Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ Δ' '
έ · κι·
ῶ©ΘΡ]ἩωἘ
Τπμεγὁλπ θπὐμπτπ 
0ρΒοΒόεων Αγιων ·
οι Μωρἰεε Μι πιπωιπιπὐν το .Μ»
ε ·ιιιιι·ιιιιιπιιπιΗιιιι ιπιἑ
ιιωαΜΜΜΜωΜ= οιπωωπκὰωΜιωΜ
Με να χωαε 68 Μ τον μήνα ¦ Σ°ΜΜ Η πιω Μ°Μ Πω Μ Μ
ΜΜΜΜΜΜΜωὐΜ υ 
ι..ιιιιιιι
;-. ζ ρ Δ ._  ¦ η -. _ Τ080 ΣΕΜΔΩΝ «ΜΝΗΜ0Ν'Ο ΣΥΝΕΡΓΛΣ|ΔΣ» ΠΟΥ
ΥΠΕΓΡΛΨΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΕΡ|ΛΜΒΜΕ' ΔΝΛΤΡ|Χ|ΛΠ|ΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ
Σ κάνω Πο
 το ποπ | _“ 
Μπρινόποιιποιι - Σκῆπβενίιπ
ΠΜΜνεΒ -έω παράνομε5- ρυθμίσει: ΜΜΜ καιω Ξ 
« Μετω"| κή» εκβ·Μᾶ και μεθοδεύσει8, σκοτεινέ5 υπόγεια συμφωνω
¦ κωήν8ωοεόμωπ8ΜιωΜωΜΜΜ  1 , ω "Ϊ 
°"οΦ°σ'σε κρύβονιω πίσω από ιο περιβ6πιο ευρα-688' για . μι Η “ ο Μητσοτόκ"$ πι Μ (;) του ΟμιΜ ΜΜΜ  ΣΔω." Δ . ° ι- ~Γι^~“
-. ΣΔω
ΔΕΝ ΕΧΕ' ΤΕΛΕ'ΩΜΟ Το ΜΑΡΤΥΡ|Ο ΤΩΝ ιΔιοκΤι-ιΤΩΝ
ι, “ἶ|.,.. ι ι
ή χε ·
<<|ερὁ πόῆεμο>>
4 νέοι... ΕΝΦ|Λ <<σκοιὡνουν>> το σκιφ!
Ρ ' ” Ό ΠΔ ΑκΡΔ ιι ΣγΓκΡογειι
ΜΜΜ όσο-όσο
. Ε Ι Ι ¦
κή ο Με (Μ 08 όπωΜωω ϋ . Σφοὁρπ επιθεσπ Ποππο
.ΑωΜ“ωω ΜωμΜ”ΜΜμωΜ “Η ι κατὁ Κοντομπνὁ, Βορδινογιὁννπ, ΑποφοὐΖου
πωΜΜοΜ -· ω. 53 -~: ΣΔ. 1849 ὅ'
ΜΜΜΦΜΜ  απο ΝΔ Ι .  .7 
ω _εκΜφ% πωπω ἔσω" Θ ` '
· ω ).ελ.Ιυ-|| ,Ϊ
α · κι!
“ ΜΙ?

Τελευταία νέα από την εφημερίδα