Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο Λ0Γ ΟΣ
'οεοευεν©οΜ“-ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|κΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
φ ΑποΔοχ
'·-κ·›
3 γ '.
α   = “τι
γ 7 ν · 'ὴΔ '
Η '(| ΑθΕΤ|·|Σ|·| ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΦΕΡ ΤΗ ΡΗΞΗ
 Ή εε
ν ο -     .
Ψ Θ ~' 1 7 '
Ψ ”  Η· ή · · · · Ρ . 4
. · Ι “ Ξ '
Β Β ·
,. Ε  8 ο
ν ¦. γ ο Μ . 5 __'Δῖῆ> Σελ-1 .
ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΩ
Το ποοφίΠ των ψηφοφόρων που φεύγουν υπό τον ΣνΡ|2ΑΜ
ΜΛΡ|ΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΣΟΓΕ|ΟΣ 20%
3. :_ῖ|<
ΒααΘέα
πρωτοπόρο οτουο Γεννοίο κοόοευο Μουο Νώε τόφοο ντο Ξ.εοο
“ΜΜΜ ντο ουνενο·οο Μό ντο συμμετοχή οτο πρόσφυγες κο·
οτο Μοτο εευνίονοοο ω εΜυν·κό ποόνοουυοΜ μεταν6πες