Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3359O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Επίθεση στη διοίκηση Γκότση από τον κ. Μανούρη για την υπογραφή σύµβασης
συνεργασίας µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

«Ο ∆ήµος
Βύρωνα σε
∆ηµιουργική
Πορεία»
Απολογισµός της
∆ηµοτικής Αρχής 2016.
ΣΕΛ. 8

«Έφυγε»
ο Γιώργος
Καστρινάκης
Μαχητής της ζωής και της
δηµοσιογραφίας και ένας
από τους πρωτοπόρους των
αγώνων των ατόµων µε
αναπηρία.
ΣΕΛ. 3

∆ωρεάν µαθήµατα
πρόσθετης
διδακτικής στήριξης

«ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ»
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΕΛI∆Α 9
Κατά την διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας στις 5/9/2016, ο επικεφαλής
της ∆ηµοτικής παράταξης «∆ηµιουργία Αλληλεγγύη» και επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης κύριος Παναγιώτης Μανούρης,
κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος για την
υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µε την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλω-

σης Α.Ε. (ΕΕΑΑ), κατήγγειλε την ∆ηµοτική
Αρχή του κυρίου Γκότση ότι για τρία χρόνια
τώρα κάνει, όπως παραδέχτηκε ο αρµόδιος
αντιδήµαρχος, ένα ιδιότυπο «αντάρτικο πόλης» µην υπογράφοντας την σύµβαση.
Ο κ. Παναγιώτης Μανούρης επεσήµανε πως:
«Η καθυστέρηση προσγείωσης της δηµοτικής αρχής στην πραγµατικότητα κοστίζει
στην πόλη. Αυτή η τακτική είχε ως αποτέλε-

Κοινωνικό Φροντιστήριο
∆ήµου Ιλίου.

Καθαρίστηκε και
«1η Μουσική περιφράχτηκε το ακίνητο
της ΜΑΒΑ
Ιλιάδα»
ΣΕΛ. 11

Μουσικός διαγωνισµός
∆ήµου Ιλίου.
ΣΕΛ.14

Με σκοπό την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας και της υγείας των
κατοίκων ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, µε απόφαση του και
πίστωση του κωδικού «Λήψη µέτρων ασφαλείας – αναγκαστική άρση
κινδύνου Παρέµβαση του ∆ήµου σε επικίνδυνα κτίρια εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου» εκτέλεσε τα απαραίτητα έργα
στο ακίνητο της ΜΑΒΑ.

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 8

σµα να στερηθεί η πόλη µας από ανταποδοτικά οφέλη όπως: την δωρεάν παραχώρηση
από την ΕΕΑΑ, νέων απορριµµατοφόρων
σαν και αυτά που τώρα ισχυρίζονται ότι θα
τους δώσουν µε την υπογραφή της νέας εξάχρονης σύµβασης. Προφανώς το αντάρτικο
που κάνατε µοιάζει µε την πρόσφατη διαπραγµάτευση της κυβέρνησης για το 3ο µνηµόνιο. ∆ηλαδή αποτέλεσµα µηδέν.»

«ΑΡΩΜΑ»
ΤΖΑΝΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ
∆ΙΑΚΟΛΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ

Έναν ακόµη γύρο είχε η δηµόσια αντιπαράθεση µε την έκδοση ανακοινώσεων ανάµεσα στο δήµο Αµαρουσίου και την ανεξαρτητοποιηµένη δηµοτική σύµβουλο, κα
Μαίρη ∆ιακολιού σχετικά µε το έργο της Φραγκοκλησιάς και της Βιοκλιµατικής.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα