Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το διπλό "στοίχημα" του προϋπολογισμού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηοἴτοτηΡοτἰκἰ8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Τρίτη 27 ΣεΠτεμβρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτιι(ι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 'Ετος:9ΖΟ·Αριθμόςφύλλου:26.171
Πόριο Ντρόγιτι
Πρόεδρος της ΕΚΤ
Γκίντερ ίΕτινγιτερ
 ΕΠίτροΠος γιο θέμοτο Ψηφιοκιις Οικονομίος κοι Κοινωνίος
ΣΕ ΚΕΡΔΗ
ΚΔ' ΕΣΟΔΑ
σιίμερο στη Ν
Φοροκίνητρο
γιο οΠοδείξεις
κοι με μετρητά
Την Ποροχιί κινήτρων Προς τους φορολογούμενους νο ζητούν οΠοδείξεις κοι γιο τις ονορές Που
εδοφλούν με μετρητό ΠροβλέΠει το νομοσχέδιο
του υΠουρνείου Οικονομικών νιο τις ηλεκτρονικές
συνολλονές, το οΠοίο είνοι σχεδόν έτοιμο νιο
κοτόθεση στη Βουλη. >2
Πρώτο κρος τεστ
γιο το «κόκκινο» δόνειο
Στο μέσο Νοεμβρίου, με βόση το στοιχείο του τρίτου
τριμιίινου, θο γίνει η Πρώτη οΠοτίμηση των εΠιδόσεων
των ελληνικών τροΠεΖών σε σχέση με τους στόχους
μείωσης των Προβλημοτικών δονείων. Πρόκειτοι γιο
μιο οξιολόγηση-Πιλότο, Που θο εΠιτρέψει τη διόρθωση
των σημείων Που θο κριθούν ότι δεν λειτουργούν, σε
μιο διοδικοσίο ελέγχου η οΠοίο θο διορκέσει ΠερίΠου
τριόμισι χρόνιο, με το βόρος νο Πέφτει στη διετίο
2Οί 8-2019_ >ί 3
“Κούροσε η Ελλόδο»
Με το 2 ί ο Ληηυε| Πηεηςίο|5 £οηίετεηςε της Βεηκ οί
Ληιοτίςε Που γίνετοι σημερο στο Λονδίνο κλείνουν οι
εΠενδυυκές συνοντΠσεις των ελληνικών τροΠεΖών.
Το όνοιγμο της σεζόν βρηκε το στελέχη του κλόδου
νο έχουν Πολλές συνοντιίσεις με εκΠροσώΠους ξοιων
τυηοε σε κλίμο μολλον χλιορό, "ώ δεν έλειψον κοι
Πιο έντονες ονΠδρόσεις διοχειριστών Που διίλωνον
ότι τους «κούροσε» η Ελλόδο. >ί 3
ΟΛΘ: Υψηλό κέρδη
Πορό τις οΠεργίες
Σημοντικός -όΠως ονομενότον- είνοι ο οντίκτυΠος
των οΠερνιοκών κινητοΠοιιίσεων του Νότου κοι του
|ουνίου στο λιμόνι της θεσσολονίκης, όΠως κοι του
οΠοκλεισμού της σιδηροδρομικός γρομμΠς στην
Ειδομένη στο οικονομικό μεγέθη εξομηνου της ΟΛΘ
ΑΕ. Πόντους, διοτηριίθηκε υψηλη κερδοφορίο_ >ι Ο
|·| Βουτ5ςηο Βοηκ
βύθισε τις ογορές
Στο «μου του κυκλώνο» Πορομένει η σώσω Βοηκ,
με τη μετοχιί του νερμονικού τροΠεύκού κολοσσού
νο υΠοχωρεί σε νέο ιστορικό νοδίρ. Η «βουτιό» της
Οουτ5ςΠε Βεηκ συμΠορέσυρε στη δίνη της κοι το
διεθνη χρημοτιστιέιριο. >ί 6, 22
[Ζω η Πρόσθετο μέτρο ού ξησης εσόδων κοι μείωσης δοΠονών, συνολικού ύψους 2,3 δισ.
Το διΠλό «στοίΧημο»
του η ρου Πολογισμού
Πρόσθετο μέτρο ού ξησης εσόδων κοι
μείωσης δοΠονών, συνολικού ύψους
2,3 δισ. ευρώ, θο Περιέχει ο ΠρούΠολογισμός του 2017, το ΠροσΧέδιο του
οΠοίου κοτοτίθετοι τη Δευτέρο στη ΒουλΠ. Στο κείμενο του ΠροσΧεδίου θο οΠότυΠωθεί κοι εΠίοημο η Πρόβλεψη γιο
ονοΠτυξη 2,'7% το εΠόμενο έτος, ολλό
κοι ο δεσμευτικός οΠό το μνημόνιο στόΧος γιο ούξΠσΠ του Πρωτογενούς Πλεονόσμοτος, οΠό το θ,5% φέτος, στο
1,75% ή οΠό το ΠερίΠου 900 εκοτ, ευρώ
στο ΠερίΠου 3,2 δισ. ευρώ. Αυτη η διοφο ρέι των 2,3 δισ. ευ ρώ ονομένετοι ότι
θο κολυφθεί κοτέι κύ ριο λόγο με Πρόσθετους φόρους, ολλο κοι με Πε ρικοΠές
της συντοξιοδοτικής δοΠόνης. Το 201 '7
θο είνοι η Χρονιό της Περοιτέρω ΠερικοΠης του ΕΚΑΣ, της ουξημένης φορολόγησης των ενοικίων, της ούξησης
των έμμεσων φόρων, ολλέι κοι της ενεργοΠοίησης της νέος κλίμοκος υΠολογισμού της εισφοράς ολληλεγγύης,
όΠως εΠίσης κοι της ούξησης του φόρου
εισοδημοτος γιο τη συντριΠτικό Πλειονόι:ητο των μικρομεσοίων εΠιΧειρησεων Περισσότερο έσοδο ονομένετοι
ιι·“ερτ“ι·ειοι
Φουντώνουν
οι οντιδ ρόσεις
γιο την έντοξη
των ΔΕΚΟ
Κλιμοκώνοντοι οι οντιδ ρόσεις
των φορέων των εργοΖομένων
με οφορμη την κοτόθεση του
ΠολυνομοσΧεδίου το οΠοίο ΠροβλέΠει την έντοξη στο ΥΠερτομείο ΙδιωτικοΠοιΠσεων δημόσιων εΠιΧειρησεων κοινης ωφέλειος. «Όσο είνοι κυβέρνηση
ο ΣΥΡΙΖΑ κοι εγώ υΠου ργός,
δεν θο ιδιωτικοΠοιηθούν η ΕΥΔΑΠ κοι η ΕΥΑΘ» οΠοντέι στις
ονησυΧίες ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης
Τσοκολώτος, εξηγώντος Πως
έτσι όΠως έΧει διοτυΠωθεί η
ρύθμιοη ΠρούΠόθεοη γιο κάθε
Πε «Προίκο» έλλειμμο |,| δισ. το νέο Τομείο Αστρόλισης
ΣννοΠτιιτός ΠρούΠολογισμός φορέων ΕΦΚΔ 20" 7
45,ΟΟΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ
' ΕΣΟΔΑ
' ΔΑΠΑΝΕΣ
40.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ
35_ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ
ΞΟ.ΟΟΟ_ΟΟΟ.ΟΟΟ
25.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ
ΣΟ.ΟΟΟ_ΟΟΟ.ΟΟΟ
ί 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ_ΟΟΟ
ίΟ_ΟΟΟ_ΟΟΟ_ΟΟΟ
5 οσο οσο οσο
ΑΠΟΛΟΓίΣΜΟΣ ΕΚΤ|ΜΗΣΕ|ῖ ΠΡΟΥΠΟΑίΣΜΟΣ
20ί5 Ζθίθ 20ί7
Με έλλειμμο ί,ί δισ. ευρώ κοι έξοδο 39,ί δισ. ευρώ ξεκινο η λειτουρνίο του
νέου υΠερτομείου κοινωνικης οσφόλισης, όΠως ΠροκύΠτει οΠό το Προσχέδιο
του ΠρούΠολονισμού Ενιοίου Φορέο Κοινωνικός Ασφόλισης, Που οΠοκολύΠτει
νο συγκεντρωθούν οΠό τον φόρο εισοδημοτος φυσικών ΠροσώΠων. >3
σιίμερο η «Ν». >7
ιδιωτικοΠοίΠ ση είνοι νο υΠύρΧει η σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, >5
[διαπραγμάτευση] Πορομένουν ονοικτο δύσκολο ζητημοτο, ενώ στενεύουν το Χρονικό Πε ριθώριο
Φρένο οΠό Βρυξέλλες στην οισιοδοξίο
Πρόοδο στην εκΠληρωση των ΠροοΠοιτού μενων κοτογρέιφουν στις Βρυξέλλες, ωστόσο σημειώνουν ότι εξωφλου θούν νο Πορομένουν ονοικτό δύσκολο ζηυἰμοτο, ενώ στένεύουν το Χρονικό Περιθώριο. Σύμφωνο με Πηγη της
Ευρωζώνης, είνοι Πολύ δύσκολο νο
εΠιτευΧθεί συμφωνίο στην ΠροσεΧη
συνεδρίοση της Ομοδος Εργοσίος
(ΕΝΠ) του Ευτοετουμ, στις 29 ΣεΠτεμβρίου, Προκειμένου νο Προετοιμοσει
την Προσεχή συνεδρίοοη των υΠου μηνών
Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 10
Οκτωβρίου, στο Λουξεμβού ργο. Ωστόσο,
οΠό το Μέγορο Μοξίμου εκφροζετοι
η βεβοιότητο γιο την εκτομίευοη της
υΠοδόσης των 2,8 δισ. ευρώ. >4 - 5
ΝΔ.: Τελεωτιιτό
χτύΠημο
στον διονωνισμό
ΑνοτροΠΠ δεδομένων στο
τιιλεοΠτικό τοΠίο Προκόλεσε η οΠοχώριισιι του
εΠιχειριιμοτίο Γιόννιι-Βλοδίμηρου Κολονρίτσο οΠό
τη διοδικοσίο οδειοδότιισης, λόγω μη ένκοιρης
κοτοβολιίς της Πρώτης
δόσης. Συνολικη οκύρωση τιις διιμοΠροσίος Ζιιτεί
ιι οντιΠολίτευση. >25
-_ κ 4 Βτησ-Μπωωψ
Ε Η 9' Η Η Η με
Ανολυτικός
οδηγός
γιο το Χρέη
Διευκρινίσεις γιο φορολογικό
κοι τελωνειοκέι θέμοτο, ειδικό
δε γιο ουτέι Που οφορούν την
είσΠροξη δημόσιων εσόδων,
Προκειμένου νο ενημερωθούν
οι φορολογούμενοι δίνει η
ΓΓΔΕ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα