Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βετερλώ για Μαξίμου. Στον... αέρα ο διαγωνισμός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  
ί ο . ὶ
τι'  ··
 ο τ· Ετιικινδυνῆ ΜΟΝΑ .
 · ' ΜΑΤΣ ΔιιοΔεκτΛ ·
· ¦·· '· ^·¦ "Δ '
ω ·· 'ι ι ι
Ι ί κ δ ' η τ Λ η · · ι
γ' α Μ μ   
στον... αέρα ο διαγωνισμοε 
ο;; ¦ ί
για το των ΜΜΜ Έ η· ο ιΒΛΝ ΣΛΒΒ|ΔΗΣ ”έ
¦ ¦ , , _ γ _' ι ' ϊ ΔΗΛΩΝΕ|ΕΤ0|ΜΟΣ Μ¦Μ,“.ι“..ν.¦-.“.Ή“¦“ῳΔ
«ΣΥΡΜΑ τν». Ποιες οι ευθυ- κυβερνητικων συσκεψεων ων για την εγκυροτητα · ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕ¦ ΠΑ :ἔ;ς_εωωω% τσοΧΜἑξ“
νες Κρέτσου και μελών της και το μηνυμα ηου «εστα- της διαδικασίας, καθώς ”Δ Α ΝΑ ΠΑΡΕ' ΔΔΕ¦^ η “7---- “““““Μ· '
Εηιτροηης για το Προβλημα- λη» στον εργολαβο-κανα- ένας βασικός Παίκτης ηο- “ _
τικό ηόθεν έσχες Καλογρίτσα λαρχη να αηοχωρησει νταριζε χωρίς χρηματα
7ιιιιιιι ιιιιιιιιι . Ο
· · · · · Π ~ · Δ Δ · ο
ί . . ^ . ^ . ' ^ . ί ι ^ ι ί , ν _ · · τη μ· ` ε
“ αβί- ω ΕΑΠ ' ι
_ Ι _: ' η › _ . `ζ
σρ( ι ι ι ι . . · · ξ
7 · · · · · · ἔέ 'ι
_ ' "η  ,
·7 · ¦ , ι; 1 χ7“έ~ ο _ Ό
'ΠΜ Ἡ!. εἰ έ  .7 χ: Οι!
κι, τη» @ ι Η ο: τι Η Με :  - 
Ο _ 'Δ ¦ Μ
ε ' - 
Ε 7 ΕΕ ` ·ι ~ .Ϊ ϊ,
 πριν νιιιιιιιι _ .έ 
λ τ  “ ~ -, η Μ" ,Ξ Μ --:_ " `
 7ζ|'ἴ !' 'Η. έ Ε· : Π ;. · _
ο · ο · ·· 1.;
ο ο ο · · . .
· · Ϊ
· Η· " Δ ι
· · · · · 
 Δ · Δ
ο · · Δ '
Γι ῖ | ' <2ΔἙ· · Δ
ι Δ · Δ
' Δ ι ι ι Ο Ο ' ή· . . ' Δ Δ ι ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα