Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η μ ο έ ·
 ι | ΤΙΜΗ Ο 60 Β ΛιιιιιιιΒιωιιω
 “ ' κτιΗημ£ρινὴ Μι: ητικἡ ΕφημερίὁΠ
> πιο ΜΜΜ
. Ο ά
της Κρητης ο ΜΜΜ"
Ε. ΜΑΗ: Πθ$ν[email protected]'€18ΟΠ€18ΚΠΠ8.Ξτ ΝΕΒ: νννννν.οἔοΠο8ΚΠτἰ8.81^ ΤΗΛ; 2821074544 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.151 (41943) σελ_7
0 ο ο ·
Στις 8ιιιιῆεεις ιιιιι ιιιιῆι οι ιιιιιιιιιξωιιιιοι ιιις Κριιιιις Με
ἶ 1..- - έδ_ 7
“ΜΜΜ για το “ΜΜΜ
π) Η" _ 1 τ' · φ Η 5" ά 
 Λιιρ;ιιιν Ειιιιιιιιιιτιιιιιι1ιιιιιτπιιι ως ΜΜΜ 
β ω έ _ ε -___ __ το. Ι γ ϊ ή Ξ 'ἶ“__ζ__= - _ 
Ετος πιο τι ιερή και 'των ΜΜΜ πιο Υιιτιιιιιειπ!
Νέο σιιιιιιιιιιιι6 τιιίι8ιινιιιι 8ιιιιιιιιιι6ιιωιι τοι· ιιιιιι8ιιισιιιιιἱοιι Κιιιιιιις Μο
| | | Ϊ
Δ1ει Β ειτε εικο ο. .. ||1ιιιι8ΜΜΒιι κρ"Τ0Δ0"" ΑΕ.
· Η Πορτο των Πουλ1ων   _ '    Δ. . . Π . _ τ. . ' Ξ
τον Κυριοκή στο λίμνΠ ως Αγ16ς σελ.6  'ο τ
¦ ¦ ιιιιιέι
· Μεγαλο συμμετοΧ11 θ
στην Ημέρσ Τουρισμού στο Χσν1ό σελ.8 
· Το ορΧείο ΚουτουλόΜ . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ-9
στο Πολεμικό Μουσείο ως Αθύνσς σελ.15 
Η ιιιέιιιιι
Δρ. Γιάννος θ. Πολυρόκ11ς σελ.5 
Γιάννος Μοκριδό1σις σελ.4  
θανόστις Αλεξίου σελ.2 ................... .. σελ_3
ΡοδόνθΠ Κουμή σελ.16 
Πούλος ΠολυχρονόκΠς σελ.4 | ·
Δρ. Πόνος ΞιιρουΧόκΠς σελ.12 ................... .. σελ_3 -   __ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα