Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Ώ" ΣΠΟΡ
Δ/ντιις: ο. ΝικοΠα'ι'6ι·ις
Διευθυντής ΣυντοΜς: τιτατοτ ΜΜΜ:
ΜΜΜ 2· ττπιτΜτΡιον 20" ο Λο. 48006
τον των”
απο” οι προτα·ππττς Μπιουτ. που απο"
ταροοτια πτριοὡρια
παονι>ααιτυοτ οταν παπα τινα· το
μανοπο Μπα οπαο και αν ιι ομοσα
”τι τα... αμυντικα τας ααταματα. τοτε
θα κανει μποτ” @μας
Βαατίυοας
νι·τια παπα απο ααα προπαι να ετων οι ·αρυοροααυκοι- που
_ ς α _ _ , ς _“ , και γ ' να
κανουν τον κρονο ουμμακο μεχρι να οροουν τα απιααμα ματς
7 έ ι·κι=ιιν ΚΑΙ ¦ΜΝ°'ΛΗ! ΚΟΕ! οι ττααοι ωρας" Χ
Χ ' παιζουν ματι για πινακα 7-9 και ξαφνικα μα ένα
και απαιαοι5ν αααρτα τις απιμορους ααα ο
αντιπαπας αμυνας οαυμπιακος ταουγα "τι Ι
~ * ιικικοοπο σας. ατο ο Μαι-κ επαιξε ξανα μα
χ ΝΝ!” Η!” οι ΜΜΜ τπν ομοοα ματο τα "π του Νοομρρπ
. ΜΝ". "Η ο· ΜΜΜ του πιτ ο ο αμτρικανος αταν ότι· απο τα
ΜΜΜ· “Ωω ακτη·- ντρα του· οταν ορια. ανο και ο Μαιας
τ· που τα" τα!" προΜι να ματι τους
κανο οιαοτπματα ω""°|Μ< ”υ
ο τπαποναιιτιια τι. - ο αοιοτι σαν να μπν πορααα μια
μερα απο τους ιστορικούς ταπικους τας παραομενας αι
.Μμμμ και με" Μο! τιαιιααιικοααον ιο π.ι ο
κοιμαται ο και" . ο ι'υμναομανος. αουνατιαμτνος και...
αμτρικανος Η· π.ι αοΜνος ο κώστας ου ουμιοαι ταν
Μικρα όπως αμα" παικτα που παρον στο το·
ποαν κααοι οι Μπαμ" κι πι ΜΗΝΩΝ: αν ιι. - 5 ριμπ.ι ο ΜΒΜ"
και μπαμπα των πιο το ποντους
να Μ ΞοΜ ΜΒΜ·
ΛΥΡ|° κιτ 808
ιο." μμ.) οτον τοπικο
του τουρνουα τας
κρατας
Μαιντταπιιτ: πιο" αυτα που Εαραμα οταν ευρωαιγκα ο τὡρα τα
οκτωρα προπαι να πομα οτα Μαοριτπ και να καροιοουμαι·
 ~ τ·αιαοποναοτ= ονοματι πως αιμαοτα αα_καα2'ορομο ο Ι ι
και των ισα" “τω - Υ" '° - Η" Ν - - . 7 ,- κ
.. ω. “¦"ΜΜ. - τα παω μας ο ιιροουπικα μου αροοουν α ομαοικοτπτα . .
απο το Μαιο Νικο και π απιμονιι ο παίξαμε κοινα. οααα αικαμα και καποια __ γ .. ~
αποτο των Ματα- $ να οιαοταματα. κατι που αιναι αογικο για ταν αποκα- _ '
Μιτου Μαιας και < “ ·
πως κοτς το τω . ·“° "Νη" ς .··' . Γραφει ο παπτεαπ: ΔιαΜαπτοπονιιοτ ιαεΠιοα ια;
οπυςααιναωι. τοι-Μ Ηταν
αεκ τινα· το ΜΝ αονααο αουτ
ταυτ- για τις αγωνια-ας υποτρουοακ οταν αποτο ο ο
οαυμαι-ος να αντιματαπιοαι
ατο πιω του μια Μ που
ειναι ανταν·νιατριο τον ατα
οιτκοΠποα του μια” ο απο
τα οτιγμα και" που οι
ωΜΜυκο· τραγιζονται να ακουν Μαι το
ΜΜΜ. τα” το απο" με
ταν ·Μα τους οτι το
Δ 'ιο οτππιττικοτ
Εττοκοτ τον Μαρια
ο ι'·ρμανος οοος
περιμενω να κι ααμ·ρα αν να
ακα· οταν αποατοΜ για τα
Μαι" ιι 0ο ακουω'
που" απατα και αεκ Πρ νια=α°καπομι#
τας... ο τας ακου· ΜΜΜ
Λίγκας πταν παρα· ο 24κρονος αιωνας
ο ισως ο Μιριατπς υποατΜα
τΞαρκιις οτι ααα· ανον μανα γκι να
ο Μπαντο ακαι
τα· το νκοα και ο αο'οτ αικα αυουνπ 58% για
τους το Νομος του οπυμπιακου οταν πιο
ακαπρπ -τιοικα αααρομο· για τον τιταο ο Τις
ο νικος και ι ιοοιιαπια τας απαρτίας ο Μονος
του ο κατοκας τας Μαιας μα το -7- οι"
απο" οτα επιουμπτο παω·
' ντοιμοτατας ο απο τα οιακοπιι του
πουταοααματος ακτιμαται οτι θα
“τι οΜ·ιατα ιοο% ο ο κιαν"
απο ταν παω του υποπονῆαι τον
τα" κυριος για απατα και αεκ
Νοτη να οατς τις γραμμες ο
Ξερω ομως οτι παταει να Μαι και ου το καναι- οιακαριαπ κρονου
και κοπωοπς των παικτών του να μια
τριαοα αγώνων που να οοοουν να
παοιοοοταρα γκο· απο αεκ κι και παοκ και
οταν πορι0ύραια ο και τα ιο· με τον
Παναοπναικο ιτ·ι ο καιω" ιι πααουαια
του 0οοτουνα οταν αποατοΜ που ποιοι
αιιμαοα ο Μποντο ο 'οτι ομως και του ναορι
ο Μέρας: Μαιου. απατα.
αναται ατο· ιι·"0· 'Ο' ΜΑΗ·
/ ιι παοουοία του ΜΜΜ
_ η αμνντικοο ατο ΚαυταντζονΜιο Μαν
ο ι . ΜΜΜ. καωςοιαπαντο
υ" του απααω τα
μουτρα αν τον πατατα·
ακτος γπποοουιι
 οκοπαιιαι να του Μι κρονο ουμμα- Δ! "Ντ Η 'Η' 9Μ“Νο ο"
°“:Ἐ¦==°¦  .τοκας και οταν τοηοα-ωτια των δ=.π¦εἔΉἩ=°Ἑ;
το να το ςιετ_ οι η ο "μμ". αγωνων που ακοαου·ουν ο :το τροπο
έχουν ἔἔἴτ .ἴω οαοοο απο ="υαΐοαις παικτών ΜΠΟΝ Ο 'Μα ”Μαν Μουτ ατο °'= Η
ατο Ματαμα πιο-ιο ο επιοοοα που τους "Πω” 'ω Η· ”τ" γ πΜηοιιω που ανααρ·τοι
αναβοζτι οταν τα· “απ τας ακτής παγκο- πωΜ Μο
αμιας καταταΕπς ο ιι Μαυουπ κατ τα.
τυρῶι και π ααατνοια ατα ακ.ι
οταν κορυοπ
Ο κ"°'°"."·¦α Η'
το· |'ῖ|-'ῖ' Μ "'|"'|
ο πιιαικατ. που Βαν ακα· μια· πατα
οτ παο· τπιοπμου αγονα μ· τον
Μπαντο οταν παγκο. αινοι ο
μαναοικος καΒαοοαιμος αριαταοος
μπακ πιω· απο τον ¦·ικρονο
κατααανο
ττπν Μπουνταοπιγκα
Φαινεται να απιατρα0αι
ο σαν κοοα. ως προπονπτας
τας Βέρντερ !ρἑμπς
.Ματαιρια· για
τον Ρουντ' ο το μια
απο” που ο αοος τας
τιουνοιττντ ουν αριοκτται και
οτα κοαιιταρα του. ο πως."
Ματια· τα ουνανταυΕα του
ο" παντως κανας τον οα
τον ασκ" οτα
¦°'|Ρ' 'Λ'|"'||| "Η κτατ Δ"'°'Ρ|'||¦
Γ" 'Ω' ""|°"'° |'|||"¦"'
ανακατουτι ταν τροπουαα ο αποκτα
οντα κας ο ιιορτογοΜς οποκοπυω ατο
τοϋ τα παοκ του ανω" αοριοας ο
ΠοπΗς οι Νομος. τα το τακνικο
χ τιμ να ΜΜΜ για ακομα μια
· μ οι” πανω ο· Μο αυαταματα
Η τουτορκας αοαατιομου τας ατιυματικιις
αντιποαιττυοας. Άννα καραμαναα. απου"
οτι ο ποπιτικος προιοταμανος των οπορ “ααα
· αυτο-ι και "οι · αντρα του απατα - _
ως υποτιιιοιο οταν αμοοαονοια ποοααααιας . ¦"“““° ¦°, Μ ¦° Μ ”ὅ “ΜΝ "κ οια·ααττ ακομα: Για τον
για τκαροουαο οταν τααανικιι οαυμπιακιι οιουμο ιαπι·ιτ - κανπτοτο παω” .ω κι το Ηττα: Νέα" που αυτοι
τπιτροαιι έναν απο τους οττνοτοαους ουναρ
. νιΒι οτι ακομα και αν του
γατες του. τον οιτυοιιντα του γρα0αιου του 
/ οαανα προτααα ο Μοναργατα· να παει ατα τι".
γ ακαινος σα απαπαγα να
ο αααιοαι ταν καριέρα του στο
καμπ που
οταν τπΜαα. ααα· και μυ
τον Παραγουανο ο” μονο
του οταν των”
ακα· για το
τ·ατυταιο τατκαριαμα
ιακυαο οιαιπποοοπι των -τρυοροααυκαν
Γραφει ο ΑΛΕΞΝ£ 8|ΡΒΜΗ£ ιαειιι6α '6)
ΣΟΥΠΕΡ ΑΝΤΑ ιοιιμεραι 5η αγωνιστικη
Για τον παικτα τπτ
Σπορτιγκ κιτ". τον
ατακα". που τραυματιατακα
οτα μοοα επειτα κοιι·ι·ακα οτ
ω”- ατοοα ατο αουΜαν
..η "|"||ῖ'||'°¦ - "Π"|°"'|"°¦
αιοιτατας ειναι ο Πορτο: ΦΗΜΗ!
ιατοπρυτιαςι και ΜΜΜ του οι ακαιτοτ
Μηνών· - ααιαποον ιανατοαικας αττικαςι ο
το ματς αρκιζτι ατις του μ.μ. και τα ματαοο·αι
Ο Β°¦Ν|ΑΠΗ¦
Λ" ° ϊ Η Β Ξ Ρ°| Λ απαυοαιας απο το ποναατοκττ 2 'Μ ο' '
'ενα τικοοιτατρααρο Μου χ'
παρεα" ταν οι" ουμμ·τοκπς αααιπινιοτ - ΒΕΝΑ ο για: "ΔΗΜ". . =ἶ°°"ἩΜνΚἩΐ=οΜ
α" πω” Λιν" °ω Η "α η '|ΩΡ|'°¦ ΟΟΜΚ"Ε πααταινιατ ο εν" "Μ“¦" ¦ω
ΜΜΜ τπτ “Μύτικας ανασα· "'Κ°Μκ" ΜΜΜ' ° ΜΚ" -οοτοτ- ιιανιμο κατοικο
που" τον ΜΜΜ και απο το ιΗΝΜΒίωι Η' Π°ΥΜΜ£ Μό 'Η' τομέας για τον
απανταω του ο ια και· ειναι μια κοαττακαοτ κορκυρο μα τοποους · ΜΜΜ" "ὁ" °μγ€Β°|ε
καινούργια ομοια που πιατα" τον ιτυτοιαςι ουνοοτουν τους Μαμοιιοναο - Π | ι να μέγιστα να μπν Ματια
αυνουατο ο 'παρκουν καποια ποαγματα το οιοιτιιτικο τοι· Η" ι·ταοτακοποναο - - " τα αααπνικα του
για τα οποια αν ουυουνιιααμτ και απο τα Ντα τμιιρνπ ο Ώρα: Μαιοοιὡςι ο Μαι _
στινμα που ανο πως Μαι". αιναι ο." μ.μ. του μαι. '
καποτε” να παναινουμ· παρακατω. ("ογΒΝΜ η, ι"°γ^Μ"ς οι  αυτα και ααα· στα
αιωνα ο Μετα ΜΜΜ κ .ώ τεαιαα .τ
ο τεαιΔα 5
Ο ΣΕΛΙΔΑ Ι '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα