Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και στα περίπΤερα Της Θεσσαλονίκης
ώ _. Η 
 “ΜΥ | |
 . υπας α κι ικης
- 'Η -· Δ ΔΔ _
"·Π - ΔΔΔμΔμ·
ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5095 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΗΜ
 ^"Τἑς ένα'
οι αλλ°'Υἐς
_Ἡ η -' κ Η·
 ῳ_ στις Αστυνομικές
ι· · Υπηρεσιες
Ι Ϊ Της Χαλκιδικής 99
Για Τον ένα χρόνο από Την υποψηφιὁΤηΤα
Του για προεδρος Της Νέας ΔημοκραΤἱας
21η Συνεδρἰαση .¦  κυρ. ΜηΤσοΤὁκης:
Δημ°Τ'κ°" η ° <<0ι καλυτερες
Συμβ0“Μ0“ Τι έ ε Τ ώ α
Δήμου Σιθωνἰας "ῖῳ-_  ς
Νέες αποκαλυψεις για Τα ΓλυπΤα Του Παρθενώνα
Αρχεἰο 'Ελγιν: <<Θα συνεχἰσώ να πριονἰζώ Τα αναγλυ<ρα>>
Λήγει η προθεσμἱα
Ρυθμιση οφειλών σε ΔΕΗ| ΕΥΔΑΠ έως Τις 30 Σεπ·τεμβρἰου 96
Ποιοι μπορουν να συμμεΤέχουν
οΤο προγραμμα και ποια ειναι
Τα δικαιολογηΤικα που χρειαζονΤαι
; οΑΕΔ Προγραμμα
' ΡΑ απὁκΤησης εργασιακης
 . εμπειρἰας για ανέργους
¦ _  ' εΤὡν
Το παιδἱ αρρώστησε
Πὁ·τε και πόσες μέρες
δεν πρέπει να παει σχολεἰο
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .