Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Το Μαξίμου στη δίνη του Καλογρίτσας-gate
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οι 10 σημοντικότερες οικογένειες
¦ ¦ ΑὴΑ / Τ Ν ῇ`ι
οτην οικονομικη, Πολιτικη κοι Α Αχ Α η η Α9/ ΙΧ Αχ
κοινωνικη σκηνή της Χώρος Α Η Α Α Α ΑΜ Α ο Α
Τ Αμ] ω ω
α Μα τα ΜΜΜ
 · ~ .Α δη ΝΑΜΑ
ή Α χΑ_¦ι¦ωμ · ΑΑιΑκΝΑΑι
: ¦ ι  ΜΑΜΑ εΑΑΑΑΕἔΑΑ'ΑΕ
._ ;-“ ΝΕΕΣ ε¦“Τ“Β“ωευΜῖ° ΜΠΑΜΠΑ.
(ΕΠΕΣΕ -- · ΑΝΤΑ
-|.-··-¦π.Γ ¦ ι _ Ε Τ -' _ἶ_ χ ο
ΙΑ-.___¦1 _ .μη ΧΧ η( Ι›ι 'κ 3(
Η ιΑωυΙ¦¦Φ Αν  ΝΑΑ
ΠΑΑ-Α _ Α - · .; _ κΑιΑΑυΑΕΜΑιιιι
ΔΑΔ η ' ι Τ ΑΡΑιιικΑι
ι · ο Ἑ
3 ΑΚΥ|(Α0Φ0Ρ|·|ΤΑ Ε|'|Ε|Σ0Α|Α
_  μου· Το ιιημ _ Τ η _ _
Σ!Σ / ΤΜ Σ έ ή έ; /
Μ.ε|·Μ·ω:ωροΞ.ω Ο ΚΑΠΕ/Σ Μ@@Ε@Μ@5
μ ι ἐκ έ Ϊ Α ι +
/ Α Ο Σ
έ Λ Σ έ
  ὅ ΔΡ @ΜΜΜ  ἶ[ΑΜἩ Ζω @Η Ε(Δ@ῖἩ ΜΕ ἶΠῖ ΠΡ©ἶ@@Ρἔἶ 
Π0Α|Τ||(0Σ ΣΕ|ΣΜ0Σ Γ|Α ΤΑ ΑΑΝΕ|Α, ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΑ'
Τ|Σ «Α|ΕΥ|(0ΑΥΝΣΕ|Σ» ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ
Ι “Π ._€·::-3_ Π . |
Μ μ Ἐκ ξ
 στ" δίν" - ,Π
' · ΣΑΡΩΤ||(0
η ·· ΜΑΝΗ του κυῆΟγρίτσΟς·ἔθΕθ
ο ΣΕΛιΔΕΣ 4· 6
Π©ΡΠΞΜῶΠΞΜ ΣΕ ΒΞΡΤΠΠἩ Ξῖ@Ν [ΕΠΑ ΓΑ [Β©ΥΝ© (ΦΠ ΕΡΓ©ΜΒΠΕΣ
 ΕΤονΡηΠΡΠ ο ΤΣΜΕΔΕ ΑΑΠΤ@ΝΑΣΜοΞ κι ΠΩΣ ο «ΤΟΞΟΤΗΣ» ΠΕΤγχΕ
ΔεκαΠλαοῖαοαν οΤο ΜΠοΠμερανγκ για Οι Θ γκρῖζες ζώνες ΜΑΝΑ ΠΕ ΔΗΜΟΠΡ^Σ|ΕΣ ξΕ^'βΕΣ
Ο ΜΤ^^^Η^οΤΕΡοΣ 100 εκοιΤ. ενΤος Του Τον Πρωθυπουργό Που Τινάζουν οΤον ΠΑ ^γΤ0κ'ΝΗΤΟΔΡΟΜΟγΣ ΘΕΜΜΑ
ΠρΩθγΠογρΓοΣ 2015 Την ΠιοΤῳΤικη η οΤηριξη Που | αέρα Τη οιοιοικοι- κ^' ΕΡΓΑ ΔΕΔΔΗΕ ΣΕΜΕΕ
ο ΜΗΤΣΟΤΑκΗΣ γραμμη Της ΤροιΠεζοις εδωσε οΤον ΠοιΠΠοι, οια, οι ελλεΠμεις Η: ΞΜΞΜ©Σ ΠΡΟΕΔΡοΣπΕ Ϊ, 
ΜΕ 35.Θ% ΕΝΑΝ" ΑΤΤικης υΠἑρ Του ενώ φουνΤῶνουν οΤο «Ποθεν έσχες» Δι (ΘΑ κ|ΝΗΘογΜΕ ΝΟΤΑ/ΑΜΑ
198% ΤΟΥ ΤΣ'"Ρ^ ΚαλογρῖΤοα με οι ανΤιορἀοεις και και οι ευθυνεο ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΕΒΛΑΨΑΝ ΤΑ
ο Το 61% Π'ΣΤΕΥΕ| χοιριοΤικἀ εΠιΤοκιοι ενΤος ΣΥΡΜΑ Της ΕΠιΤροΠης ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠ|ΟΑ ΜΝΚ»
ΟΤ| Η κΥΒΕΡΝι-ιΣΗ ΜΕ
Το Δ|ΑΓΩΝ|ΣΜΟ θΕ^Ε|
ΝΑ Ε^ΕΠΕ| ΤΑ ΜΜΕ
Π ΜΑκΑΡιοΣ ΑΑ2ΑΡιΔΠΣ ΣκΑΗ ΡΗ ΓΡΑΜ Μ Η ΤΡο| ΚΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑ=|οΠ |ΣΤ|ΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΑ ΣΕΜΝΑ Το Ο ΣΕΛιΔΑ "8
- ο ΓΑΜοΣ ΕΤιΝΕ «ΣΥΜΒιοΣι-ι» Μ
οΡΓΗ κΑι Η ΒΑΦΤιΣι-ι «Μη-ΑΣΗ - Α·
κΑΤΑ Φ'^|·| Ε 7 ^ Δ
 Θρησκευτικο " ΙΣΠ 4|Δημοτικοω "Δ
 ον =Β |·|'.
ΝΕΕΣ ΑΑΑΑΕΑΑΕΕ ' Τζι; ο ΔιΑΤΩΝιΣΝοΣΞ "ΑΕΠ ΕκΑιοΝΝγΝιιΝ χἶ¦ἔ¦%ἔΝο%
ΜΕ Τ^ 'ΜΒΜ-'Ἑ- ΣΤΝΝ κΥΒΕΡΝΝΣΝ
Ξ η ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
μμ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΣΕΛιΔΑ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα