Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ἱΠ°Ρ
Δ/υτι5ς: ο. ΝιιωΠ
Διτυουντος Συντοξως: ΠΜῖοΣ ΜΑΚΡΗ:
ΤΡΙΤΗ 27 ὶΞΠΤΞΜΕΡ|0Υ ΝΝ Ο το "8058
στο ος ' η ν
` ῦΕ| Ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0Σ το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΝῖΡΑ ΜΒ"
ν "ΟΥ ΚΑΝΕ' οπο: Ο ΠΡΟΠΟΝ|·|ῖΗΣο
ώ Μσσ·νοτος
τους ο-ι του· σ
οουτοοΜμοτο. τοι ον
οοοοέξτι ο κι·ντο το τους
το." τοι το 7ο ο ο οοοτσοος
το τνισχυστι τον ομοσο τον
τοττ ομως ο οοοοονοτος
ποσο" νο οτουστι σκούιιουτ που ΗΜ τον
οουμοιοκο Μουτ."
οοο ·-ἰνον·
Γτνοοο στ “στις οου οονσμ.
σοκ στο ποσο· μποτ ο Μέχρι
-'Εττις τοοις το
τοσους τυο· όπως
ο Φορτώνος. ο τοσοι τοι
ο ·σοιν. σου του οσς στο
Μιτου με 444 τοι Μις έξω τους
οσιττοοσστς που μοοοουν νο σου οοποΞουν ένο μστς με μ'σ κ'νοοο! του·
τα έξω τον τοσοι. τετ· τον Μσοιν.
το· ΜΒις σΜονο στο ττΜυτοἱο
μισΜοο τον Μου" νο οοΕτι
στο του τον έττις τοττικο
τοι Ουτοπονικο 8τοοΜΜΜ
τους έ ο στν
ΜΜΜ. σου·
πιο οσνου το·
.τ- μτΦ Μι στην·
τον να” ΜΜΜ στο
Μίνι τος Μος ο τσι
Μονς τοοι ο Μ οφτονσοος οσο; ποιος του·
ο Μ ΜΜΜ
Μο σου τομ “σο
ΜΕΝ ΜΝ ο" υψττι στο Νασο; Μ
'Μ Ο 'ΗΜ που·
που στν οοτιΜι στο νκσο¦
ποιος του· ο Στμοσ οου
στν οι·ιοτι στοντοο;
Μονο" στον Μ
ο· φοιτ" που το"
Μονο· το οι 'Μουντο
Μτ τον τσοντοοο οου του·
σνοτοιμος το· οοπτι στ ρυθμο οοποιμοτου
(ωστοσο το συνοο·τι οντος τινοι ο ννόμο μου) τοι
με τον Με" σου στν τοστ· Μοτο μοοοο τοι του
κοντ· κοκο νο Μίκι απου του ο κουντοοο νιστ· του
σου ο ένος στν εέοτι Μοτο μοσοο το· ο οσους τινοι
οσνος ο τιιτισι' ποοοκοπουοῶ το σιΝντς ιιο
·τοι ο τιοσος. τοουττοο
τἱνσι το σίσυμο Μποτσιτο" ο τοι ο Μοτος.
οου Μιτου. Νοε· φωσ
το· ο ποοντο κοουττΜ
Μι ο Νοέντο ο Αστοί
νιο 0οοτουνο στο τέστ·
Μι τους στους τοι
Μαι ο οοοπονοτος ου
ο μοονιο τετοιου
ΟπΠω Φο· ο
οτ σάοο μτ ουτους
του· οπο ουτως οου
νο τον σοκῶστι Φυτοτων” ο Δεν ωσπου
του ομως. κοι 'τοσοι ο
τους που Μ
τττ·νοω
πι πιστευω νιο το
μοτς μ· τον Αεκ: οοτου" στα οους
Μου τον οοοοσνοτο
νο οσοστοοοτι τον
Μο· ο ο οουμοιοκος
οου τ'σο στο οσοι".
Μου τοι ι· τον "οοτοπ. τἰνοι το ομοσο
οσνο. οσυνσττο. στν
κοντ· Μακ ο τοι με
·υ οουμιιιοκος μοοοτ' νο ν'ντι που” του ον πο'ετι
οπως πέσο· με τον ιντένιτ μοσοστσ. Μου του τον σοστουνο. τον Ποσο τετοτμ τοι τον πανω ο τον Μο
οοο τον στο" ο Νο ντμἰοτι ομως το του. τοι ο που μέσο
οοοονο. Με· · Στοοίεου στους οοικτσοοσος που
ετοουν τον οουυΜτο. οποτε τους ουχοοονιτο·
·οι σοπτς τοτις που:
οου το τοντοοοουν τον
οουμοιστο νιο το πουτσσοομο. ονινον τσουττοτς
έχουν τσουττοο υοιτο ουσ
τον σουμο·οτο ο ο σουμοιοκος μοοοτί νο το “ο
οτι το ομοτοσοομσ. οποσ
νο οτομοτοοουν το τα"
του οοοοονοτο. νο σου·
οοο οτοοι. του στν
οοιοστι το υοιτσ του·
ποοΜομοτο πίσω
ΒΛΕΦΔΝῖ°Σ
ένος σού τους
ο οσικτσρσς σιεθνος οοος του σουμοισκου
Κώστος ποουχοσνίου. οέει στο “ΦΩΣυ:
στο τον οπυμοιοκο
Β' 'Μακ Νοτιο
ωοοιοτεοους τοσους στον οονενσοεο
ιστοοίο του κοσμονοοοτου σουμοιοκου
Αν” τον
τυποι· Η
τον: Μουτ: '
οοικτττ“
οτουν του" οι οονσνυτές οπο το
τσο ο τω ται τέτοιους τοσ στο Με·
ο τω" οπο το το" του ο Μτουνος ιιου
τοτιοτντ τοι Μωβ. στν τοσα· τοι ο τυο
οι. το· οσυνστίστι στον τοι·ττιτο Μοτο
οιοτοτο στο τόσο του ιόντων ο ομοοο ο
τοι ος οοίΒι μ· συο τυνονους μοσοοτσ
ο τομοοἰσ τον ω· ι· ποσους τυνονονς
οσίας ον οσυνστκτι το τέντοο
οομοντικοτερους το·
ο κοστος Μωσν'ου στον Μ το·
·ΧὰΜ' τωστσν οουΜτο
·ο οουμοιοτος του· το σπίτι μου' τοι μτ σοῦ"
ιιου στν οικου τσοκ” νο οοιζουν. οΜο
·ο¦Μ ^ ο ^ που*
ο 'Επι που" ουτο που ΜΕ
τοι φεύγουν τοστ χρονο τοι συοτοΜυομοοττ νο μουσικο'. το ονομοτο τους
ο οπυμοιοτος νο οτσσΙν0υν οι οσίκττς νιο ουτον τον σμοσο τοι νο
νιώσουν· Προστιο των ιιου
οοίςουν μτ το του·οοΜυκο·
σου· οντῇττος ο· σου ουτο του ουμ·οινουν μ· τους 'Εοοινντς ποσους ο
' ο νο τἰνοι
μονος οπο το σιοοοιοο νο οοΠουν ονος·
συο ντο· 'εοοοντς του· τσοκ. νο σνοζουμ· τιο'τές. νο τους οτΜςουμτ το·
νο τους σ'νουι· Μονο ο Μιοζοντοι
τουοστιστον το τ τσονο νο ιιοἰζουν
στον ομοσ· νιο νο το·ιτΜουν ο Ξμτἰς
στν τους οίνουμτ κο·οοου Μω
οοντο
·Κοι ο πονοσονσῖκος τσι ο τετ τσι ο οτα ττουν ΜΜΜ τοι τους υοοοσνπυ τοι τους ταις ως σντίοοπους Φέτος ο 'ομως στν του· τοπυττοοι οπο
τον σουμοιοκο ο Η ομοσ· μος Ποστ' νο ”τι τον Μ τος κοινο ποσοι
ονττο το οουτσσπομο ο Μου· τοι ον τους' τσουπ. τΕνοι οκομο του
νυοίς το· ποσοστών" το τομονο έστω» νο το τοουυτο
.'°τσν ΜΜΜ: πο μοτς με τον ΑΕΚ τον "μοι οοοισψ
οοοοσί οοίτττς στο τινοι συστοοο. ομως το Μος νιο τον
κους τον μοτο- συσκοπο μοτς νιο τον οπυμοιοτο σιοτι
νσοΜ το· οσοοσ- οουυΜτο οοΜς 00- 'Μπυ τοι τους
νοτος. τόνοι μωσα- σος σοοστκνυοντοι οιο οντιοοοους του.
ττομο. σου.” το" ουτοοο οπο ο.τι το κκ αν 'ως' "Μ"
νο υοοοττι συτο ο μενο τυτσοσ ο το οου- το Με” ο
τιτονο το" ο που.. τοοοομο το τοι·τἱ στο ο οπυμοιοτος οττι
νο ΜοΜΜι· τον μας ο· τις ν·τοΜ"ος απο· σουτ”
πωπω τσι τους ομοσος ο πισττυυ οτι το γη νο οπές" τον
οο'τττς νο τσουν τον τοσουν σου τοομους σο "και στον Μακ
σοσμο τους στο” νο ουτο το μοτς ατος ο του ματσουκα· ο
στοπ' ο Μμο·οτος· σου· στον κοστισ- ο" Μονο' ΜΚ
νο τον
Ι 7 τά Έ ου"
οονοτο οου του· Ξενος το· τοινοοονιος. το τστιοζοτον τνον Μονο νο τονουμτ μοτοὅ===ωτ6 σίιἶοο του οπος οτον ο ΓτΜνΒΝ Μο" οποο οτι νο έχει σοκο- ομτντς τινοοτις
°μοτιτο μότο. οτι νο στα ποσοτιτο μου ο ο τοσους ακουω” τινο· ιιου το οσονοσουν
ο.τι οοτιτο· νιο" τσι πονστι τον οουυοιοτο το· τέστ· το· Με" Π “Μ 'Η “Με “
.ο εννοω με τους Μίκτες το· του· τσι μοοοο οοου Μοτο οοου μονίμως οτομο ωσπου·
νκοπτίοτο ο 'πτον σοουσσἰκ ν!ΜΠΙπ8· ο “ΕΕΚ Μ'"<' "ΝΜ'°'
Ν Ι Δ ο στο. με 0-0. στν μοοοτσε νο ντυττι. ουτε μετο οσο τ το·
οοὲον χρόνιο ο). τον οοοκπτιστικοτοτο τος κορυφής·
Α"° Τ¦|Μ
"ΩΡΛ ΕΜΠ' "ΟΥ ΠΡΕ|'|Ε| "Α ΑΛΛΑΞΕ|
.στον νιο συο στο'
τμ·ονπτκ το 'σισ ονυνιοτιτσ
τουοουοιο. του· πως ους
του στν τα· κοπο ο τοι ουτο
τινοι Μοτο του Μποντο νο
το οντοο'οτι το· νο το
Τοττιτο ο νοοτοοο'ο; Δυο Μουρττιι·ς τνστκοστς. συο σ·σοοοττιτοι σχομοτιομοἱ. στου ο ίσιο “το τικονο στ τοι·τσπ τοι
ομυνο ο 'τοπος ο Βοοο του οοοΒπομοτος οντοοπττσι στον τροπο με τον οοοιο οντιμττωοι
σο"ε" σωστος ζουν το οοιτνίσιο οοἰτττς τοι οΜονιντος¦
νοικο νοο·ττι, τοοοοτ " Η. °ῇ“¦ω°“
ΩΧ' ο Στ8οστο ο τους" του "6'Μοοντο νιο οτιοομοτισμους.
οποσ οτι τττος έσοος τοι στον ° ΜωΜ 'Ἑ°"° ω'
οι οντἰοοοοι τοῶντ στα" ο “Η "°"“ ω""'"“°
ο ποοτονσοος οσΝπτι νσ οσοι "Μ "ΜΜΜ Μ Μ"
ένον τσοιτο κοσμο Βοσισμένο "Ψ" "ΜΜΜ  °°"°“
πονο στους ·κοουττοους· Μ"κ Ν '""' ' Β "Ν
ουτο το στινμο κο· οινσ σινο Μ" Μ" α "°"°'°"'<
νσ τνσωμστῶστι στο οοχιτο Μ' Μ "Μα" °"°'
που· οποιον σοοο οιοττυτι "Μ" '° ^ "' '° Ω·
οτι απο· νιο ουτο ° “ΜΝ "Ν ω”.
τοττυστ·ον στο σου· το·
Μ νο Μι μτ- // '
| |/“ἱ· ο οοοοτοοτι ιι οο- ~
ν · Χ σουκου ουκ- ·< `
¦ σοομονο· οτ # ΐ
~ ~ οοιοττο·τ ουν- τ χ
οπττς οπως ~
ν ουτές του ῦ
κοσο'στοκο
77ΙΙ08 852Ι29 40
ΓροΦει ο ΓΙΩΡΓΟ: ΠΜ: οποία τω
οι τούρκο
του σίτου ποοοοοοουοου
τυοισοτοσσν
μέσο στον οτοιοτο τοι
τσον τον
π το” Μο
στο σιτοιο
τοτσττ οσο
του Μουτ·μου τοομου ο
ο σοουσ'ο του
7 Δ , Ποντοπου του οτοισσοττοο οπο
ι' οιοσοτιἱ ο Η τοοοιμοοοίοοπ τον Χοι' οτοοουποοουπου. ποσους 'οοο το
του. οντ' τον πτττοοτ τοι τσοντσς.
τομιοοονοοτ -ωοοοονικο· τοι οιοοου ουσιοστιτο οιΜ·οπο'οσο τος
νοοτσουτου στον τοιοττικο τομοο
τοτο το ο' ομ'τοονο
Ι Η ΑΜΥΝΑ "ΟΥ ΗΡ||(|||
ΚΡΑΪΗΞΞ "Η οΛΞΥΚΗ·
Ι¦°ΠΜΙΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ!
ζ ο ·'τνωο· ιιοτοττ στο οκτυο'σισ σου το
σ· οιοτοσνο. ενο στον ωσπου” τι"
μου τον τοτοτο τος Ποντος ·72%-ττ%).
στου πως νο οοτιοτί σμτσο τον τοτιο
του τουσνττοσονι ουττ μισ μηοοο τομτνο τυτοιΜο οοο τους νοοτσσυτους
ΓβΠΦΞ| ο ΦΑΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΔ"Τ°'ΔΔΚΝ£ (ποιου 2!
ΕΝ'|'Ο
'·' ··
#τ: . . . οοοτοοοιιοο
. Ο >
', ··· 2 τοι ο ντέοο τος
4 ΔΩ' Δεκ τροπο· τον σουμο·οτο στον ένον στο”
Υ ` ,ν , ““' οπο τον Μυ0ο
Όρο, . Ι γ
Η ' ο Ξ Αυτο τίνοι ο σιοοοοσ των
· __ “τρυοΝοτυων- ομως
ζ σου το τσονιο ο 'οτι “ΜΠΟΝ Μ"
ΜΑΜ” τ '
ΜΜΜ'σΜ
σού οτΜτνΜ
'ο · Ο
Η ΠΕ""'Η
Κ°Κ'('"Η
ΓΡΑΜΜΗ
; του οοονΛο
 Μοτοτο
ποσ·π·ιμστισμος στο πιμσνι
νιο το Μονος οτι 5ο ομοως μοτσ τον πωπω"
του ποοτσνσοου οσο·
οονοτο ο ομοσσ στν στἱτντι
σομοσ·ο οροοοσυ
0'¦|Κ| ΚΔ' "ΩΡΛ
..ΑΡΧΩΝ "Ό
τον ομοσο τους ο το· ουτο
εκείνοι στν ' _
το στινμι οομοσιο έτει ο σον
οοτνουν
¦-“ω μοιοτοτ νο τευονοστι·
ν¦¦ ο 'οτι τι κσνουν
Μχ°|°. ο· υιιοΜοοι
πονας
ΛΙ'ΜΜΚ° ΡΞΠ°"Μ τονΔ·ο·νντυ
ΛΕΛΑ" :ΤΗ ¦ΞΛΙΜ '8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα