Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27-09-20"8 Ο
Μ (ΙΜ-ΒΙΟ
ΜΜΜ Α. ΜΥ
(ΙΟΝ-ΙΜ)
Μ Α. Μ
09184974)
(19761997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
 Παροδικἀ "`κ   | .1150 €
αῦἔημἑνες νεφώσεις μέ πιθανότητα σπο- Κ β κ. Καλλιστρἀτου μάρτυρος- Ἀριστἀρχου αποστόλου. Ἐρατοσθένους 1, τ.κ. 116 85, Ἀθήναι, ίηίο@εετίεηεννε.ρτ
ραδικών βροχών μέχρι τό άπόγευμα στό . Ἀκυλίνης νεομἀρτ. Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί8 Οί 70400, Φἀξ: 2] 3 Οί704Οί
°Ιόνιο καί τά ήπειρώτικά. Βόρειοι άνεμοι ( ' '· Σελήνη 27 ἡμερῶν Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 2ί8 Οί 70870
μέχρι 6 μπωφόρ. <Η θερμοκρασία έως Ζ6β.
Ἀνατολή ἡλίου 7.17' - Δυσις 7.14' “Ετος "280ν
ρ ξ 3 | Ι
Διαγωνισμοι Η  Πολυπολιτισμικα
για τα πανηγύρια | σχολεία
~ Γράφει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης* αΜΜαΜΜκ κ Ξ οι ΓοΝΕιΣ τών μαθητών του 'Ωραιοκάστρου, βαΜή Μ ΜΜΜ σισμένοι στό ένστικτό τους, στήν ανησυχία τους
κάΜΜωἄωΜὁωΜ για τήν ὑγείἔ τώνπαιἔιών τους καἑστήν αντίληΜ Ε ί ~ 5! θ ζ ζ ~ ' " έν ε να υνατόν κου του ε τόσο
κι:: κι: Μ “Μ Μ Υπο διεθνη ελεγχο ολα τα περιουσιαπα στοιχεια ἔΒζΞΐἑΞἶΜεὲ δως νά μπορέσουν Μου,
“ωΜΜΜυ“ΜΜω
ΜωωΜωΜ«Μ
ωΜΜΜὡΜΜ
-Μ'χωᾶΩΜΜβΜΜ
ΜΜὡΜ*ΜΜ·
*ΜώΜΩωΜΜΝῳ
ΜΙθΜῳΜΜΜΙΜΜ
-ἩΜωωΜωω«ω
ΜΜΜΜἀ ἡ
ΜήΜήΜΜω
ΜήΜψΜΜΜὺΜ
-ΜΜΝΜηΜϋΜ
ω.ωωωωΜωΜι
Ι·Ι ΙΔΙ0Κ'Ι'ΗΣΙΑ καί ή διαχείρισις τής δημοσίας περιουσίας άποτελεῖ ένα άπό τά θεμελιώδη χαρακτη ριστικά τής όντότητος τού
κράτους. Μέ τήν ψήφιση άπόψε
στήν Βουλή τού νομοσχεδίου τού
ἱΥπουργείου Οἰκονομικών πού περιλαμβάνει μιά σειρά άπό τά λεγόμενα «προαπαιτούμενα», προχώρεῖ ή έκχώρησις τής άρμοδιότητος αὐτής.
Τόν περασμένο Μάιο, δη μιουργήθηκε μέ νόμο τό ύπερ-Ταμεῖο, ή
Έλληνική <Εταιρεία Συμμετοχών
καί Περιουσίας ΑΕ.'Η «πλήρηςκυριότητα, νομή καί κατοχή τού συνόλου τού κεφαλαίου» τού ΤΧΣ (συμμετοχή στίς τράπεζες), τού ΤΑΙΠΕΔ καί τής ΕΤΑΔ μεταβιβάζεται
στήν 'Εταιρεία, ή ὁποία θά διαχειρίζεται τό σύνολο τής περιουσίας
αὐτής γιά τά έπόμενα 99 χρόνια.
“Ηδη ἔχουν μεταβιβασθεῖ οἱ
ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ καί ΕΛΤΑ, ένώ, μέ τήν ση
με ρινή ψήφιση τού νομοσχεδίου,
μεταβιβάζονται καί οἱ ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κτιριακές <Υποδομές, ΕΛΒΟ, Ἀττικό Μετρό καί ΔΕΗ.
«°Η °Εταιρία δέν άνήκει στόν
δημόσιο ή εὐρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αὐτός έκάστοτε όρίζεται», σημειώνει χαρακτηριστικά
ό ἰδρυτικός νόμος.ἱΗ νέα έταιρεία
θά λειτουργεί «σύμφωνα μέ τούς
κανόνες τής ἰδιωτικής οἱκονομίας» καί δέν θά πωλεῖ ή θά ένοικιάζει μόνο τά άκίνητα τού Δημοσίου,
άλλά θά «προωθεί μεταρρυθμίσεις
τών δημοσίων έπιχειρήσεων».
Στήν έκθεση άζιολογήσεως συνεπειών, πού συνοδεύει ύποχρεωτικώς τό νομοσχέδιο, τό Ύπουργεῖο Οἰκονομικών έπικαλεῖται
τό προηγούμενο τής γαλλικής
<ςΑἔετιοε ασε ρατίἱοἱραίἱσΙ18 ασ Ι,
ΕΜ» ώς παράδειγμα καλής πρακτικής γιά τήν συγκέντρωση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων
σέ μία έταιρεία. Δέν ἀναφέρει, βέ
βαια, ότι ή γαλλική έταιρεία περιλαμβάνει μόνο ένα τμήμα τής δημοσίας περιουσίας καί είναι ὑπό
τόν έλεγχο τού<Υπουργείου Οἰκονομικών. Τό ύπερ-Ταμεῖο περιλαμβάνει, σύν τοῖς άλλοις, όλες τίς συστημικές τράπεζες καί τά πλέον
τών 70.000 άκινήτων τής ΕΤΑΔ.
Παραλλήλως, ή Κομμισσιόν
καί ὁ Ε8Μ ὁρίζουν δύο άπό τά πέντε μέλη τού έποπτικού συμβουλίου καί άπαιτεῖται ή σύμφωνη γνώμη τους γιά τά άλλα τρία.
Στήν αἰτιολογική έκθεση τού
νομοσχεδίου πού ψηφίζεται σή μερα στήν Βουλή άναφέρεται ότι, μέ
τήν μεταρρύθμιση αὐτή, έπιτυγχάνεται «ή έπαγγελματική έποπτεία
τών ΔΕΚΟ». Τό κράτος, μέ τόν
πλέον έπίσημο τρόπο, ὁμολογεῖ
τήν άδυναμία του νά λειτουργήσει μέ τρόπο έπαγγελματικό καί
παραδίδει τά «κλειδιά» τής διοικήσεως καί διαχειρίσεως τής περιουσίας του.
μη, μάλιστα, μετά τήν Σύνοδο Κορυφής στήν Μπρατισλάβα κλιμάκώσε μέ έντυπωσιακό τρόποτήνδιαφοροποίησή της άπό τό «πολιτικά
ὁρθόν» γιά τόν εὐρώπαῖκό Βορρά.
'Η Ἀθήνα, άντιστοίχώς, δηλώνει σέ όλους τούς τόνους, συνεπικουρούμενη άπό τίς ΗΠΑ, ότι τό
χρέος της είναι μή βιώσιμο.'|Ετσι,
ή Γερμανία δείχνει διαθέσιμη νά
προσφέρει μιά μικρή άλλά κρίσιμη «άνάσα» στό προσφυγικό
σέ Ἑλλάδα καί ῦΙταλία, έπιδιώκοντας νά «κλείσει τήν πόρτα» στά
όποια ζητήματα δημοσιονομικής
αὐστηρότητος τίθενται τουλάχιστον μέχρι τίς έκλογές, τό φθινόπωρο τού 2017.
| 5 | |
ΜΜΜ.ΜΜΜΝΜ | |
ΜωΜωΜω  
_ ω ΜήωΜΜ | Ε |
ω ΜωαΜΜ «προσφερει» η Γερμανια
καΜ“ΜΜ ΜΜΜΜ
- Μ ε Ι Ι ~ Ι
ἄΜΜΜ“Μ% Ο! διαφορετικες προσεγγίσεις του Β 89 ολινοΌ
ΜὰΜΜ“ Μ·
ΜΜΜ“ΜΜΜ «ΣΤΟΧΟΣ μας είναι νά σταματή- Ταυτοχρόνως ή γερμανική
Το α ΜΜΜ ω σουμε τήν παράτυπη μετανάστευ- έφη μερίδα «Η811αεΙεΒΙαπ», έπικαΜωψΜΜ ση. Γιά αὐτό θά δεχόμαστε μερικές λουμένη έπίσης κυβερνητικές πηΜ “Μος ΜΜ Μ έκατοντάδες πρόσφυγες μηνιαίως, γές, καθιστά σαφές ότι γιά τό Βε“ Ἡ Μ ω". 43 οἱ ὁποῖοι χρειάζονται μιά προοπτι- ρολίνο περίπτωσις συζητήσεων
Μ ωω η Μ 73 Μ κή». Αὐτή ήταν ή έπίμαχη τοποθέ- γιά τήν άναδιάρθρωση τού ἑλληνιτη σις τής Καγκελλαρίου Μέρκελ κού χρέους δέν ύφίσταται πρίν άπό
ΜώΜΨ" Μ' σέ διεθνή συνάντηση στήν Βιέννη. τό 2018 - προτού δηλαδή όλοκληΜΜΜΜΜΜΜΜω Συγκεκριμενοποιώντας τήντο- ρφἶἶλἩρεχον προγραμμα για
 ΗΜ ΜΒΜ ποθέτηση αὐτή, ή έγκριτη γερμα- την α.
“@ωΜ Μ νική έφη μερίδα «Βία ΨεΙί», έπι- Ἀζίζει νά σημειωθεί ότι τόσο
2 "Η", καλουμένη πηγές τούΎπουργείου ή Ἀθήνα, όσο, πολύ περισσότε “ °Εζωτερικών τής χώρας, άπεκάλυ- ρο, καί ή Ρώμη, διά τών δηλώσεων
Μ Μ Μ Μ Μ ψε ότι τό Βερολίνο βλέπει θετικά καί χειρισμών τών Πρωθυπουργών
ω Μ π Μ την άπορρόφηση περίπου 500 προ- τους, Τσίπρα καί Ρέντσι, έχουν θέ σφύγων καί όχι φυσικά οἱκονο- σει ζητήματα έλαστικοποιήσεμικών μεταναστών, άπό τήνἱΕλλά- ως τού δημοσιονομικού πλαισίου
Ζ δα καί τήνῦΙταλία σέ μηνιαία βάση. πού άφορά στίς δύο χώρες. 'Η ΡώΣήμερα Τῆς ἡμέρας
π Μ 3| | Ο |
φαω , , Οχι Ριβιερα ο Σαρωνικός!
Αλλαγες στα τελη κυκλοφορίας μέ στόχο να
τεθοῦν από σέ κίνη- ωωΜωω ΜΜΜ ΜΜῆΜ
ση τά όκινητοποιημέ- ωωωΜΜ ΜΜΜΜβ Μ,ιωωωω
να αυτοκίνητα μελετσ ωηΜωωωπ Μὴ ΜΜΜῳΜ
ΤόΎΠ00ρν8ῖ0 Οἰκ0ν0· ΜΜΜ0Μ“ “ωωΜ Μ ΜΜΜ”
ΜΜ- Μ· ΜΜΜ ΜΜΜΜ ΜΜΜ”
ΜΜΜ ΜΜΜΜὴ ΜαΜωώΜβ
|"|°Ν°"Μ' ωΜΜωωϋυ ΜΜὡΜ Ψ“ΌΜΜΜ“
Ι ' ΤΜ Μ “Μ “Μωὴ” ΜΜΜ ΜΜΜ ωΜαΜω
έἔἔἔωἱἙ?ἔΤὁἶἰΐἔξἑἶ ΜΜὡ ωΜωΜ" Μ" '
ω (Ναί ·νΦιΝΜιόδσ, ΜΜΜΜΜ” 'ΠΜ. '¦¦"¦Μ¦ Η Μ ΜοΜΜ
όκ2λούθἶιησε ἡ Ἀλεξάν- ΜΜΜΜ η' “ Μ·ΜΜωω
δρεισἩμσθίσς. Μ. Μωωῳω ΜἡΝΜψϋ ΜώΜή
Μωπ ΜαΜωΜπ ΜΜωΜΜ
Μ ΜΜΜ ΜωωηΜΜ· ωΜΜ.ωικῳ
Μ ω Μ ή , ¦ ' Μ ή ή· ό Μ Μ ΜΜΜ
Μεγάλος νικητής Τῶν ΜΜΜ"'“" 'ω' ΜΜ“ΜΜΜή ΜΜὺΜΜ
περιφἶρειακών ΜΜΜ ΜΜθΜΜ=: Μ Μ
στηνΠστισνισσνε _ ΜΜ,ωωψ '|¦ ¦|"| π“ΜωιΜ
το Λαικό Κο σ, του Μσ- ΜΜΜΜΜἡ
ριάνο ροχόόμ Μ ι ” 'ο ΜΜΜ" α Μ Μ Μ Μ :π“”"Μ_ὡ”ἴΜ”
ΜοΜΜΜΜ αΜΜ ΜῆΜΜΜ
ω Μ. ΜῇηΜ0Μ ΜπΜαΜπΜ Μ ΜΜΜ
Μ Μ Μ ω Μ ω η Μ Μ Μ Μ
 Μ ΜΌΜήΜΜ ΜὡΜἡΜ
Ο ,Η | '0' '2
διαλεχθουν», φέρονται πολύ πιό ώριμα από τήν
ξενοφιλική Κεντροδεξιό, που τους τοποθέτησε
τήν ρατσιστική ταμπέλα, αλλά καί τήν πολυπολιτισμική Ἀριστερό, που θέλει να τους έπιβαλει
τίς ίδεοληψίες της. 'Η αντίδραση αυτή είναι μία
υγιής αντίδραση, μία θεσμική αντίδραση μέσω
του Συλλόγου γονέων καί κηδεμόνων, αλλά καί
μία αντίδραση που αποδεικνύει ότι η κοινωνία
τών πολιτών δέν μπορεί να ένεργοποιεῖται μόνον όταν φέρει <<έκσυγχρονιστικές» όντιλή ψεις.
Διότι στήν ζωή καί στήν πρακτική δέν υφίσταται μόνον ό <<έκσυγχρονισμός», αυτό δηλαδή που καποιοι διόττοντες αστέρες της Ἀριστερας όνειρευτηκαν. Στήν ζωή ὑφίσταται καί
ή ώμή πραγματικότητα, ή ὁποία αναδεικνύει
ποιό δράματα δουλευουν καί ποιό όχι. Τό 1989,
υίοθετή θη κε για πρώτη φορα στήν Γαλλία ένας
έκπαιδευ τικός νόμος από τόν τότε σοσιαλιστή
ύπουργό Παιδείας Ποσό' θωρώ, ὁ ὁποῖος θέλησε νό παυσει πιό αυτό τό <<καταπιεστικό» καί
<<έθνικιστικό» συστημα παιδείας καί να προωθηθεί στήν θέση του ένα νέο, πολυπολιτισμικό μοντέλο, βασισμένο στα ατομικό ένδιαφέροντα, στίς όλλες κουλτουρες καί έθνικότητες
καί όχι να δίδεται προτεραιότητα στίς παραδοσιακές γαλλικές αξίες.
Σ υνέχεισ στήν σελ. 8
έχουν ξανά καί ξανά μιά
νέα ίδέα θέλουν νά άναπτυχθούν».
· Μία κινεζική έταιρεία
όπλικών συστημάτων
Με τό πρώτο «κβαντικό ραντάρ». Τί είναι
Ο Ώ, τί φρίκη! Ἡ γοητεία τού Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τρυντώ «καταβαραθρώθηκε» άπό τόν μόλις τριών
έτών πρίγκηπα Τζώρτζ
τής Βρεταννίας... Ό Τρυντώ εᾶε τήν φαεινή ίδέα,
μόλις άποβιβάσθηκε στό
άεροδρόμιο ή βασιλική οίκογένεια, νά κάνει
ένα κάθισμα βαθύ γιά νά
έλθει στό ύφος τού μικρού
πρίγκηπος καί νά ύψώσει
τήν παλάμη του προκαλώντας τον νά κάνει τήν
χειρονομία «κόλλα το».
Καί ὁρθώς ὁ πρίγκηψ δέν
άντέδρασε. Κάποιοι τό
άπέδωσαν στήν κόπωση
τού παιδιού άπό τήν πολύωρη πτήση. Όμως ὁ
Τρυντώ θά έπρεπε νά ξέ
ρει ότι ένας πρίγκηψ δέν
τό «κολλάει» ποτέ, όσων
έτών καί άν είναι.
ο Τί θά ήταν ή Μέρκελ έάν δέν ήταν Καγκελλάριος; Ἐπιχειρηματίας. Συγκεκριμένως, ήθελε νά ανοίξει ένα «ώραίο
έστιατόριο», όπως φέρεται νά εἶπε σέ συνέντευξή της στό περιοδικό
«ΨὶττεοΙ1Μτε ΨοοΙ18».
Όμως τά σχέδιά της
άλλαξε ή έπανένωσις τής
Γερμανίας, διότι έγινε
άμέσως ύπουργός. Παρ'
όλα αύτά, οί έπιχειρήσεις καί οί έπιχειρηματίες
τήν «συναρπάζουν», διότι, κάκόμα καί όταν έχουν
έπιτυχία δέν μένουν στάσιμοι, άλλά συνεχίζουν,
αύτό; "Ενα ύπερσύγχρονο ραντάρ πού, κατά τά
κρατικά μέσα ένημερώσεως τῆς χώρας. μπορεί νά
έντοπίζει ἀκόμη καί «άόρατα» αεροσκάφη και.
Ἐπί πλέον, είναι θεωρητικά άτρωτο στά συστήματα παρεμβολής πού
τυφλώνουν τά συμβατικά ραντάρ. Όσο γιά τήν
έμβέλειά του, είναι τουλάχιστον ΖΟΟ χιλιομέτρων.
ο Κατά τήν έφημερίδα «Β8ἰΙγ ΜαἰΙ», τά πιό
καθαρά νερά στόν κόσμο είναι ή θάλασσα στό
Μπλού Σπρίνγκ τής Νέας Ζηλανδίας. Ἀκολουθούν παραλίες στήν Σαμόα, τήν Βεγγάλη, τήν
7σλανδία, τήν Ἐλβετία,
τήν Μοζαμβίκη. τήν Κέ
στα Ρίκα, τήν Γαλλική
Πολυνησία, καί, μετά,
στήν χώρα μας, πού διακρίνεται γιά τούς Ἀντίπαξους. Άραγε θά τό
έκμεταλλευθούμε γιά μία
φορά σωστά;
· Μόνον ά-λογα δέν
είναι τά άλογα! Τά ύπερήφανα τετράποδα έχουν
τήν ίκανότητα νά ἐπικοινωνούν μέ τούς άνθρωπους καί νά έκφράζουν
τίς άπόψεις τους. Όπως
ύποστηρίζουν Νορβηγοί
έπιστήμονες, τά άλογα
μπορούν νά πούν στόν
άναβάτη τους άν κρυώνουν, άν ζεσταίνονται,
άν είναι πολύ κουρασμένα κ.λπ.
Διαβάστε τό ἄρθρο
«Κινητικότητα
για την Κύπρο»
Παναγιώτης Μπ0%οβός (σελ, 3)