Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  = Έιειιιε
ξ· Ι | ΚΠΗημ£ρινὴ Μι: ητικἡ ΕφημερίὁΠ ω ά
ε "Π "|||ϊ| ΙΜ'
Με πιω"
της Κρῇτης ιι ΗΡΩΩΝ"
σελ.3
Η. Μπες: ε Μισός ιιιε νειιιιιιιιὶε ιιΜιὶζει ριζική ιο ΕΣΥ Με
ι “ Ϊ
·  #·
ε · “·~ .!/ ο! Ϊ
Σειείε Σειεεωε:
Νε ειιιειεΒειιιιε με Με ιιεεε
Ο£λ.2¦3¦4¦7
ά ά 0 ά 0
Φεσιιβιιῆ ιινιιειειιεισιιειι ιιιιιι ιο Διιιιε |Μιιιιιιιιιι Με
ά | Ο
τι Ι ·λ | _
ΜΜΜΜΜ8Μ ρΟσεεεἑεεεἩΜε“Μ
Ἡ" Ι"||Β """Π'||"'ΒΒ φ
“ κ χ Ν
· 7 Δ η .π ,· _
στιν κειιιιι >¦ , · εε ε ^= !
| ε· ) σ 'έ
-ι|Βεειι   - 'Ϊ  . ι :
, ΜΠΡ|ζ0ΛΑ. -, ' “ ··
Με ιειιειιιειειειι ἐεεἑφΜ Μ  
------------------- -·σελ.7,9 
Αρχ/τικ Ιγνότιος   Ρ  
θ.Χ<1τΖιινικολόου σελ13 ές _ ._.  , ... _
Μειως Κουρής σελ.2 ΑγΓ^'ΜΜἶΗ Μ `
Γιώργος Λεονταρίπις σελ.5 7 ἑΘἔ Ημέρας 
θανόστις Πετράκος σελ.4 Πλοστική θήκΠ
- _ Τό1σιςΚ<1μΠίλΠς σελ.15 ΗΜ ¦ _ . _Ξ
ΑΓΡοκΗΠιο - ΛΕιΒΜιΑ ΛΕΩΦ. ΣογΔΑΣ Ιωάννα ΜΜΜ σελ8 Η
_ “ΟἔΒ2Ί9ἶἔΜ:ἔΨΜφΞ ιι Γιώργος ΤΖονόΜ< σελ12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα