Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 15 "ουρές" του μνημονίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
Μ.ΠαΓτεπιΡοΠΙα.ετ
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016|τιμή: 1,30 € Ε |'| | Χ Ε | Ρ Η Η Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.170
Η Ηατέο Ρέντσι
|ταλος πρωθυπουργός
Άγκελα Ηέρκελ
καγκελάριος της Γερμανίας .  ΣΥ" ΚΔ'
ΤΑ ΠΛΗΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ι(ού ρεμα απαλλαγών, νέες αντικειμενικές, νέα όρια εξαίρεσας από τον ΦΠΑ, αναπροσαρμογή φορολογικών κινήτρων
5 «ου ρέ ς» του μναμονίου
Ποιες ρυθμίσεις θα Προωθαθούν από το ΥΠΟΙΚ έως τον ερΧόμενο Μάρτιο
σήμερα στη Ν
ΣΕΠΕ: 5 μέρες προθεσμία
για κωδικούς εργοδοτών
Πέντε ημερες προθεσμία έχουν οι εργοδοτες για να
αποκτήσουν κωδικο πρόσβασης και ταυτοχρονα να
εγγραφούν στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του υη.
Εργασίας στον ιστοχώρο Παρί/Μ.5ερεηετετ, απ'
όπου πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικα ορισμενες
γνωστοποιήσεις και θα εκδίδονται και ορισμένες
βεβαιώσεις. Η τελευταία ημέρα για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας από τους εργοδότες
είναι η ερχόμενη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. >4
τηλεοπτικές άδειες
Σήμερα λήγει η προθεσμία
για τις προκαταβολές
Εν μέσω συνεχιζόμενης πολιτικής αναπαραθεσης
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αναμένεται
σήμερα -τελευταία ημερα της σχετικής
ηροθεσμίας- να καταβάλει την πρώτη δοση της
τάξης των ί 8 εκατ. ευρώ ο Βλαδίμηρος Καλόγρίτσας για την αποκτηση της μιας από τις τέσσερις
τηλεοπτικές άδειες. >22
ΗΑΣΤΕΑ|: Ο Δ|ΑΤΩΝ|ΣΡ|ΟΣ
ΚΕΡΔ|ΖΕ| ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ >ιο
ΕΧΕ: Ο Σ|"ΟΥΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
|'|Α |'||Α ΟΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ >13
ΧΑΑ|(|Δ||(Η: ΑΡΝΗΤ||(ΕΣ
ΕΠ|ΔΟΣΕ|Σ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡ|Σ'|Ο >9
ΣΧΕΔ|Α ΠΑ “ΑΛΩΣΗ»
ΤΗΣ |'|ΕΣΟ|'Ε|ΟΥ ΑΠΟ Κ|ΝΕΖΟΥΣ >11
καταναλωτική αγαθό
ΔΥΣ|(ΟΑΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Η ΚΑΤΑ|(ΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ >12
ΟΡ|ΑΡ|ΒΕΥΤ||(Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ
ΤΟΥ πατώ ΚΟΡΝΠ|Ν >21
Νέα Πλήρως αυτοματσΠσιαμένπ διαδικασία επιβολής κατασΧέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και Περιουσιακά οτσιΧεία φορολογουμένων Που δεν Πλήρωνουν εμΠρόθεσμα τις οφειλές τους στο
Δαμόσισ, καθώς και ή νομοθέτασπ Πλαισίου για υΠερΧρεωμένες εΠιΧειρήσεις σε
Δπμόσισ και ασφαλιστικά ταμεία είναι
δύο από τις 15 Παρεμβάσεις Που υΠσΧρεούται να υλοΠοιήσει ή κυβέρνΠσΠ
έως και τον Μάρτιο
ΑΥΤΟΜΑΤΗ Δ|ΑΔ||(ΑΣ|Α
μόσει το φορολογικό καθεστώς τας ναυτιλίας, για το οποίο υΠάρΧει έντονα διένεξΠ
μεταξύ τας Ελλάδας και τας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. ΠροβλέΠεται ακόμα ή εξίσωσα των αντικειμενικών αξιών με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων, με τις Προτάσεις να υΠοβάλλονται τον Μάρτιο και τις
αντικειμενικές να αναπροσαρμόζονται
από τον Ιούνιο του 2017. Εντός του Νοεμβρίου θα λαφθούν
τα αναγκαία μέτρα,
με σκοΠό ταν έγκαι
τσυ 201 7. Πρόκειται ρα είσπραξπ των Προγια μέτρα Που Προ-  στίμων για τα οΧήμαΒίσματα:: ΜΜΜ' ετικέτα:
γραψε τι κυβέρνησή ΑΝ|ΝΗΤΩΝ ΣΤ0|ΧΕ|ΩΝ στιςΚ<1θώς ΚαΙνΙα όσο
Πέρυσι το καλοκαίρι δεν Πέρασαν ΚΤΕΟ,
και θα ΠρέΠει να υλο-  όπως και ταν άνευ
Ποιαθούν-υΠό μιν αυ-   αδείας Χρήσή των συ
σταρή Παρακολούθπσα των θεσμώνσταδιακά, σε συγκεκριμένες Προθεσμίες. Στο Πλαίσιο αυτό
το υπουργείο Οικονομικών θα ΠρέΠει,
επίσας, να καταργήσει εκατοντάδες φοροαΠαλλαγές εΠιΧειρήσεων, να τροποΠοιήσει διατάξεις Που ΠροβλέΠουν φορολογικά κίνπτρα, αλλά και να Προσαρ
Χνστήτων. Τα μέτρα
Που Προωθούνται
από ταν κυ βέρνασπ
Προς ψήφισα στα Βουλή ΠεριέΧουν και
αΠλσΠ0ιήσεις των διαδικασιών υποβολής των φορολογικών δαλώσεων, καθώς
και ταν αύξπσπ του ορίου του τζίρου για
ταν εξαίρεσή μικρών εΠιΧειρήσεων από
τον ΦΠΑ. >3
[Ευρωζώνή1 Πώς άλλαξε ο Χάρτας τας αγοράς από το 2007
Γιατί ο Ντ ράγκι θέλει
λιγότε ρες τ ράΠε ζες
Παρά το κύμα συγχωνεύσεων Που καταγράφακε στα τελευταία Χρόνια, ο αριθμός
των ευ ρωΠαῖκών τραΠεζών θεωρείται μεγάλος από τον δισικήΠί τής Ευ ρωΠαῖιαίς Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΠ Μάριο Ντράγκι. Από
το 2002 σ αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στήν Ε.Ε. μειώθακε κατά 2.177, στα 7.267
με βάσπ στοιχεία του 2014. Οι Χώρες Που
γνώρισαν Πι μεγαλύτερα συ ρρίκνωσή ήταν
ή Γαλλία, α Ισπανία, ή Κύπρος και ή Δανία.
Μόνο σΠ·1ν Εσθονία, σαι Βρετανία, στο Λουξεμβού ργο και στή Σλοβενία ο αριθμός των
τραΠεζών ήταν μεγαλύτερος το 2014 σε σΧέσπ με ένα έτος νωρίτερα. Μαζί μειώνεται και
ο αριθμός των εργαζομένων στον τραπεζικό
τομέα από το 2009. ΜέΧρι τα τέλα του 2014,
με βάσή τα διαθέσιμα στσιΧεία, οι τράπεζες
στην Ε.Ε. απασΧσλούσαν Περίπου 2.889.320
εργαζόμενους, 73.965 άτομα λιγότερα σε
σΧέσή με το 2013. Οι Πέντε μεγαλύτερες σικονσμίες τής Ε.Ε. είναι και αυτές με τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο. ΕΠίσής, θα Πρέπει να σήμειωθεί
ότι αΠό το 2009 έΧουν κλείσει συνολικά
34.1 50 υποκαταστήματα τραΠεζών σήιν Ε.Ε.
Μόνο το 2014 ο συνολικός αριθμός των υποκαταστήμάτων μειώθακε κατά 7.544, από τα
211.861 Περισρίσήικε στα 204.317. Η μεγαλύτερα μείωοπ παρατήρήθακε σε Ιοπανία,
Ιταλία και Πολωνία. >2
Τι θα συμβεί στήν οικονομία
τις επόμενες 08 πμέρες
1. ΤρίΠ1 27 Σεπτεμβρίου ψαφίζεται το ν|σ με τα 13+2 προαπαιτούμενα.
Ζ. Πέμπτή 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται Με - Θα
εξετάσει τήν υλοποίασα των προαΠαιτούμενων.
3. Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου λήγει ή Προθεσμία πλαρωμής 1ας δόσας ΕΝΦΙΑ, 2ας δόσας φόρου φυσικών προσώπων, ΦΠΑ Αυγούστου .
4. Δευτέρα 3 Οκτωβρίου κατατίθεται στή Βουλή το προσΧέ8ιο του Προϋπολογισμού του 2017.
5. Δευτέρα 10 Οκτωβρίου συνεδριάζει το ΕυτοετοιιΡ για
ταν έγκρισή τής δόσπς των 2,8 δισ. ευρώ.
6. Δευτέρα 17 Οκτωβρίου επανέρΧονται οι θεσμοί για τή
δεύτερα αξιολόγασα του προγράμματος.
7. Δευτέρα 31 Οκτωβρίου είναι ο κυ βερνπτικός στόΧος για
ταν ολοκλήρωσή τής β° αξιολογασας.
8. 'Εως τις 21 Νοεμβρίου κατατίθεται στα Βουλή το οριστικό σΧέδιο του προϋπολογισμού 2017.
9. 'Εως 31 Δεκεμβρίου ή κυβέρνΠσΠ προσδοκά αποφάσεις αΠό τις συζατήσεις για Χρέος, πλεόνασμα, συμμετοΧή του ΔΝΤ στο προγραμμα.
Ποοαγ'ε
Υποβάθμισπ
σε «Μπιτ»
τής τουρκικής
οικονομίας
ι Ι ι `
.γ “-~ “ων ·
.-,“ΠΜ. =
300.000 υπόχρεοι
ε-δηλώσεις
πόθεν έσχες
από |||0 έως
και 3 ί Η 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα