Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πέφτουν και παραγγέλνουν χαρτί για εκλογές!
Newspaper website Website
Recognized text:
27 ΣεπτεΜΒΡίον
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΔΡ. αλλον
(ῖωῖ8)'4078
ΤΙΜΗ Ί ΕΥΡΩ'
Ο Κολογρίτοος εφυγε ο Σοββίὁης
ερχετοί κοι η Ρωοίο “εισβολεί"
στην ελληνικη τηλεοπτική ογορο
Το μοντελο του "Προέδρου
ηοὁοοφοιρίκής ομοοος Δημάρχου - Κονολορχη" εξοΠλὡνετοι!
Πλήρης οικοίωση του δημοσίευμοτος
_. με; της “Ελεύθερης Ορος"
 η της Τετορτης 21 Σεπτεμβρίου
' Ν - &^|Δἔἑ Ξἔ·Ξ›
·- ·ω ο..__“·
ΜΜΜ ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΥΡ0Μ: Ο 'ΜΠΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ
Μ' ΜΝΉΜΗ
Μ' Γ|Λ ΕΚΛΟΓΕΣ!
“Εκλογικός οιφνιδιοσμός εντός του ερχόμενου μήνα"