Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ω 1:. 4
Ιω να
"ΕΜΠ-ο ῖ^"Ε'° Ἡ Ι  ε
|"Μ'|.-"'""|"-|'(||ι·.5-Δ “44” 7
οκΑπονΡΛκκτ,·οΜοοτΜκηΡον >  Ί 
Μ|ΕΝΜΜΕΝ0ΗΜ|ΧΡ0Ν0 η ν Ψ
τηκΜκτΛκ τοκ Μο
ΣΤ0ΛΓΡ|Ν|0 κ
Παρέμε·νε αήττηταε
και στην Μακρη α ηΜτΜε
ηηΜα·Μκ @ΝΒ
ΜΜΟ...
Δ|ΠΛΟ!
'Βέροια κέρααε φαρμακι
την «ηλατεία»
@η ©6369
ΠΑΝΟΠΛΟΣ
ΧωρΒ προβληματα κόντρα
στην Ξάνθη ο ΔΜἑφαλαε
Φ|Λ|Κ° ΣΟΚ, ΗΤΤΑ 83·7Β
ΑΠΟΤ°Ν ΚΟΛΟΣΣ0 Φ η η.
 ΝΑΤ· ..τα αρα6ἐκτηκ
-τα'6Ια|τητε8ρτΠαω5Μπλα  .. Ππω°Μω”ω  .
“ η·αηὡλε|α να μΞ5μνηρΜμο “ν “ '
ντα τη αμνέκε|α» 0 Μ*Μ““
ΗΝΜΜΠ| ΕΒ|'ΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠ|ΦΛΝΕ|Λ ΠΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ "Α0 (90-88) ΣΤΟ «ασκηση ΚΛΠ»
ε ΝΤοΠΕΞΔΝΑ
` ~~ Η. ΠΕΠΗ" ΕΥΚΑ|Ρ|Α ΝΑ κΕΡΔηΕ| ΕΜΦ0Σ
ΧΑΑ 'Α ΜΑγ ρΑ ΗΔεβετζη κανειτα ΜΜΜ
Χααταὐκ· 4-0 ω τη Λαμία. Μ" “Με στο Πεκίνο
με αιωνα Αναατ6ηωΜμ τ Ἡἰ8ἔδ=ἔἔΒἩγΜω
'ω' ΜΝ" .η .σ . ΜΜ-4ἰεἘτη Λαρισα. ωτκηαω Μεγαλα από
ΜΜΜ' 7 στην αητολ'η ᾶΦορτομνη5 . -. . ΜΑΗ. 28·26τανΔωμηδη
ΜΜπνα  ·ι - ΜΜΜ Μ ΕκΛΜΜτκ 
Αηατκκ ΝΝΑ: Μ · π-πΜαΜΜκ ηταν" Φ ω“ρ¦σΜοεωΜΜ