Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
«ΜΒΜ» ΠΜ
ω στο ΜΜΜ!
σο· π Μ Ε'. "ΜΔ
6Μ8ἱσῖἱἶΜΜ Μ|ωΜΜ!
ΘΡ|ΑΜΒοΣ¦@3ἑ¦_ΜἑΣΑ ΣΤΗ Νωκ!ο
οΝειΡεΕΝΗ ΠΡΕΜιΕΡΑ η
ΠΔΣ-Πλοτονισ8 0-0. Πον|ωνιο5-Βεροιο 1-2
ΑθΛΗΪ| ΚΗ
κσΒπυεωνΠ '|Βῆ'Π||" ΒΦΠ||Ββ'δ"
ζ ς:  ·
  “ °3Μ Η
Λ έ ΜΜΜ
Π _ Π ΕΜ· η· Ξ
- Π Ρ κι" ΜΜΕ 39986 
 Ί* ΜΜΜ σέ  Η!
' ' ' ' ' ζ' ' ' ' | | | · Ρ 
ι·ι· Ξ;¦ἶ*|· ή Η" δω
Ω ;  ΜΒΜ
“ ~εΜΜ
. = Δειο“ .7
· | Ι ¦ ¦ · 
χ = “ η -- ω
ΣΤΗΝ ο· ο· Δ · “ ·· Με»
- '= -· - · “
“ο .
ΠΑ ΝΑ ΦοΡπΑΡει ΚΔ' ΝΑ Το ·ΠΜΕ|· Πο Το ΜΜΜ του Προέδρου τω Με. ΠΠ Μ - 7 Ο “
ο · · ο» Π · η· η· · ῇ· 
α" ΜπωΜΜ8 ρ 'ΙΕ ι ' ι Ι
ΜΒΝΕ εποε ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τα ΑΥΡ|ΑΝον ΑΓΩΝΑ. Μ· Η Ιω' ΜΜΜ ως· 7 . .
εωεΜΜ '6. ενω ¦ ¦ - . 
Μοτο ΜΕΓΑΛΟ τα ΜΜΜ ΣΤΗΝ ΜΜΜ ΜΜ“Μ ἔὁἔΜἐΒἔ“ ΕΠ·κΡΜΗΣΕ ΜΕ 1: Μκ2ο ..