Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεπεπ@οτεποτ.ετ
Στο εδώλιο
για κακούργημα
|(ΟΓ.ἩΣΙΟΝ
“ «Ελληνικό γιαούρτι»
χαρακτηρίζεται μόνο αυτό
που προέρχεται από Ελλάδα
Πανω από το 50% του
πληθυσμού της γης
δεν έχει πρόσβαση
Σελ. 8
Ένταση με ΜΑΤ
και εργαζομένους
Σελ.4
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
ΔΡ. ΥΜ0Υ 9047 · ΞΤ0¦ Ξ2σ - ΠΜ" Ί ευρώ · ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡ'0Υ 20"5
ΜΕΤΑ ΜΝ ΥπΕρψΗοιΣΗ τον πολγΝοΜοΣχΕΔιογ
Ολοταχώς προς έγκαιρα
κλεισιμο της αξιολόγησης
ΛΟΓΩ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
 ¦ έ Μαρια
ατοι ετησίως
Άλλη πατρίδα
Την ώρα ηου η κυδἐρνηση ηανηγυρίπι για τα όσα κατάφερε στα σκολεία με
την κάλυψη εκτιαιδευτικών και την
έγκαιρη παράδοση διδλίων, δάμαρκος
κάνει έκκληση για την κάλυψη κενών
στα σχολεία του νησιού.
Την κάλυψη των κενών διδακηκών
θέσεων στα σκολεία όλων των Βαθμίδων εκπαίδευσης στη θάσο, λογω άρνησης τι και αδυναμίας των εκηαιδευηκών να αηοδεκτοάν την τοηοθέτησά τους
σε οκολικές μονάδες του νησιού, Ζητάει
με, εηττάοεως ο δημαρκος του νησιωτικοά δημου, Κώστας Μανουήλ'
με επιστολη του ηρος τον υηουργείο
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
Νίκο Φίλη.
Σαιν ετηστολιί του ο δήμαρχος ετησημαίνετ μεταξυ άλλων ότι "για ησλλοσττί
φορά η θάοος δυσκολεύεται σττιν κάλυψη των αναγκών της σε διδακηκά
ηρσσωηΜά λόγω άρνησης ή και αδυναμίας των εκπαιδευττκών να αιιοδεκτουν
την τοηοθέηιστί τους σε σχολικές μονάδες του νησιού. Γνωρίιουμε και αναγνωρίιουμε τις δυσκολίες του τῶιου μας
ως νηοιωττκοά δημου. Κατανοοάμε ττς
θεσεις των εκηατδευηκών ησυ ηροσκαλοάνται να καλύψουν τις ανάγκες των
σχολείων. Δεν μηοροάμε όμως να συμδιδαστοάμε με τη Μερά ηραγματτκότητα της αδυναμίας Μωσης των
σχολικών μονάδων, ηαρ'άλες τις ψιλάττμες ηροσηάθετες ηου καταδάλλουν οι
Διευθυντές Εκηαίδωσης και τα υτητρεσιακά συμΒουλτα για την κάλυψη των
Ο λογικάτς