Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Επιχείρηση «Ε|ΣΦοΡ0Δ|ΜΜ ΔΕ.»
  · ΠΟΣ ΚΔ' ΜΕ ΠΟ·ΕΣ ΠΛΑΤΕΣ κΑΤΑΦΕΡΑΝ ΤΑ ΟΡΤΛΝΟΜΕΝΛ
" ΣΥΜΦΕΡ0ΝΤΑ ΝΑ ΒΟΥΛΤΛΕΟΥΝ ΜΕ Τ6,6 Δ·Σ. ΕΥΡΟ ΤΛ ΤΑΜΕ|Α
Του ΣΟΒΒΟΤΟκὐρ·ΟκΟυ Ι Ο ! ,Ο
| Δ|ΠΒΠσΙε Η'(ύ||Π.'..Ἑ Π Μ°"“""|ΜΜ!
(3.κ Με 'ΠΣ ΠΡΟΣωΡ)
'ΝΕΜΟ, °“`_' ` “ Υ
. ρ@ ΜΝΗΜοΝΤΛ
Μα ΜΜΜ', Εμ Ε ·
ΜΜΜ | | 
0,τΤΠε·5 ¦  ` η
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΑ|ΟΡΚ|ΑΣ ΤΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤ|ΤΤΟΛ|ΤΕΥΣΗ ΚΑ|. .. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
'μ Θ2- - 
0ΚΟΜωΤω  Ο <
 Ξ. Η* Ϊ
. η Ο; ` Κ :Γ "ΙΙ Ο
ΕρχεΕΟι Π (<γρΠγΟρΠ»
ΟῆΟιφΠ γιο ΜΟΒ
Υ Ο ΜΝΗΜΩΝ εἰ ἑτΛἑἔ= ἶ
· Μ"°“·ῇ "Β ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ Η. “Ή
π ωΕ ΤΠ εχασε,ο Η
Η ΜΜΜ ΣΕΡ^ΦΕ'“= Τ “ ,, ΕΜΠ
ΜΜΕ” ΜΤσ·σΠκύ£ ·. ΚΑ'ΔΟΣΗΤΩΝ ΜΔΕ ΕΥΡΩ ί “ ς Τὶ 
Τ&ἩΞΣΉἩΡἑ© Ο ϋ·ωΥΜ£  .  ὲἱἱΞΚ[email protected]Μἔἔ " " ῦ
Ξ ῦΜ'^ΩΝ ΜΗ" ΝΤΟ Με ΜΒοΜεΜε» “
ΠΟΛΕΜΟΣ» Με ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣ|Α
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ): ` 
ΒῆέπεΤ«ΜΜΒήΥΜΜ Ο Ο” .
ωοΒήΤπΠπ...χΤυΜΜΜ“  ῇἔ]Π
Μ 'Β _ ..ΜΜΜ
« ΜΜΜ»
Το" ΜΜΜ· ΠΛΤκΟΣΜ·ΟΣ ΣΛΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
“Ξ κι" «ΝΟΜΙΜΟ» Ο Ο '
ω Το" ΜΜΜ ΜΜΟ. η ΜΒΜ'κ"
«ΦΩΝΗ» Το" ΑΝΕ" ΜΑΜ» "ΑΜΑ
Ο «ΚΟΚΚΝ05» εργΟῇΟΒ05 ΠΟΠ ΓκοΨῇσΜὲ Μ
μαπα έγινε «γκρΖΟε» κονΟῆΟρχΠ5
Τα ένα" "ω" ΣΤΑ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ
πίσω απο Το ΜΜΜ · ς · _
Των ΜΕΤΜΠιεΠΜ  Ο " “