Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ο
Μπεστ
Μ σκακι»
ΜΜΜ λ Μ
αεκ-Μο
Μ λ Μ
απαιτώ
φταιω
ΕΣΤΙΑ
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Τοπικά αυξημένες στά δυτικά, κεντρικά καί βόρεια, μέ σποραδικές
βροχές καί στά βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι τοπικά 6 μπωφόρ στό Αἰγαίο.<Η θερμοκρασία έως Ζ5β.
Δευτέρα 26Σεπτεμβρἰον 2016
Γεδεὡν του δικαίου
Σελήνη 28 ἡμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.]7' - Δυσις 7.]5'
Ἀριθμ. Φύλ. 40580 | Τιμή ]¦50 θ
'Ερατσσθενσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθηναι, ἱΠίο@οετἱαηοννε.9τ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Φάξ: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρσ μες: 2] 8 Ο] 70870
"Ετος Τ230ν
ε 3| 5 | Κ Ι 9 |
Η οιησις 5 σατος εναντιον
~ ο Ι ε Ι
της εξουσίας Τ Τ Ωραιοκάστρου
Γράφει ὁ ΝαπολέωνΛ1ναρδᾶτος* ΜΜΜὡΜΜκΤώ δ ε ιι  κ ΑΝ ἡ εφαρμογή του ΕΝΦιΑ καθιέρωσε το γεγοΜ ΜΜΜ ΙΜ Μ· Μ Μ νός ότι σί"ΕλληνεςΤείναι πλεον νο ικαρηδες της
ω“Μωω ΜΜΜ.” ιδιοκτησιας τους, η πολιτικη τῶν ανοιχτῶν συΜΜ ε Ι 3 Ι 2. 3 Ι Ι Ι ' Ι ° ' · ' · _
ΜΜἔ Μ” Η Κυβερνησις ενωπιον της «εκρηξεως» στο προσφυγικο ζϊν“ἔΤἘ°;Ξγ=3ΞΞΤΞἔἔἐἔ:ἔἔΡἔ&ΐώἘ
'¦|| εεασεαε 'ααο'Ἐλλε,
Ἡ ιι" Μ ως" ω Τ Τ Τ Τ Τ όκείαμκαἔτίἔπἔἔἔδόἘεις τ[όἶις. ΑοἩ 
ΜΜ=ΜΜώΜΜΜ ΣΤΙΣ αρχές °Ιουνίου, οι αρμόδιες Γνωρίζουμε ὅμως πολύ καλά τί έγι- κε. Την επομένη, επαναπ ροκη- Φορά ὁ ἀΦελληνΤσμός Τῆς Ἑλλάδος δέν ἐ¦-ΤΤβἀλ_
Μ“ψΜώ Ἀρχές στην Λέσβο εἶχαν ἀναγκα- νε άπό την περασμένη Δευτέρα τό ρύχθηκε. Τρείς έταιρείες συμμε- λεΤω ἀπό έναν ένο κσΤσκΤ Τ 'Τ ἀλλά ἀπό Τ 'ν
Μ > ι ι ι η η η
Η· σθεί να εκκενωσουν προσωρινά βράδυ, όταν η πυρκαίά πού ξέσπα- τείχαν. Την Παρασκευη, ο διαγω- ἴδΤσ Τ 'ν κο έ ν Τα] ἑλλ πωσ κ ἀΤου Τ
πω” ΜΜ ι ι ι ι ν Μι =ι Μ η βρη°η η ρ ς
Μ ΜΝ Μ Μ το κεντρο κρατησεως μεταναστών σε στό κεντρο στην Μόρια εκαψε νισμος ακυρωθηκε εκ νεου! Αυτο, Τ ΤΤ _ Τ _ Τ Τ
Μ' Μ Μ Μ στην Μόρια, μετα άπό άγρια έπει- περίπου τό 60% των έγκαταστάσε- ὅπως σημειώνει τό ὑπουργεῖο¦ :Το 9Ἡ ο σκΡΠ9ς Τσε' λεγομεν9“ 9νΠρσΤΨ0Ἑι·
Μ | σόδια πού σημειωθησαν καί απότό ων, καί άνωτων χιλίων προσφύγων ἀπεΦασίσθη άφ5 ότου προέκυψε κου ν9μ9“ ηΤ9νΑηΤ ρΠΤ09"ξη εισ09ς Το εἔ'
Β· η Π" Μ ΜΜὲ" ξέσπασμα μεγάλης φωτιάς. καί μεταναστών διανυκτέρευσαν η «ανάγκη συνάντησης σέ κεντρι- ἐ:ἔηἙ=Ή;8ὅ ΞἔἔΞίρ;ἶ:ἀἘΖΡῶ :σἶἔἔ2Ξὅἱν
στού δ ί ' ' ί ' κό έπίπεδο έντό “ “ ' ·
”ΜΜΜ" ι ι 5 ι ι ι ς ρομους και τους αγρους. Τ Ξ Ξ λβθνΨΟΌ Οριο!) . . . .. .. . . . Το περισ7ατ1κο¦αΜ9 ίδιο με Είχαν προηγηθεί βίαιες συγκρού- μιᾶς εβδομαδας¦ για τη χαραἑη κε· ΠηΡι0ς εφορμΡγΠ Τ09' οΠως ειχαμε γρ9ψεΠ9
αν ὁ ὁ αλλες συχνες εστιες εντασεως σὲ. Ά - κ .Σ. πρωί) σχεδιασμοῦ καί παροχῆς τε, ο σκοπος αυτων των νσμων λογοκρισιας δεν
ο ι ΤΜ ἔν" Μ ώ” Β στούς χώρους ανά την επικράτεια σας μετ υ ΦΥανων αι Όρων· ὁριστικῶν λύσεων γιὰ τή Λέσβο»Τ είναιη τιμωρία κάποιων άκραίων απόψεων, αι3τες
ΜΒΜ °ωΜ"° ὅπου παραμένουν χιλιαδες πρό- Οἱ δυνάμεις της Ἀστυνομίας Τ Τ Τ Τ Τ Τ δεν ειναι παραη αφορμη για την επιβ0λη ν0μων
Μ Μ Μ σφυγες καί ΤΤ¦Τε-¦:ανόΤστες7 θὰ ἔπρεπε καί τῆς Πυροσβεστικής ὑπερἐβα- οι αντἘθεΡεἙ αν9μἶσ9 στις δι: λογοκρισίας. 'Ο πραγματικός σκοπός ΟὐΤῶν Τῶν
ΜΜΜ·“- ψ νά εἶχε σημάνει συναγερμό. Πα- λαν ἑαυτόν γιά νά αντιμετωπίσουν α(ΡορεΉκεΞ εθνοτιΚ8Ξ ομαδες σφι νόμων είναι νάΤΠ0!νίκ0Π0ίή900ν πολιτικές ἀπό·
"ω δω", ΜΒ” ραγοντες της υ ερνησεως, του την κατασταση. ην επομενη,το = _ ·
β ' ~ Κ β ' “ ' ' Τ' τ ί ί κεντρα κρατησεως η παραμονη ψεις που ειναι αντιθετες στα δογματα της πολυ
ΜΙΜΤ6ΜΜ ΜΜΜ ι ι <Ελλἀδ = · ι δ ω . . - _ , .
Στρατού, του Λιμενικού και της <Υπουργείο Ναυτιλίας προκήρυξε στ;Σδ Τ δεῖ" μακρονδ Τεκ Τ ων πολιτισμικστητας και της πολιτικης σρθστητας.
¦ ' Μ“ω “Ἡ κ ' Ε :ωχ Ἀστυνομί¦ας θα έπρεπε νά ειχαν διαγωνισμόγιάτηνναύλωση πλοί- δι ι ωἶαν ρωπων που Τ8νΤ8ιχ(ἶν οἰγ0νεΤς Πού ωἑλνουν Τό Παιδιά Τους οΤό
· Η ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ .Ι | συνταξει ενα σ εδιο δια ει ισε- ου ιατ ν δια ο και σιτι πλε- ως τελικο τους προορισμο την χω' - - ι · ·· · · ΜὴΜωιΜ6Μωω . . ά . χ ρ . γ η . μ νη ση . α α ὁ πολύ νο ὲ κλεισ ό σχολειο του Ωρσι0κσστρου εμσθσν απο πρωτο
ως κρισεως, το οποίο θα προβλε- ον των χιλιων προσφύγων και με- ρ μ 97, ,μη ,ς γ , μ ς χἑρΤ Τί ἑοΤί «ἀνΤΤρσΤσΤσΤΤκός» νόμος ·Ως ἄν Τό
 πει λεπτο ι ι ι ι - “ΟΤΕ δ ιλ ε < τους σε σκηνες και κονταιηνερ, . . . . . . ' .
Τ Τ μερως τις κινησειςΤπου ταναστων.Τ ως ωσε ο υπουρ- δημιουργοῦντό γόνιμο ἔδαΦος γιὰ λυνΤσσρΤσμο που δεχΤηκαν απο Την κυβερνη θα ακολουθησουν επειἔα απο τυ- γος, κ. Δριτσας, «η διαδικασια δι- νὰ ξεκινήσουν συγκρούσεις καί ση καί Τό ΜΜΕ νά μήν ῆΤσν ἀρκεΤόΤ ήρθε καί
ΜΜΜ ΜΜΜ χόν εκτεταμενα επεισό ια, ακόμη αμόρΦωσηε-συγκρότησης τοῦ ι . . ι . ι _ ἡ προϊσταμένη της Είσαγγελίας Πρωτοδικών,
 Ά ψ ΜΝ; καί μέ νεκρούς καί τραυματίες, σέ κειμένου γιάτηνπρόσκληση ένδι- ἶΞ:ἶἐῖα;ΞἔἔρἔΞἐΞΞασἔΞἔΞ Συρμω Κακάλη, νά διατάξει ἔρευνα βάσει τοῦ
ν 3 κάποιο κέντ ο κ ατ 'σε . α έ οντο εκίν σε τό άδυ». . ¦ ' ¦ . ι ' λ ' ' ' ' ' 'λ '
ωΜ“ΤΜΜωω“ΜΜ ¦ ρ. ρ τα. Μ Εξ η τι τα;;εγ:εεεε:ττιΜητα
κ ωώ Μ ἡ Μ Δεν γνωριζουμε εαν πραγματι Δύο εταιρείες κατέθεσαν προ- βρεθεί ενωπιον καταστασεων πού ρ η ς γ ς'
" 'ί ' '. ί ί ί - ' ' τ 'ί ' . Συνέχειαστήνσελ.8
 εγινε μια αναλογη προετοιμασια σφορα Ο διαγωνισμος ακυρωθη δεν θα μπορει να ελεγξει
κανω Μὴ ΜΜἈνΜ
κΤΜΜΝΜΜΜ 3Ε ! ~ 5 λ ~ βολική ασέβεια προς Τόν
Πέστε τ ι λ. Θα ι ι
ὡΜωΜΜωὅΜΜω κτο ευσις των οφει ων 
ΜΜΜ Μ Μ ι Με η
ωΜΜω. Μάταια* Μ | ο ~ νταχματαρχητ ρ Τ
Κεμπ, πρώην διοικητη;
ΜωΜωωωΜ στο ο του Μ - - ¦
δυναμεωΜ.τσΜΜΜηΜ των βηεταννικων Τ
ων στο Ἀφχανισταν.
ΜΜΜάΜΜΜώΜ. ε Τ Τ Τ 3 Τ Τ
ΜΒ ΜΜὁ!Τ%ψΜ Ο! μισοί φΟΩΟλΟγΟΌ μενω χρωστουν σε εφορία και Ταμεία ἑλΞ|β$ΈἔΨό ἔἔΓό συ- . Σταρ” ρυθμού; Τοῦ
Ο" "ΜΒΜ Μ εχ εναν χρονο . - ¦ .(ἡΜωνΜ)ΜΜΜ(ἡ Τ Τ Τ Τ _ Τ Τ Τ Τ _ Τ Τ Τ Τ Τ ἄνδρα ώ; ΜΜΜ) Μήν ΤΜΠθςσ“ζητουνο Γαλ
Μ Μ ΤΑ ΧΡΕΗ των Ελληνων σημερα αλλα και στην καταστροφη του κι- των αυτοαπασχολούμενων και των ὑπὁθεση κλοπή; ἀπό χά_ λΟΞ ΠροεδροΞ. Φρανσουα
στ ' ν έ ο ία καί στά ασ αλιστι- νήτρου πρός εργασία, μέ άποτέλε- πλουσίων». ι , ¦ Όλλαντ, καί ή Μάρ τη;
η ρ ¦ ι ¦ ¦ κερ φωτογραφιων απο ¦ ¦ . ¦
ωΜὁΜ”Μ”Μ κα Ταμεία αντιστοιχούν στό 70% σμα να πληττεται σοβαρα η πραγ- , ε . . ¦ . ι ¦ ποπ Ριανα. «Ολλαντ,
ΜΜ _ ~ , . , ι ¦ Το Ταμειο προτεινει στην Κυ- τον λοχαριασμο τη; Πι- ο . . . Τ
ψΜΜ Μ του ΑΕΠ, παρατη ρει το ΔΝΤ στην ματικη οικονομια. , , Τ Τ θ πα ΜίνΤλεΤον ἀδΞλ ~ ειδατε την επιστολη μουΤ
 τελευταία έκθεση του 'Οφειλές ι τ ι τ τ β€ρνηση να πεΒ“ἶρι?ει τις 90 - ι ¦ '. ΜΕ Περιμένω σας!
ΜωωψΜωΜ ἔχουν οἱ ΤσοίΦοροΜοΤ ενω καί Καιπα99τηνχι0ν09τιΜα νε; μισεις¦ καθως αυτες εκλαμβανο- Με Καπ συἐ“70“ Τον χρ,¦αζὁμασπ ,ήν ,77,
Μα· άΜΜΜΜΜ τοπ» έξω τό ὁ Με μποσὁστό “Ἑν ΦοΡων τω)! τελεΜαΤἘν ετωΥ= οι νται ως χάρισμα των φόρων καί νά ΠρΨΚζΠΤΟΞ Με ΒρεΤαὴ Μα σα; όσον ἀφορᾶ
ΜὡΜΜ Τ6ΜΜω ι . “ - - Ψη. .ω . εισπΡαἔειΞ των ΦΟΡων ειναι σημε· ἑπικεντρωθεῖ παραλλἡλως στούς 'Με Ο"ί^^ία“· ΥΜ“ί- στο #ΕαιΙ£8ΙἰοΙ1 δωσω
εντος των χωρων της Ευρωξωνης ι ι = ι = - ι ¦ ¦ <| ~ ~ δ τ
ώ ώ · ρα πολυ χαμηλότερες απο εκεινες ελεγχους πως ορολογουμε_ ζεται οτι ενα;αν ρατε χε ΤΙΜΗ» έ α ε ι Μάτ ¦ ¦ ι Ι 7ρ Ψ η
ΜΜΜ«Μ “Ενας λόγοι γιὰ τίς πως π9ὐΠτα“έΖωΡ=“Πατάω νουιτοῦι›νηλωπλοωου.Στόὲπι- Τηλεφωνα την τι· να. αναφερόμενη Με ὁφειλές, όπως έχει επισημάνει τα Ψ Τἔμεω=Τ 80/9 αἔιΟπεῇιεΡγο= κεντρο τό ΔΝΤ θέτει έκείνους πού, μερίδαἔ$”Π»· Ισχξ|ρΙζο- στολή τη; δια τη; ὁποίΜΜ πολλάκις η «'Εστία», είναι η με- ἶαθωΞη Ε)ξΜΞ«εΧΐ δεχθει τα τε' ένω μποροῦν νά πληρώσουν, απο- μενοἶ σ” εἶχ; (Ζην κα' α; τοϋ ζητούσε να την
ιλ ιι - λ ι ι ευταια χρονια μια ανευ προηγου- 7 ι τ ι · θ ι_ ΤΟΧη Το" ΧΙ Τα εἰ φω' πλ ο ίσει ια τ |ν
ΤΜ Μ “Μ έλ!ἔίΞῖΞἙἶἔἐἑἘΞἔ μένουτεχνικἡβοἡθΜ ΞΞΞζῦἩἙἶἔἔἐΞἔΕΞἔΞἔΐρΞς Τ07ραΦίτΤτ33ΧΜη9 ποΖἔΞφ-ἔἔωἐεκρἐ
 Δ ¦ ι ο 5 λ ι . . . ς _ . ι ι. θι 7ὐθ ι θ¦ Πίπα, τοϋ αρραβωνια- νου πρ07ράμμαΤοΞ ΤήΣ
ψἡΜΜὐΜΜΜώ$ Η ιεφρνη εκ τωνΤαποτε εσματων Εκτος της υΨηλης φορολογι- την ορ η κατεΤ υνση την νομο ε- ΜΜΜ η; Τοῦ ΟὐίΜΤαμ Τ Τ Τ Τ
ΜΜΜ” στι ειναι ακρως αναποτελεσματι- ας, τό ΔΝΤ αποδίδει εῦθύνες στην τηση ανεξάρτητου φορέα εσοδων, ¦ - τ ¦ ¦ ΠΝΙΟΕΡ7Ια Την εκπαιΤ Τ ΤΤ Τ Τ Τ Τ λ Τ λ Τ Τ ~ θ, ~ , ~ και τη; Καιητ. Φερεται δε δευση' «Ἀ7απηΤή @ρΙ_
Μω*Μω κη και, οπως σημειωνεται στο κει- «αναποτε εσματικη πο ιτικοποι- ο οποιος α μπορει να κινειται χω- ι . ¦ , - Τ Τ Τ Τ Τ
μενο της έκθέσεως, συμβάλλει η μένη φορολογική διοίκηση», ρίς νά έπηρεάξεταιτό έργοτου άπό ἐ;ο:ἔ:;ρ;ΞαΞἐἴΞ ανα Ευ)(€7ρ“ΤΤω η? την
Ζ στην αύξηση της φοροδιαφυγῆς, καθως καί στην «φοροδιαφυγη πολιτικές επιρροές. 1000 φω_ΓΟΥραφίὅΤ ένα ἶ:μ;:Ξμ;ξ
ντι 50.000 λιρών τουλά- μουΤ Πρά›φαἩΤ ή πα!| Τ Ν ξ | Μπαίνω δεία είναι ή πρώτη (μου)
προτερωὁπιε». Ματι  · Παραμένοντας στην σεὁΌΜάπ
_ Βρεταννία. διαπιστώ| “Μο ἀπρὁΟ- · Ἐὰν δέν είστε λάτ ει
πω Με· 3, ν ΜμΕ. ΜΒ - ,. ρ Ξ
πτο! Η οικια του Ουιν- Τοῦ” ΤρεξίμαΤοΤΤ προσέ_
ΜΣΤ Τ Τ ΤΜ Τ Εναντι μαστιχοδεντρων ..ο,Τ.ώρ...λΤ.ὁἈ.ά. χΤ,,,,,Τῶ,¦Ν,αἔρ,_
θ: ὰἰἘἙρἩ;Ξηἑἔ κωρα· ΜπλἐνΙμ. απτά: να μας ένημερώνει ότι κάμσ των «κόκκινων» δα- ΜΜΜὴΜΜ ΜῳΜὡΜ· -ΜΜΜΜ _ΜωΜΜ- τη ΡΕ'- αΡΧῇΥΞΙΟ 'τον ποια τροφές, κυρίω;έτοι:
νείων μετά τήν διευκρι- ΜΜΜ ΗΜΜὰ#ΜΜ ^ΤδἶλΘΟυ Χίτλερ νία μα φαχηταἑέ;λλα και οἔ
νιστική παρέμβαση της _Ή¦" °ηη°" _ Τ ' Τ. Ἡ ΜΒΜ Μ ΜψΜΜ τι; ανα7ΚΞΞ Τα ΤαΙνΙαΞ σοκολατα, ουν πολλα
Κο ισοιόν. Με ήω Ἡ Ν Μ ωωωωΜωΜ «ΤΓεΙ15ίοΠΠετε 5» τοϋ χιλιόμετρα γιά νά «καμμ ΜΜΜωωΜ ΜΜἀΜΜΜἡη . . ¦
ΜΜ Μ - Μ ή ω °"'ἡ'""””Μ ΜΜΜ Μπαί“· Μαλιστα ούν». ,Επί παραδείγματι,
"Ό Μ Μ ΜΝ Μ οι Μ Μ Μ ω Με -ΜωκΜω Ψ ἶη“ΙΟ“ρ70ί ΤήΣ πηνία μία μικρή σωστή Με
   ανηρτησαν την σημαια λάταθέλει
Συγκλονιστικές άποκα- 0 ΜΝ ΜἩ ή Μ Μ Μ τῶν Ναζί στό κτίριο, κά- χλμ., δύο μικρα σοκολαλύψεις γιά τήν λεηλασία ΜΝ Μἡ Μ Μ "η” Μ ΤΜ τι πού έξὁργισε, φυσικα, τακια, 2,2 χλμ., ένα σατων Γλυπτών του Παρ- 'Μ"Ή"ψΜψ ΜἡΜω$ 'Μ"Μω ετε ανσυ τοϋ Β! Πα- κουλακι τσίπ Ι 47 λ .
Μ ΜΜΜ Μ" ΜὐΜΜΜ β ρ ε Ξ Ο. χμ
Τβενῶνος ὁΠό Τόν ^όΡδΟ ω Ἡ Μ ω· Η* ο ”ΜΜω|ω“Μ Μ. Μ ἡ Μ Η· 'Ο Μ χκοσμίου Πολέμου. «Ξέ- καί μία μερίδα πατάτες
Ελγιν- Η· Μ "'“"“°"| ψΜΜΜΜω ωωΜωΜ“ω Μι Μ ω= ρωὅτι προκειται χιάται- 5,97 χλμ. Ἀναθεωροι7με
Ἡ '||°°ἑ":¦= Ο" Μ Ν 0 Ψ Μ ὡΜ ο· η· ?ο ”ω, Μ' "_Μ Μ" ”Ἡ Μ *|'- νία, αλλά αποτελεί συμ- την διατροφη ματ...
ΨΜΤ Τ Τ ·ΜΜηΜω -Μωωὡω ιΜαΜπΜ ωΜή$$Μήα , , ,,
Το δεδομενο μ€τσ την ωφωΜωωΜ ΜΜάΜάΜὴ ωωῳοΜΜΜ ω Διαβαστε τα α@θ@α
επανεκλογη Κορμπυν ΜωηΜ ΜΜ“ΜΜ μΜωΜΜ““” ΜΩἩΜΜ ”στο 'Εργατικό κόμμα. ΜΜΜ Μα ΜωὴωΜωω .ω __ 'ή' Μ 5 τ ο ο Ι Τ
Φόβοι καί να διάσπαση. πμ Μ 'Π Μ_ΜἡΜ ΜΜ£$ΨΜ "Η" ΜΜΜΜωω¦ « Ελευθερη η οικονομια,»
Μ· ΜΜΜταῳω ἩΜωωτΜω ωιωωψΜὴρ Μ'ΜΜ¦Μ ΜΜ(σελ·Ζ)
κΜωΜω· ΜὺΜΜω·· ΜΜΜΜΜΜ ων_ , ¦ Ι ¦ _
το ψωωΜΨ ἡΜηΜΜΜ Μα:ω%ωώ ΜψΜῆ_ Μ «Ακουει κανεις τον ΣΕΒ,»
 Μ Μ 'ΜΜ'Ο··"ΡΜἩ Π-'Μ| "Ϊ” Μ
 ΜΜωΜΜΜ ΜΜΜ ΜωΜ-ωΜ ΜΜΜ ὶΜΧΠΜ(σελ· 3)
0 ,Η ' 0 70' Ι Τ