Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο γιατρός της γειτονιάς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βόλτα ______ ΟΣον Εν·ς, Ι η   ἑΔεν μηορείς
στις αηέρα- :-  δημ·ουργος να είσα·ν·α
ντες λιμνο- ¦ ε της «εργα- Παντα ζεν
θαλασσες λε|οθηκης» ηρεμ·έ,ὁητου Μεσο- του ΟΟΣΑ, λὡνε· ο ηρωλογγίου, αναλύει τη ταγων·στης
σηου χανε· νέα δέσμη του «Μηρουσα' στην ηροτόσεων σκο», Λησομίχλη της του Ορνα- η Σ Ϊ 3.. στολης
'στορίας ν·σμου 'Ο  ἔ Τοτσικας
δ . τ: · ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|κΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕ|ΑΣ
¦ κοργΦοΝετλι Η εΝτλΣκ ,
Έ ΜΕΣΩ" ° 4 ο ϊ Ι
Ο. τ·
ἑ ΜΜΜ - τ ν
· 7- Ι ι Κ Ι
Ξ ' ; ':=Ξ= ῖ ν 5
.Η - “ “έ
ε “ | Ι Σ
Ν. Παηηαε στο Εθνοεη _. Ο Μ Ε Υ
κ «Η κυβέρνηση ηροχωρόει. ” ~ Δ Ο α  
"Ω Ο εφαρμόζει το Πρόγραμμα Με. - Δ “
 με "Ν κο'νωνίΡ ὸρΘ'Ρ· · 7 Πρωτοβἀθμια περίθαλψη με μοντέλο Πορτογαλία8 μΠαίνει σε εφαρμοΝΜ=ξ 5 Μπι ΜΜΜ» γη αΠό το 2017. Ιδρύονται 250 τοΠιΚἑ8 μοναδε8 Υγεία8 σε 60 αστιΚα κέ
ντρα. κάθε οικογένεια αηοκτα γιατρό αναφορα8. Αν. Ξανθόε= «Αντιμε
! 'Ξ Δ τωΠίζουμε την αχίλλειο Πτέρνα του συστήματοε Υγείαε»
ἔ ΒἘΦἘἔἶ2ἔἑΊο ' ΜΒ"
ἔ ΜΜΜ. τε·
τ δ ΜΕ ΚΛΤΛΒΕΣΕ|Σ 8.8 ΕΚΑΣ. ' κΔΡθ#οἙΒἘκὲἔἔἔὲ
 ἑΜΜ@ΜΥΜ22 ΗτκοτΕιΝ“
8' . ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΜΡΚΩΤ|ΚΠΝ ι 
))ῖΒ·'|Β ξ ›
ΜΡΜΕΞ|ΠΝ
ΣΤΑ ΝΗΣ'Λ
Η" ΑΝ. ΜΜΜ
)›ΒΒ·Β'7
αεν Ο'
κι" ΠΡΠΤΔ- 
; ΜΜΜ"
 τη ΜΜΜ
Μ »22-22 
Ι ~ ¦!τΚ Ι" Η ΜΜΜ! τ ΜΝ Ἡ: η: τ κ 'η
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΝΤ'. ΡΕΜΟΥ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
ΣΤΕΜΧΠΡΕ| 8
ο πονπΡοΣΕΜΜ 
τρΑη εΖΑ ηΕ|ρΑ·ΩΣ ΜΕΛΑ ΜΥ
:- Πώ8 χαθηκα·
:=____ Χ με στη μετά·
ΞΞ (ΡΩΜΗ με
Ξ: τον Τούρκο
Ξ: δημοσιοΟ__
“= ΗΜΜΜΜ ΥΜΝΟ
)) 2Β·28