Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ρυθμίσεις εξπρές και "κούρεμα" για κόκκινα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10470

www.ethnos.gr

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 976

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

σ

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 27
ΣεπΤεΜβΡΙΟΥ 2016

ΠΟΛΛΕΣ ΕΙδΙκΟτΗτΕΣ
ΓΙα ΠτΥχΙΟΥχΟΥΣ αΕΙ τΕΙ καΙ αΠΟΦΟΙτΟΥΣ ΛΥκΕΙΟ
Υ

Διαγωνισμοί για 1.196 μονίμους σε 5 ΔΕΚΟ
» 15-16, 25-26

Διαγωνισμοί για 1.196 θέ
σε
μονίμων σε πέντε ΔΕΚΟ ις

μέχρι το τέλος του έτους
αναμένονται οι προκηρύ
ξεις σε έύαΘ, αδμΗέ,
έύδαΠ, οασα, και έΛτα

Π

έντέ διαγωνισμούσ
πρόκειται να
εκδώσει το ασέΠ έως
το τέλος του
έτους σε ισάριθμες δέΚο,
που θα
αφορούν συνολικά 1.196
προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις
αορίστου χρόνου.
 ωριμο είναι το αίτημα
της έταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (έύαΘ),
που έχει ζητήσει την
πρόσληψη 150 νέων
εργαζομένων σε δεκάδες
ειδικότητες της
Πανεπιστημιακής, τεχνολογική
ς
και
δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης
.
συγκεκριμένα, οι 55
θέσεις θα
από υποψηφίους Πανεπιστημι καλυφθούν
δευσης, 25 από υποψηφίους ακής έκπαίτεχνολογικής
και 70 από υπαλλήλους
δευτεροβάθμιας
έκπαίδευσης. Κάποιες
από τις ειδικότητες
που ζητούνται αφορούν
μεταξύ άλλων: διοικητικούς, στελέχη
Πληροφορικής, αυτοματισμού, Καταμετρητέ
ς, μηχανολόγους,
μηχανικούς, Ηλεκτρολόγο
υς, οδηγούς και
ύδραυλικούς.
 στο ασέΠ βρίσκεται
και το αίτημα πρόσληψης συνολικά 76
μονίμων
σε ειδικότητες διοικητικών υπαλλήλων
και
που έχει υποβάλει ο ανεξάρτητοςτεχνικών,
διαχειριστής μεταφοράς Ηλεκτρικής
ένέργειας (αδμΗέ) α.έ., για τις ανάγκες
των υπηρεσιών
του στους νομούς αττικής,
αρκαδίας, έβρου,
Ηρακλείου, Θεσσαλονίκ
ης, Λάρισας, αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης.
 έτοιμη είναι η νέα προκήρυξη
για 300 μόνιμους υπαλλήλους της έύδαΠ
και εκτιμά- Στο ΑΣΕΠ
ται πως θα υποβληθεί
βρίσκεται και το αίτημα
στο ασέΠ μέσα στις
πρόσληψης 76 μονίμων
Διοικητικών και
υπαλλήλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

επόμενες ημέρες. στην
εταιρεία θα προσληφθούν 5 Πέ διοικητικοί,
15 Πέ οικονομικοί,
ένας Πέ στατιστικός,
5 Πέ αναλυτές προγραμματιστές, 2 Πέ Χημικοί
μηχανικοί, 20
Πέ Πολιτικοί μηχανικοί,
ένας Πέ τοπογράφος μηχανικός, 4 Πέ
μηχανολόγοι μηχανικοί, 2 Πέ Ηλεκτρονικο
ί μηχανικοί, 7 Πέ
Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί,
12 τέ Πολιτικοί
μηχανικοί, ένας τέ
τοπογράφος μηχανικός, 3 τέ Ηλεκτρολόγ
οι μηχανικοί, 3 τέ
Ηλεκτρονικοί μηχανικοί,
2 τέ μηχανολόγοι μηχανικοί, 3 τέ Προγραμματ
ιστές, 2 τέ
διοικητικοί και 15 τέ
οικονομικοί.
έπίσης 75 ύέ έργάτες,
5 ύέ αποθηκάριοι, 5
δέ μηχανολόγοι, 15
δέ Ηλεκτρολόγοι, 3
δέ τεχνίτες αυτοκινήτων
, 12 δέ δομικών
έργων, 25 δέ οδηγοί
C κατηγορίας, 5 δέ
οδηγοί C, D κατηγορίας,
5 δέ γραμματείς,
25 δέ Καταμετρητές,
20 δέ Φύλακες και 2
δέ Προσωπικό Η/ύ.
 σε διαβουλεύσεις
με το ασέΠ βρίσκεται
η διοίκηση του οασα
προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση
προκήρυξης πρόσληψης 160 ελεγκτών.
στο μεταξύ εν όψει
της λειτουργίας από
τις αρχές του χρόνου
του νέου αυτόματου συστήματος
συλλογής
Κομίστρου (ασσΚ), ο οασα
θα απασχολήσει
και 300 εποχικούς «ελεγκτές»,
οι οποίοι δεν
θα επιβάλλουν πρόστιμα,
αλλά θα κάνουν
υποδείξεις στο επιβατικό
κοινό για την ακύρωση των εισιτηρίων.
 Λίγο πριν από την
έλευση του 2017 αναμένεται να εκδοθεί η
νέα προκήρυξη του
ασέΠ για 510 μόνιμους
στα έΛτα. οι θέσεις
του νέου προσωπικού
αφορούν: 220 διανομείς, 215 ύπαλλήλους
έσωτερικής εκμετάλλευσης, 25 διοικητικούς
(στις ειδικότητες διοίκησης έκμετάλλευσ
ης 15, τεχνικών
- Ηλεκτρ. μηχ/κών 3,
Πληροφορικής 7), 25
οδηγούς και 25 διαμετακομι
στές.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΕΞΠΡΕΣ
και «κούρεμα» για κόκκινα δάνεια
Τεχνικών, που έχει υποβάλει

35 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ δΙΟΙκΗ
τΙκΩΝ καΙ τΕχΝΙκΩΝ ΣτΗΝ

ο ΑΔΜΗΕ

Χαμηλότερες δόσεις, διαγραφή μέρους των τόκων
και πάγωμα μέρους του δανείου με δυνατότητα απομείωσης μέρους του χρέους. Προ των πυλών νόμος
Σταθάκη για εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών σε
τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες » 12-13

σε ειδικότητες

τΡαΠΕζα τΗΣ ΕΛΛαδΟΣ

ΑπεστΑλη στο Εθνικό
Τυπογρανα προσελκύσει το ενδιαφέρον
φείο, για δημοσίευση στην
χι- δικότητες: ΤΕ Γραφιστών
Εφημε- λιάδων υποψηφίων,
μία
ρίδα της Κυβερνήσεως
καθώς πρόκει- θέση,
, η 2K/2016 ται για μόνιμες
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανιθέσεις εργασίας
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ,
η οποία
ειδικότητες που δεν υπάρχει σε κών 2 θέσεις, ΤΕ Ηλεκτρονικών
αφορά στην πλήρωση με
ζήτη- Μηχανικών 3 θέσεις,
σειρά
ση από τον δημόσιο τομέα
προτεραιότητας 35 θέσεων
εδώ και λόγων Μηχανικών ΤΕ Μηχανοτακτιχρόνια, ούτε καν ως εποχικό
2 θέσεις, ΤΕ
κού προσωπικού (Τεχνολογική
προΠολιτικών Μηχανικών
ς
2 θέσεις, ΤΕ
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) σωπικό.
Συντηρητών Εργων Τέχνης
Στην κατηγορία Τεχνολογικής
μία θέστην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εκση,
ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών
παίδευσης η Τράπεζα θα
Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται
προσλάΕργασιών 2 θέσεις, ΤΕ
βει 19 νέους υπαλλήλους
Τεχνολόστις ειγων Τεχνικών Η/Υ και
Δικτύων

(HELP DESK) 2 θέσεις
και ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικώ
ν
Συστημάτων 4 θέσεις.
Στην κατηγορία Δευτεροβάθμ
ιας
Εκπαίδευσης θα προσληφθούν
16
υπάλληλοι, στις ειδικότητες:
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ΄
Ειδικότητας) μία θέση, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 2 θέσεις, ΔΕ Πιεστών
Λιθογράφων 10 θέσεις, ΔΕ
Τεχνιτών

Καυσίμων Αερίων μία θέση,
ΔΕ
Υδραυλικών μία θέση και
ΔΕ Ψυκτικών μία θέση.
Οι υπάλληλοι διοικητικών
καθηκόντων (απόφοιτοι ΤΕΙ) θα
πρέπει να
γνωρίζουν άριστα μια ξένη
γλώσσα και χειρισμό Η/Υ. Οσο
για τους
τεχνικούς, εκτός του απολυτηρίου
Λυκείου θα απαιτείται
προϋπηρεσία στο αντικείμενο της
θέσης.

Δικαστική απόφαση σταθμός: Μειώστε τις
δόσεις σε όσους έχουν
απώλεια εισοδήματος

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Τι θα αλλάξει
με τη λίστα
χειρουργείου

ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ Η ΗΜΑΘΙΑ

Ιός ξενοφοβίας & ρατσισμού
χτύπησε και την Αλεξάνδρεια

» 30

» 14, 27

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ

Πίδακες μυστήριο
στην Ευρώπη
» 33
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Η μεγάλη
σύγκρουση
Ντράγκι-Σόιμπλε
» 31

συνεχιζεται ο πολεμοσ των αδειων

Ο Βλαδίμηρος έφυγε,
ο Ιβάν έρχεται... » 4-7