Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και στα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
©θ((ίΜΜ|λμ
 “και Τ Ι χ λ Ι
ΜΜΜ 4 ,ΠΜ ·  η  α  
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚ|Δ|Κ|·|Σ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 - ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5094 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.|.Η.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Ζ οι @ΣΒ @έ ορεἑΞἐΞῆ  · ·
Μέτσο  Δ' ημερ'δΟ με θεμα
!ιιιἶιιικΙιαιἑιικιοῳΘοἶ “ΜχΜ;°2;“
2 Ο Ι Διημερἰδομε θέμα:
((0 Αριστοτέλης στην Εκπαίδευοη›)
Σάββατο 1/10
` α έναρξης 0
' ι ' _ 9. 4.00 ο 1030 20:30
κ"`ἐζ Ρ '
Μ _ 7- _ Κυριακη 2/10
"Ή%= ό ΪἔλἙ  ο Ι ώρα έναρξης 09:30 - 14:00
7 7 η έντρο Πολιτισμού Ι ρισσός Χαλκιδική
ἶ ' ο ἔέ.- ~ ι ·`
““““““““ κό
ο-Δ- .
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ κΕΝΤΡο ΙΕΡΙΣΣογ
................ .
Ι _  Σα ββαΤο Ι ο 2 ΟκΤωβρἱου 20 Ι 6 99
. . ψηφἱζεΤαι Την ΤρἱΤη
Σοβαρες ιΤαραλειψεις .
κόλαφος για ΣΤη Βουλη Το
Την Αττιοα Βαιι|( "ολ"νομοσχἑδ|ο
Το Πόρισμα
Του ελέγχου Της ΤΤΕ με Τα
ιΙροαιιαιΤοόμενα ¦
Εξέλιξη εργασιών Του έργου:
"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δ.|(. Ν. ΤΡΙΓΑΙΑΣ ΚΑΙ Τ.|(. Ν. ΠΑΑΓΙΩΝ” 93
ΑλΤσχόιμερ:
Χρησιμες συμβουλές
και οδηγιες για Τη νόσο
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ 
.Ι _  οι μεΤανόσΤες
  από Την Ελλαδα