Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
..·Δ·
. Ι ο · - - · ` `.
. . . · ο ο . ` "
¦ · . . · ·
·······_
·····.
.········· .
«Με·ῷσιε  ___¦ Ε. .,
ιΜΗιω(ππΜκωπΜωΜΜΜ
ιωΞ·ωωο·Μω·Μ ΜΜῇΜαπ 
ω ΜΜΜ ως 28αΜ`ΜΜῳω ·
ΜΝ ΕΜΕ|ΜΜΑ ΑΞ|0Π|Π'ΑΣ ΤΟΥ ΑΛ. "ΠΗΡΑ
Γιατἰ δεν του δἰνουν
χρως, ΟΕ, πλεονασμα
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
· ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ · ΓΡΙΦΟΣ ΤΟ ΔΝΤ, ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΗ Η ΕΚΤ
-  .πωωωωΜ- σοΜἀαΜτωΦΠΜ'Μ
ΜΜΜ-Μ ΜωΜωΜωΜ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΜΜ·ΜΜ αΜιεωΜΜΜΜ , :να Ρ,
ωσΜ ωμΜΜμωΜΜωΜ πΜΜωωΜωωωω ' '
0ΜΜΜΜπΜωΜΜιω αα.ΜαωΜΜ.Μ
ΕΜ- ΜαΜΜΜΜ ωΜΜωοΜΜωΜω 'Μμη
ΠΜ ωΜωωωαΜωΜω ΜωΔΜσα7-8ωω Μ
ΜΜΜ Μ· κ "
2Μ|α°ω· ' Πα” εμφω1Ν (Μ Η
Ξ 'ή Ξ | | |ἑΜ|_ Μαι) ἡδιιεΜῦ.θει
  Π σε μια Περίοδο έντονης
Με ωπ0θΜκυε ι¦›Μ ια ταίιι£δα Πυλιοκὐ. οικονομι
κό. απο κι" πωΜΜΜ›.
Η εικονα των Πρόσφαιων δΠμυυκ0ΠΙκὡν με·
ιρέιυ£ων αΠι›κι·Μκο με
Μ Αναδρομική φορολογική απαλή
παω ή· '·¦ ·
ΜΝ για τιςσυν
ΜΜΜ"  '
γ)ιι«μ·ω ΜΜΜ μια επιαιΜΜ5μοἩ δκ›Μ1θΜ“.
Που πίνω να εξελιχθεί σκ
ελεύθερη Μὡ0Π οκ “ο
ΜΝΚ ταιρροἐΝ ως κι;»
βέρωσικ (παν ωινωκΐ“.
η οποία οιΜ›δεύειω (πιο
ο" κ<]θτιο αρνΜικἡ ασ
Μου ως ωΜρ“πΜκ
τι)£“Μ3Ππω Ιων πολιτών
να τους κυβεμιἩιικοιΆ
πΙρΜμωἩ. ΕΜ"μΜθαα
ένα νέα οιτ›ιχ6ι› σου σπα
ωπὡκτιω Πλέον Μα δι»
μωΜ›Πικ(· £υμι'ιμαια έ- _
κα Μ›ργίι .Μα 4
Ψἰθυ 0ι-“ -“··“ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠειΡΑ·ΩΣ
ΤΙΜ Μ
ι πΜΜΜ
2 πΜ,πΜΜΜ 
_4 ω· 
. - π · “ ·~ Π. - ` “
κΜΜαΜς ωωΙΜεων |
για το ΜΜΜ Ιων Μπειων
Μ Μονος ΠωΜπωο< ασ ω Μεω ω ΜΜωΜ
“ΜΜΜ τα» Μπα κα την α]ΜκνΠ επαφη. Θεσσ] ατοὁο:ω Μ Μ ” ΜΝ'. ω Μ Μ
ω Μιαῆκοο. ΜΗ, οτε. ΜαοτΟ|.ΡοΙ| ΡοΗε . “ΑΜ Μ . -°