Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Και ο εμίρης στον εισαγγελέα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το κουπόνι ειναι .
Τα Μν μιαι·Ιςοτ, 11 100% ελλΠνικό αλυσιδα σουΠερ μ'  _“
το Πρώτο Θεμα εγκαινιαΖουν μια α1τοκλειστικό συ
και σα8 Προσφερουν δωροεΠιταγό 5€ για αγορε8 _
ϊ" ΜΜ Μεικω Μ ·
7:1Τ.ῖῖΞ1¦Ε“ Ι · ε; Ξ'=ΠΠΠγΛΠΣ
ἶ ΤΕΜ: Β]© [
ΠροχΩΡογΝ ΠΑΝΤΩΣ κΑΝοΝικΑ οι ΑΔΕιΕΣ “Ε¦¦¦ΣΗΜΗΕκθΕΣ“¦¦Α Τ"
ΦΟΡΟΔ|ΑΦΥΤΗ ΚΑΛΟΓΡ|ΤΣΑ
 - τ "νθΙΐἱΒΟ --  “ Η
και με φοροδιαφυνό 32,8 εκατ. €
Τι λεει το πόρισμα Με Εφορἰο5 Μεγόλου Πλούτου ο ΣΕΛ. ι2-22
Παρετεἱ με το
Ηθικό ράπισμα από τονΑρκιεπὶοκοπο
οι ιερειο ιιοιι
¦  πολεμιισιιν
.τι ' Ι: τοιι8ναΖι
Οσα δεν ξερει ο ανιστόρτ1τοε ΦἱλΠ8 ·ΣΕΛ.32-34
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
έ: | · ΣΕΛ. 24-26 Ψ
ἑ . . ¦ ¦ το ιιΡοΣιιΜο _
Χανουμε ε1τενδυσι1 2 δισ. γιατι τον Πλουσιοτερο  
ανθρωΠο του κόσμου τον «κυνιιγουν» τ “  “τι Ι ~ 
,το ΔασαρΧεὶο, τι Εφορὶα, 11 Εκκλ11σἱα Ζακύνθου, ““Ξἱ5 κι ο “η .. Ι - '  
τι Πολεοδομία και ο ΟΑΕΔ. Προε το Παρόν... · -· ··: " 1!Μ“ 4 :` εἴ  
ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΠΡΟΕ|ΔΟΠΟ|Ε| Γ|Α 480 ΕΛΛΗΝ|ΚΕΣ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ ΠΟΥ Ε|ΝΑ|
ΕΚΕ' - 3 ΕΠ|ΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓ||(Ο ΓΡΑΦΕ|Ο. ΟΥΔΕΜ|Α ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ιιλλιι όψπ Με Κιμ
Καρντόοιαν
εναντιον
Ερντοναν
. _ ¦ ¦ Για τα Γενοκτονὶα
Η τουρκικό '
παν Ι -“ των Αρμ8ν1ων
4 7 ο' μ. _
ιη561ἀσημη=
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
· ΣΕΛ. 42-43
ΑιτιΖελἱνιι ΤΖΙΜ
Η ΑΤΙΘΑΣΗ
ΤΡΕΛΗ · ΣΕΛ.46-47
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
. Το ψυΧογραφΠμό ΤΠ8
" αΠό τον Δ. Δανὶκα
Φοροδιιιφυγἡ και σιιι στρατόσφαιρα
Δουκετο τυο Ειρο ρἱιιο και
σε αεροιιλόνο ΜΜΜ
Εκαναν ελευθερα ΠτὡσΠ εκατονταδεε
εΠὡνυμοι Χωριο αΠοδεὶἔειε · ΣΕΛ. 44-45
ΗΜωΜΜ