Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
κΑοε ΜΒΑ :το Ι  
 » 84 . .
ΣΤΗΒοΥΛΗ
Το... ΠΕΪΜ|
' Ερώτηση ηρσε τον Κοντονη
κοτέθεσε η ΝΔ γισ την σηοκσλυψη
του «οσοι» σχετικο με το ηθικό
σουμβίβσστο Με υηοιμηφιὁτητοε
στην ΕΟΕ του διευθυντή
του γρσφειου του
Π «Ουδέν σχόλιον» η επίσημη
σντι6ρσση του υφυηο υμγου
στο δημοσίευμὁ μσ5
ηΑοιι ΦΦΦχ >
ΣΕ κΑΡΛΝΤ|ΝΛ
Η Λ|Μ"|ΕΡΕΤΣ
· Στην σηομὁνωση οι Τσέχοι
λόγω μολυσμστικου ιού.
σνσβληθηκετο μστ8
με την κσρΒινσ
· Τη Λευτέρη η εησνεξέτσση τουε.
σνοιχτο το ενδεχόμενο
ΜΜΜ του Γ ι ουμὁηο
'ΜΗΝΑ' ΠΜ ΣΑΒΒ|ΔΝὶΠ0 Η
Η 'ΜΜΜ ΠΟ Η"Ν|° (5 Η.)
ΠΡΟΒΑ ΠΑΛΑΣ
Η! ΜΝΗΜΗ" ΜΕ" μ.) Η 
ΝΕ ΤΗ ΜΜΜ'
ΣΤΗ ΝΒ!” (5 μμ.)
8. 0μ.μ.
Πον8 8ρ0ι·τ82
«Ο ΜΡΚ0ΥΣ
ΕΧΕ' "ΕΣΑ ΤΟΥ
ΤΗ ΦΛΟΓΑ
ΚΔ' ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΩΝ ΟΠΜΩΝ ΝΑΣ»
 .Η ο
`ῖΐ“·_` . _
` Ο · !-ἑ “Μ Μι 
 γ |" Κ Ψ
.'| Κ -` ·
4· ·;_ · ..
_ τ `κκ.
' Ζω:
τουιιιιιιιιιυνιιιιιι·ηιιιοιιι>ΛΒιιιιιο 
ιιιιιιοιιιονιιιιιιυιιιιηιυν μ  
ηηιιοΕηιΔιηιιΕιιτΜιι·ιιιιο ! · η
τοιιΑιινιΕι>ιιΞΕιιιιιιιιιι
ΜΕΤΜ0ΝΤΜΜΤ0Υ
ΝΕ του ΜΕΡΗ "ΟΥ ΜΟΟΝ" Ο ιτι>ιιιιτιοιιι, “
__ Ύ; _ἔ>: ΣΜ
4 0%ΦΦ.Φ
ί ομιιιι>ιιι'ο'ηη'τΜιΜ
 ΝοινηηιΑκοΠτι=3υττΜΜπι
η ΜΝ· 7ΐ@
.. `· τ ο!. β ο
ΑΛΛΟΣ ύ Φο 'Π.
ο ` ° ° η::
»2 "ΔΝ0ΥΛ|·| ι::
Ϊ ΦδΡ·ι·ονΝι-ι Αι·ιπΡΑπι-ιι:Α Φ.)
«||ΤΛ" ΕΝ"ΝΕΡ0| "|Λ του ΜΥΝ|||Λ|ω»
' “Ο ηροεδροε κσι η διοικηση ηΕεμσν οτι μιλουσσ» 6ηλωσε ο Ουζουνι6η5 μοι υηοστηοιΕε
οτι «δεν εσυ συμφωνησω με του5 ' ερυΘρολευκου5' , ον ειχα θο ημουν ηροηονητη5 του5»
' Πλω ο Βοσνισὁη5 σηο τη Βεροιο με σοφει5 σιχμε5