Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η: ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Δ/ντι=ις: ο- ΝικοΗςι'ι'6πς
ΜυθυἩΜ ΣΜὑξ€Μ: ΠΕΠΗ)! ΜΑΚΡΗ!
ΜΕΡΑ 18 ΕΠῖΕΠ'Ρ|°Υ πιο Ο ΑΩ. ΜΒ
@οι οι Με Με
', Η ΜΠΑΛΑ "Ο"
η '|'|ΜΩΡ'|¦Ε ¦ῖῦ 9°'+¦'
4-0 π ΜΜΜ τους πρωτοοππτος. με τον πωπω νο
πετυΧοινει το αρυοο- νιιοπ νιο
τπν ομοοο του Άννεπου
Δνοοτοοιοσπ ο πρῶτπ πττο
στπν επορΠο οπειτο οπο το
μήνες οι ·ερυοροπευκοι·ι ο
Πρῶτπ πιο· νιο τπ ποριοο στο
Σουπερ υπο
τρονιιιοι οι
πειροιὡτες στο
οεοτερο πμιΧρονο · Τρεις
τοπικές πινοτερες οπο τους
νππεοουΧους (ο 2-9) το· επί
τπς ουο|ος ουτε μιο ευκοιριο
οπο το μισο του ορομου
το· επειτο
οπο... ΔΗΜΩΝ ικορντοσο-ιντενιε› ουτε ομως μοι π επιοτροτευοπ
Φορτουνπ το· πουιονοιο οπο τον Μο οπποτε τπν ποιοι εικονο
το στο” του Δνοοτοοιοοπ με
τους τρεις στοπ8ρ όπως. δεν
ορποε ποππο περιοῶριο
ομ0ισ·ιιτποπς οτπν περιοκπ
του ΞενοοοΧο0
Χωρις τοπικ" στο 82
τυπο πορουοιος του ο
κορντοοο ο Μονο ο Μενιε Μπι·
στο πρώτο μερος οπο τους
επιοετιοους
ΜΜΕ: ΜονπεΡιιτΕι: ιι ΜΜΜ ρε οποιτππρο το οεοτερο
πμιΧρονο ο Δεν ποΜπιιε ΜΜΜ μετο το νυοπ του που·
κοπο ο κΑμπιΑτο οοο ειχε Μ “Η “Με _
ουνομεις οιοσώοπτε οπο το ΝΠ” "|ἶ“| ° ”2,"
Χθεσινο νουονιο
σ Δρνεντινος σπμιοορνπσε τπ μονοΜ
προνμοτιππ ευκοιρᾶο του οπυμπιοκου.
έτρεξε οσο περισσοτερο μπορούσε μοι
Η"'Πτσ= Δεν το περιμονομτ ο πιο οίκοιο οποτοπτομο το Μ
ο Δεν ΜΜΜ ον μος στα π παπι Δεν πιστεύω οτι ο οριομος
των τεπιτόν πΜποοοιῶν τξορτοτοι οπο τον ορισμό πιθανών
που τοπωμοπουι μιο ομοοο ο Στο προπνουΜο ποΜ·
Μπομπ με το· τπΜτιυους τοι ποτοωρομε νο οπορορουι··
ήτον εκεινος που ενοεπομενως νο
στο οπμιουρνικο κομμοτι πορο μονο κοποιος
αποτιμ·ς επιστροοος οτπν ομυνο
πωπω ενο πω ποπ στο σουτ _ Ω" “Μο · ΜΠπτιποιιτ=
του Δνοστοοοπουπου Ωω ο Ήτον ομως “ΠΜ Π:“"=ἔ" ΠΜ ·ΕυΧοριστυ Μοτο τπν
νιοτ αυτια
οπτππιοτικο ιι6νοτ.“ νο τω ΜΜΜ το· νο μου· ουτο το ποιοιο τοι το
νποοιιμ· το πρωτο ποιον·οι που ΜΜΜ ο" "να"
ῖ°_γω.ἰ_ ρ Μπομ· ο :το που” μέρος ω“ωυ- "ω Μ" ¦¦·“ ως °
"το που" "Ψ" 'ἙΜ'°'ω" “Ἐκ · ° κοσμος · Μουν' ς Η '
ο Μοροπινος οτοπερ σον μπορουσε νο ποιοι το" τις Μπι· ΜΝ...” 
τονει ουτε το κοινο. με πιο τοροττπρι- Νοτιο- ονων Μωαβ.
οτιιιπ τπ 0οσπ του 20'. οπου τον περοοον
οιοοοχικο τρεις οιΜΜικο' ποοοσ0οιριστες _ _. _
· πονο Πύθιο. οκομο πιο οονπ οντίππι·π και "ὅΕ¦%ο  μ“ρ==Ἡ= ὶΌἑ=ἶἔ==· νο
' ο στο κοκιοτος 'ΕΦ' ω". 'Ο μονο ΠΝ· δεν Μισο” μος ο ΜΜΜ ΜΜΜ ομ·Μ τρωω
Μ" το" “το ενέπνεε π πορουοιο του ήτον νο πωπω" νο ¦Μ°¦“ Με Με.. ”ο Η.”
° Μ οΕιοπιστἱο “νΜ°ΝΜ ΠΜ οπο πως· το· ΜΜΕ οτο των·
ως “π πιο· πομπο· νο του οπουιιιοτου ο πιιρομτ μυ
πιο· ευτοιρ|ο _ "°'“¦°°" 'Η οπουοοιο πιο ψυχοπονιος
' Μ" α" ΙΜ” Δνυπορπτο το ·0τορο· Μ' (ΜΝ' ΚΜ" ω "Π '""" "“°'
"'==Μ - κομπο το· επιουνουοι ουν πωπω το πορομικρο 4,9
Γιο τον ΜΝ νΝΜυν: ΔΙΟΝΥΣΗ: Μ: ΚΑΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ Μ (ΣΕΛΙΔΕΣ το. τε· ο Μπακ κι
ποροπειπομενο ο ΑΛΕΞΗΣ ΒΡΕΜΗΣ (ΜΒΜ το·
οι Τούρκοι Μροιοον τοσο τον
οπυμπιοοο. ευοετοντος πρωτες
οπο τις τυρινος οσυνομ'ος του ο
ΜΑΜ Μου οι πρωτοοππτες
Επποοος. οσονον ενο σωρο οιονιοιοομους. ενώ τπν πιο ο” οι
ποιπτες του περοοοριτς τοποτωνον
το επιοετιπο ΜΜΜ
οπο ΜΗ:
“πω οιο0ορο οι
Μίκτες 'τις 'Βρες απο. 924) το· στο πμιΧρονο κοροιιον
83-80 ο Η 'Μπίος' του σκορ
ονοιΞε μεχρι τους ο:
ποντους 62-78
¦το οπου "απο μοτς:
Δ'Ρ0"|"" ΑΣΠΡΑ! ΝΗΜΑ":
το ΜΜΜ"
“Ί ο πο το·
ΜΜΜ" ο
Μπος των
ΜΜΜ ων·
·ιτοιντς ο· το
· ΝΟ" 0-0
Η· του· οι
οιπο8νο0μονοι
οπο το 8ο' που·
οπΜΜτ του
Μας (ΜΟΝΗ'
κίτρινπ›
ΛΞΜΞ|ΑΚ°Σ ΚΕΡΚΥΡΑ 2-4 'ΝΠ ΠΕΒ· 20'.
Μοντζιος ω' - Μσρεπππς 890
ο Δσπορι οι ·Φοἰοκες· στο
Ο ΣΕΛΙΔΕΣ 2. 3
περιοοο·
που τεπεντπιπ ° φ""κ=' "·'
·_ πρωτος οκ ερ. ο
ἔ=====""“°" Γκριπ ιτε π.ι πτον ρ. )
°Π""Μ“6 με  θετικος τοι σουπερ ο . ' '
ΒωΜ Α"Ρ|”ΝΗ¦ (Β Η) "8 ·
Αγ” να '““Μ°ω“ ποπιιππευρπ πω”  Β
"Ψ Ωω" 'Μ '°' ο ο των" έποιεε ο _ |
ποτςεοκι με τον πριν Μ 6
νο αφορουν "'
"η" "5 Π ) τοπι·οπονπστ:
· Φο Η” Πω' ΜΜΜ
` ,γ κ" ῖ°"^ἔ "ι 'Η ουτπ π πττο. ννυριιομε το
η Ν κσρΜ|°' ως ππεονοκτπμοτο των οντιποπυν οΜΜαωΜ
:ιο Με Η" μος κσι σον κονομε του αποτο οΜτος ο:ορορ Μ
' ==:=:=== ο εινοι πιο μπροστο οπο ὲ °ῦ=Μ“= ι
ΜΜΜ εμος π ως ουτπ τπν Μ" ς
7 ι ι ο 8 5 ι ι ο 8 4 ο
ΓράΦΣΙ ο ΠΕΝΤΕΛΗΣ Π'ΠΜΠΝΤ°Π°ΥΑ°Σ (σ£ῆἱὐ° '4)
: ΔΕΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ
Ρ|ΧΝ0ΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΗ" λ'Μ'Α ΤΗ¦
σης Δι·Ωπιιπικκ:
"Η ΣΟΥΠΕΡ Λ||'Κ|
:ουριςει ο
ΓΙΩΡΓ°! ΜΜΜ οπο τπ
Μοοπνἰο με ροπ·ους τους
Μ'Λ"Κ'¦0Π°'Λ0 (Νμσ·ίΜ! ΜΜΠΝΡΗ ιΞυβοἰος) ο Το μοτς
ορπςει στις 7.30 μ.μ. μοι σο
μετεωρα' σπουσοισς οπο
το πονποΡοππ Ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα