘἔωθεΜαἑλαω
' 'ΜΜΜ ω Χ°Φ μ ' Ο   . “ 'Εκτο5κοίοΜὲστο.συμΠληρωνε·το...καρὲ
Μ'κΜωωΜ^Ε^ ' έ ”' “Μ ΜΝ." '  " μετα του5 Χουλτ.|βαναφ καί Γ0σακασο
"·πΜ . Δ Ω | . 'Βίγίαφανιε5ηισωαΠοΜΠεργκ στο 4-4-ί-ί
χἩ%ΉΕ · Δ ¦_'ΝτΑΗπΔ.87-83ΜοτΗΝΜΑΜκεαΡ Φ ο Β.ΜΜΜ...““μ¦Μ““ο“Μ»