Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΉΜ' '
ἐξ” , · "ϊ
Τον πμωπν.πμοοδρο
ιουΙπνεοιιπ8ιοοοο Ι
και τον ιοιε Γ:Γ:¦υπ. πνοπιυ£π3
Ποιον ο@μο_πἐρον|ιο πο· ·
νιιοκοΜῇπνιομου 8ο οπορι.ιπΒει5 για κομιο ορποκιπ οιο
Οικονομική και Ποῆιιικπ Ειμπμ£ριδο
 Προκἔιπρκιικο ποριομο <<ιμωιιο›>
_ _ Ε
.ο Η ^ ον6πω£πε παραμένουν αοθενικέ5
ΜΤ|ΕΜ|· ο 77
νννννν.8χι8ρ|υε.αι
> . , < ς' Χ ' Π 'Μειώστε αυνπαεοι5 και
ι γ* ' αὺοροῆογΜο οριο! ' Οι προοπτικέ5
Μο ανεργια5 εω5 πα 1 ι ι "°ῇΜκὡν κ°μωΕω"
¦ ηη ρ . , ¦ 1 7 . . “ |
Μ ω." ω;" ω" "ΜΜ- ι · - 7 εεουοιο5¦ ΜΜΜ ῦ“~ λ 4 ι ο ' Ι Δ
13 ἐκ
ἐς;Ἑ¦ Σεπ ι7
4 πωπω
ΜΕ ΜΜΕ' Το ΜΕΝ!. Το ΕΤΑΠ. 'ΠΣ ΤΗΛΕ0|'|Τ|ΚΕΣ ΜΕ|ΕΕ ΚΔ' ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΤΕ ΕΜΗΝ||(0!
ΛΝ0|ΧΤ|·| Σγι·κι=ογΣι-ι
Βαρδινογιάννη - Μαξίμου
·Ενοκῆιιμένπ π επιχειρηματική οικογένεια με που8 κοιριουουε που ΜαΕῖιιου στον
διαγωνισμό για το κονοῆια¦ απο και για πιο οκἑοοι5 με πιο οικονἑνοιοε Λοι:οπ και
Μπομποῆα! ·ΣοποιΕπ σε Τσίπρα απο απο που κατέβαινε για πωπω · Τι θα
κανουν οι Φἱῆοι εποε κυΒἑονποπ8:
ο ο ο
 αΜΜΜ ΠΜπΜΣ
ΜΜΜ και 
ιοΜΜ ι
- ΠῆπρὡΒπκο
ο πρὡαι Μου
απο ΜΜΜ
και Μπορω'
- Το Μα· με
και '
-0ι ΜΤοἑκων
με ΜΜΜ
Μ Ο' 5258. ΠΜ
ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟ' ΠΑ ΤΗΝ Π"(ΠΝ0Μ|Λ
Αποκρατικοποιπαοιε και τροπο:οε κρίνουν σε μογαΠο βαθμο το μἑῆῆον
ο 5ι'ι>ι·ιι Ε
οοειπε55 .4   ' :ο 7 .
Ενα 8ωμοιιο φιιογμενο απο χρυσο ι·
οιον Μέρα Βουῆιογμὲνπ8 Μ ΜΒ
Δ ο ΜΜΜ.. ϊ
Ξ _ ,ο _. = ευκαιριών , ,
__ . %ὰ _ “ή 4' .3 ι:: Ψ απ6ωυ8Μ€8 
- ρ - · · . καὶ-κ. · ·
,τ(Μ;ιοο85;οειΜκε; · ·· -- ΜΜΜ» μπορει να ιμιιο£ει
πευκοιριεΞ .εφερε Π κρ_ιοπ>›.ἐ:¦ η οιοΛονδινο με ·
“ΕΡ “ ζἑ°Ξ.ὶ` . ο' Ϊ"ῷἐἐ?ξ:“ διάσημα συλλογές και || 
' Ο Ζι'ινων Λεφοκπ$μιΜ στην «Α» για την πρωιππμπ
ειπκεῖμενπ δομοπροοια του οικου Η' ζω Πωσ ΜΝ!! “Με ,
'«Οι Πλακα προτιμούν γερμανικά . ε' ·
Μπα πωπω και απο __ --·~ .
ουιοκινπια, γαλλικἑο κολονιε3. γιαπωνἑ2ικο ω. Ϊ Ι Β 
0000" αλλά ΜΜΜ ΜπωΝ» Με, πιο στο κορυφοο ο ΠΛΗ-38