Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
ι . @Μακη
.Λ Λιιι·ιυιιι·ἶΜ | |
'ΕΜ , ι _
 'μπω η Τ
Δ ' - - Δ
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔμΔμ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 210 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5098 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
  Η Χαλκιδική
. γιὁρΤασε
' ¦ ζ, '? ;- Την |'| αγκὁσμ ια
  Ημέρα
 Τουρισμού 98
.Τ καλέσμα σε Κουβέλη
ΣΤο 1¦8 δισ. ευρώ Τα έσοδα η <__ Ό 4 ' 
Μέχρι Την Παρασκευη .·  Γ ἴ η Τσιι·ιρα προς
η ο' δοση ΕΝΦΙ^ · 'Ϊ ` -κ Τις <<δυνέι|.ιεις
και η β' δοση φόρου '
ε¦σοδὴμ“Τος Του ΤιροοδευΤικου
Ι χωρου»
¦ ΟραΤὁς ειναι Πλέον ο κἱνδυνος να κλεἱσουν σε ει·ιἱι·ιεδα
¦ σημανΤικα χαμηλὁΤερα Των Προσδοκὡμενων¦ Τονἱζει
Τροι·ιοι·ιοιἡσεις σΤις εγγραφές
Ανω - κέιΤω Το Προγραμμα
Του ΑΠΘ λογω ΟΑΣΘ
<<Καμι·ιαναι<ι>> ΣΕΤΕ για Τα
ΤουριοΤικέι έσοδα Του έΤους
Α? Ελληνικη
ς( μελέΤη για
Το Παρκινσον
Η 88|'8 Μαι: "Μἱ88
Ροι·το £αι·ι·αε 2016"!
_ . _ . _ . _ . _ - _ - _ . _ . _ .