Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςσειιεν@οιειιοι.ει
, .  'ῖ~ _ ,
Νέο κεφαλαιο
για τον μικρό
Μπεν στην Κω
Πακέτο υπηρεσιών
και ασφαλισης για τους
περιπτεριούχους
“Ξ:ῖΊ?Ρ`(ῖ ΣΟ! Ξ›ὲ:Δ Σ' '  ”7” "
Νέο σφυροκοπιιμα
στο Χαῆέιιι
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9068 · ΕΤΟΣ 32σ · ΠΜ" Ί ευρώ · "ΡΗ" 27 ΣΕΠῖΕΝθΡ|°Υ 20Ίδ
Ο ΚΑΛΟΓΡ|ΤΣΑΣ ΕΦΥΓΕ, Ο |ΒΑΝ ΕΡΧΕΤΑ|
Δ 'η. ; | 17 _
Τη £0Πῖ|κεεΜ
'Ξ ΜΕΣ ΑΠΟ 'ΤΗΝ ΔΝΤ!ΠΟ/'ι|ἩΞΥΣἑ
ΜΜΜ: ώ" ὁιιικΜὁιες ασφαλειας επιτρεπουν
'τη συνέχιση που ©ιισνωΜιωμ@Μ
Λ|ΓΟΤΕΡΛ ΕΣΟΔΑ
ΣΕΜΕΕ λύνεται το
ή  |ἶᾶ ο θ
.“ ύ! Β '
δ δ δρ η”
Ι Ε ο
Σατρείς
απαντήσεις
Κόθε όλλο παρό σαφείς είναι οι
απαντήσεις που δίνονται τόσο από ταν
ελλπνική πλευρό όσο και από ταν Κομισιόν για τα κόκκινα δόνεια·
Ο ευρωθουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλόκπς. με αφορμή δπμοσιεύματα στον ελλπνικό τύπο αλλά
και τπν επιστολή - απανταω· του κ. Γιούνκερ για το θέμα των κόκκινων δανείων, κατέθεσε ερωτπσπ σπιν Ευρωπαῖκή Επιτροπή αναφορικα με το αν
ήταν αίτπμα των θεσμών ή απόφασπ
τπς ελλπνικής κυθέρνπσπς το γεγονός
πως στο πλαίσιο του τελευταίου προγραμματος κριιματοοικονομικής Βοήθειας, δεν παρέχεται το δικαίωμα
στους δανειολήπτες να εξαγορόσουν
το δάνειο τους πριν αυτό πουλπθεί.
Επιστιμαίνει ότι αποτελεί μείεον ηθικό θέμα τι διακείριστι των δανειακων
υποκρεώσεων των πλέον οικονομικό
αδύναμων Ελλήνων και ότι πρέπει να
ανα2ιιτπθούν τρόποι προστασίας
τους. ·
Μόλιστα. ο κ. Ανδρουλόκπς ρωτό
τπν Επιτροπή αν συ:πτήθπκε π ανωτέρω δυνατότπτα κατό τπν διόρκεια των
διαπραγματεύσεων όπως έχει και'
επανόλπιρπ Ελλπνική κυθέρνπσπ δαλώσει, αλλό και εαν συμφωνεί ιι ίδια
και με ποιο· τρόπο πιστεύει ότι θα
μπορούσαν να προστατευθούν οι καταναλωτές.
Ο λογικός