Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Ο| ΚΥΑΝΟΑΕγΚΟ| ΑΤΟΝιΣοΗκΑΝ ΜΕ ΟΡΑΣΟΣ,
ΚΑΕ|ΔΩΣΑΝ ΤΗΝ «ΕΝΩΣΗ» Μι Α|'|ΕΔΡΑΣΑΝ ΜΕ
ΤΟΝ ΒΑΟΜΟ Α|'|Ο ΤΟ ΟΑΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΡΑ Α|Α|ΤΗΣ|Α
Η ΤΕΡΑΣΤιΑ ΕΥκΑιΡιΑ ΤοΥ ΛΕοΣιΝιο (ΜΙ)
Η ΜΗΜοΤιοΥΛοΣ¦ ΕΤΑΜΝΕ ΜοοΣ
ο ΗΜΑοΑΝΑΣΑκΗΣ ΗΤΑΝ ΜΜΝ ΣΤιΣ κΕΡκιΔΕΣ
· ΑΠΣΤοΛΗ¦  Μι Υι·ιοΣι·ΗΡιΣΕ¦ «ΣΕ ΔΥο ΕΕΔοΝΜΕΣ
ΜΝΑΤιηΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 0Λ0κΛΗΡΩΝΞΤΜ Η ΠΩΛΗΣΗ»
ΜΕΤΣΟΒΟ!
` | ΜΜΜ
·Δ Αμ
Μ Ε ΤΑ ΑΣΤΕΡ|Α 4
ΣΤΟ «ΤΑΜ Ε|Ο» ΜΗ: 1,30 €
' ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΑ' ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ γ
ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ Η ΑΔΥΝΑΜ|Α
ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Α|Γ|( ` ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΚΑ| ΣΤ|Σ
' ΚΑΕ|ΣΤΕΣ ΑΜΥΝ ΕΣ
ΕΤΣι ΤΟΥΣ «ΝΤΟ ΜΡΕ» ›)ἔἶΗἑἔἩἑ
ο ΑΝΑΣΤΑΣιΜΗΣ
ΗΟ|ΟΣ ΠΛ|κΤΗΣ
Η ομιλία οτα αποδυτήρια ι·ιμιν ›ΒΡΕΠΕ| ΝΑ
ο ¦ Ϊ
τον θρίαμβο Ει·ιί του Ολυμπιακού «ΞΕΜ|'|Λ0ΚΑΡΕ|»
›ΡοΣ Μ ΑΕιοΗοιΗοΕι
ο ΑοΑΝΑΣιΜΗΣ
οι ΝΕΤΑΤΜΦικΕΣ
ΣκΕψΕιΣ ΕΝοψΕι
ιΑΝοΥΜιοΥ
ιΕιΤΣ¦ ΝΔ..
Απο Ώ ΤΕΗΝικο ΤΜ ) ΜΜΜ
Υ _ ¦ ΜΜτιοΜοι
' ΤΣ|ΠΑΗΣ= Ευχαριστώ τον Αγγελο ί   αλλά είναι δικό του έργο   ἰ
Η ΤΕΛΟΣ ο ΜΕοΣ Απο ΤΟΝ ΑΝΕΤΑ, χ
ΕΤΟ|ΜΑΖΕ|'Α| ο οποΥΝιΔΗΣ _ δ ___ 
ό τη Κυριακή
ΞΔΕΔ|ΝοΜΝΝΗ-·
ΙΝοΝΤοΝΗΝΑ
τ Ἡ _
ΔΕΥΤΕΡΟΣ πιο Η" ΜΜΜ
ΑΣΤΟΧΡΣ ΠΑ|κΤΗΣ Ω "Α ΤΑ «ΜΠΟΝ»
ΤΟΥ οΕΤιΝ°γ "ΜΚ
¦Σε›ίΣΟ 5
Ἡ.. ως “μ Με] μ·9Η
ἶ,, _ ¦ . Ο
ἑ η! · ι |_ Ο
.Ε'- /
ΠΑΡΟΥΣ|ΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΤΗΣ
ΦΑΝΕΛΑΣ ΚΔ' ΤΩΝ Δ|ΑΡ|(Ε|ΑΣ
μ ΣΥΝοοΝιΑ κΥΕιοΝ χοΕΣ ΣΤο Ν. ΕΥΣιο ΝΕΤΑΕΥ ΜΕΥΗιΔΗ-ΑΝΑΣΤοΗοΥΛοΥ Μι ΜικΤοΝ ζ ¦ θ
Ν Η ΕΝιιΤικοΣ ο ιιΡοΕΔΡοΣ. Η ΟΛΟ' οι ΔιΜοΤοι ιιοΥ Ο Ξ!ἔἶ'Ρ"Μ Τ" "ΡΜ"
ΥιιοΣΧΕοΗκΕ ΜΗΜΝΕΣ ΑκοΥΣΤΗκΗΝ ΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡ|Α Σελ 14,15 ¦ Φ°"°ΥΜκ^' " ΜΜΜ ΤΩ"
Η οι οΕΣΕιΣ ΤΩΝ «κιΤΡιΝιιΝ» ΣΗΜΕΡΑ ΣΤο ΔιΑιΤΗΤικο ΔικΑΣΤΗΡιο ' "ΜΝ ° Σ^"'κ'""Ξ "Ξ ΜΜΜ
Ε|'|ΣΜ= ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΜ|ΑΩΝ ΤΗΣ Γ· ΚΑΤΗΓΟΡ|ΑΣ ' |'|ΟΑΟ= Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ |'|ΡΩΤΑΟΑΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α1