Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΠΤΜΜΜΣ
ωΜ0ΣΜ
ΜΜΗ8ΕΜΑΤΗΣΜΜΜΜΜ Η Ό
. · ο
ΗΕΗ ἑ'ἑΪἑἑἩἑἔΗΐ Π ΠΔΣ Η ΜΗ
ΧΑΡ|ΣΕ ΑΗΠΒθΑΗ ΣΤ0Η ΣΕΜΗΑ Ο Δ'Α'ΤΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΠΗ0ΥΑΠΣ! ΤΗΣ ΔΞΥΤεΡΑΣ 'ΜΜΜ'“"“““““"“
έ κοπο" κ' Μο ΜΜΜ' ¦ ¦ Η Η|ΗΡΗΕ|ΗΣ
' δ;;;
·> = ε· α ω. 
Μ Χ Ξ. Ι9 " _ _
 ΑΜΒΝΒΜ Ε]ἔΗΠ!!Σ!ΗΜ
` ρ· ` ΣΕ. . . ΑΗΒΤΗΗΣΗ Ο ΜΑΡΗ0ΥΣ ΜΗΕΡΤΗ Μ|ΛΑ ΣΤΗΝ «Η» Τ|Α ΤΑ ΑΗΥ'ΤΑΡΗΤΑ 0ΦΣΑ.|'ΗΤ
“ Η τι Η
· <<Ε|ΜΑ| ΕΞ0ΡΓ|ΣΜΕΝ0Σ. ΜΑΣ ΕΧΒΥΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΥ0 ΓΚΟΛ ΣΕ ΤΡ|Λ ΜΑΤΣ»
Γᾶ] Λ. ΜΠΑκοΛιΑΣ
 ΜΤΒ!. ΜΑΜ
· ΑΤΗ ΜΜΜ Μ·
ΤΗΡΝΗΜΕ ΣΗΜΙΤΗ! εΑἔΗΗΑ η
 _ Π.κΩΝΣτΑΝτιΝ·ΔΗΣ
 ΗΕΗ 'ΜΟΝΗ
'ΡΩΜΗ-0
ΜΜΜ ΕΑΜ" ΣΤΡΑΜΜΣ0Μ ΠΑ Η ΔγΣκοΛΗ
“ΕΜ :Θ ΜΝΗΜΗ Με ΤΗ ΒΕΝΑ
Π|θΑΗ0Η ΠΑΕ' ΣΤΗΝ |ΣΠΑΗ|Α. ΑΛΛΑ Η ΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΗΕ| ΑΜΦ|ΒΠΑΗ Ψ
ι Ϊ: ΜΟΣΧΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ Ξ Η ; Ι ΜΜΜ"
' Π μέ: Η'|ΗΤΒΣ
. ΑΤ Δ37, ·._:Σ¦' Η' β »ἶΤΣὅ Δ ¦ - · `“ Ι 'Η
..Δ-3' ~ “ ;1-·` _ Έ: ε! .; ¦ ζ · · ^- 7 3 - ”' 7 Η' '9 4 · Η Ἀ:ξ Ζ 
. / 0.83 8 Ρ - ` Δ δ ' · Ψ ` ¦ Μ-..” :3: · _ - Έν·- ¦ Ο
Α Με _. Η .Η Δ 4 ¦ , ¦ ,
¦  Ο ·-Ί|.`· ~·_ · · ΠΑ Η =_ · Π Η
Σ ` ί _:_ Δ ` Η. Τ _ 7ἑ·` -'ῖΓ_“ Η ' ϊ · .2. ί Η
 _ .- _Τ:,  ΣΣΣ  Η! . ΑΩ .γ ·ἐ€ ω
· ` ΤΗΝ" - Η·  Ο*
ΑΝΤΡΕ·'. κ'Ρ'ΛΕΝΚ0 ΣΤ0 ΣΕ0Ρ0808ΒΠ
ΤΡΒΝΕΡΗ ΑΜΥΝΑ. Α"'ΣΤΕΥΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛ' Ε"|ΝΕΡ°ΥΣ ΣΗ0Ρ Α5-25
ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΛΒΗ" "ΤΑ ΤΗ" ΤΙΜΜ ΤΜ' Η"°ΥΜΚΗ. "ΟΥ ΠΑΝΕ ΝΕ 28-33 ΣΤ Η ΗΝ'ΧΡ0Η0
ΠΑΑ 0ΣΑ ΔΕΗ Ε|ΔΑΤΕ ΣΤΗ ΜΠΣΧΑ ΣΤ|Σ ΣΕΑ'ΔΕΣ Τ3-Τ8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα