Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προσκλητήριο πληρωμών για την Μαρινόπουλος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαΕτετΠΡοΠκί.ἔτ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευη 23 ΣεΠτεμβρίου 2016 /τιμΠ: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ| Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 'Ετος:9ΖΟ·Αριθμόςφύλλου:26.168
"όριο Ντρόγιτι
πρόεδρος της Ευρωπαίκης Κεντρικός Τράπεζας
φ Μ Η β ύ
α α ιτη Σχοινα
Πο «Μθ|» εκπρόσΒιΞς τπΒΚομισιἑ ς
ΑΠΟΘΕΜΑΤ|ΝΩΝ `
ΤΟΥ ΑΝΤ
σημερα στη Ν
Πώς θα φορολογηθεί
η «σκιώδης φιλοξενία»
Η «Ν» παρουσιαζει το ν/σχ του Υποικ
Σχέδιο για τη φορολόγηση των δραστηριοτητων
ευκαιριακης μίσθωσης ακινητων -οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως ενοικιάσεις εξοχικών κατοικιών σε
τουρίστες κατά τους θερινούς μηνες, που δεν
δηλώνονται στις φορολογικές αρχές- έχει εκπονησει το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι να
αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού σε βαρος των νομίμως λειτουργούντων
τουριστικών καταλυμάτων, η παραοικονομία και η
φοροδιαφυγη και εν τέλει να εξασφαλιοτούν πρόσθετα φορολογικό έσοδα ύψους 250 εκατ. ευρώ
τον χρονο. >2
πολυνομοσχέδιο
Π0|Α Ε|ΝΑ| Η ΝΕΑ ΠΡΟ||(Α
ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΠΕ|ΟΥ >4
Νίκος
Ναραμούζης
προεδρος
της ΜΜΜ
τηλεοπτικές άδειες
ΑΑΛΑΞΕ “ΝΑΝΑΑ|» Ο Ν. ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΕΡ|ΑΤ|ΣΤΕΣ >31
ΠΟ|ΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑ|
ΣΤΑ ΤΕΑ|·| ΝΥΝΑΟΦΟΡ|ΑΣ >5
ΝΑΥΤ|Α|Α: ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΡ||Σ|ΟΝ
ΠΑ “ΟΑΑΑΣΣΟΑΑΝΕ|Α» >13
'| "ο ΠΟΑΟ$ΝΟΨ - ΑΟΝΑ|ΝΟ
“ΥΠΟΣΧΕΤ||(ΕΣ» ΞΕΝΩΝ ΕΟΝ|)5
ΠΡΟΣ 27 Ε|ΣΝ|ἩΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. >15
ΝΠΑΟ|(Ο ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.
ΤΟΥ ||(Α ΠΑ “ΑΑΝΕ|Ο»
2ΟΟ Ε|(ΑΤ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΤΕ >11
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΝΕΟ Σ|(ΝΝ||(Ο
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΝΑΟΟΑ|Ν|·|Σ ΥΠΝΡΕΣ|ΑΣ >14
Προσκλητήριο Πληρωμών
για την Μαρινόπουλος
ΕΠιστολές Προς τους Προμηθευτές της
ΜαρινόΠουλος, μέσω των οΠοίων ζητεί
Πι συναίνεση τους Πώς να Προχωράσει
η υΠαγωγΠ της εταιρείας στο άρθρο 106
β και θ, στο Πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης
με στρατηγικό εΠενδυτη τη Σκλαβενίτης,
ταυτόχρονα με «κού ρεμα» των αΠαιτησεών τους κατά 50% -οριζόνηα-, αΠοστέλλει
η ΝΟ, Που ενεργεί ως σύμβουλος της
διαδικασίας. ΕΠί Πις ουσίας οριστικοΠοιείται η Πρόταση Προς τους Προμηθευτές ανεξάρτητα α1ιό το ύψος των αΠαιτησεών τους, ενώ η Πληρωμη των υΠολοί1ιων Που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία Πιτ; Σκλαβενίτης θα γίνει αμέσως μετά την τελικη α1ιόφαση του Πρωτοδικείου
για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης και ι:ην ΠροβλεΠόμενη διαδικασία.
Τοστοί›αιμαγιαταέσοδατουγ“4μηνου
Δεκέμβριος 7.361
Νοέμβριος
Οκτώβριος
(σε εκατ. ευρώ)
Σεπτέμβριος
[ανταγωνιστικότητα]
ΑΠόφασιι
για τόνωση
δαΠανών
αΠό τους «Ζ 7»
Αύξηση των δαΠανών για Πι σαιριξη της ανταγωνισηκότητας, της
αΠαοχόλησης και της ανάπτυξης,
καθώς και για το Προσφυγικό, αλλά και σημαντικη μείωση των δαΠανών των διαρθρωτικών ταμείων ΠροβλέΠει η κοινη θέση των 27
Σε Κάθε 1·Ι_ε;ρί1Τ[ωοἩ9 βάσει του ΜΟΗ9 Π [000 2.400 34800 5.200 64600 8.000 κρατών-μελών ΠΟΠ εΠιτεύΧθηκε
διαδικασία ΠρέΠει να ολοκληρωθεί έως στο Συμβούλιο ΥΠου ργών οχεηκά
14|02/2017. ΕΠίσης, στο Χρονικό διάσι:η- με τον κοινοτικό ΠροϋΠολογισμό
μα 26.9.201θ - Ζ8.9.Σ016 η τεληεη μορφη “εκ '°ἱ"Νς Η του 201 7. Η χώρα μας θα 
 “ΜΜΜ ΞΞ;.ε:εε3υ;ε::εε
τές καλούνται, εφόσον συναινούν σης βα- το Π οικονομία ται αΠό τις αυξημένες Προκατασικές αρχές αυτης, να Προσέλθουν σε θα επιστρέψει ων βολέΞ;Ξν λεγόμενσΠι;Ξχανισμό
κεκ ι ενο χ ονο και τοΠο α υΠο α η «συ ω ατικη ω η »,
Πις,ρόιΠως α15αιτείται αΠό ἔν νόμἔ[ώσφτε ' Το ΙΙ  λαμἘάνσΞταιὲ υΠόψςη τα 12ρΞβξητο σχέδιο να υΠοβληθεί στο δικαστηριο ως στις αγο ματα ρευστότητας Που εξακο
έως τις 30|9|2016. >16-1 7
λουθεί να αντιμετωΠίζει. >1Ζ
1ο συνέδριο της «Ν» για τα καταναλωτικό αγαθά - Οι Πρωταγωνιστές, οι στόχοι και οι στρατηγικές τους
Γιατί το σκάκι στο λιανεμΠό ριο Παίζεται με τρεις
Κορυφαίοι ετηχειρηματίες, ηγέτες Ι)ταηά8
Που έχουν αναγκάσει Πολυεθνικές να εγκαταλείψ ουν την Ελλάδα, Πρωταγωνιστές
εΠιτυχημένων εξαγορών, εκηρόσωΠοι αΠ'
θεοδώρα Τζακρπ
υφυπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού
όλο το φάσμα του λιανεμΠορίου έδωσαν «ΕΠ|χε|ρημωκός @θλος»
χθες το «Παρών» στο 1ο συνέδριο της «Ν» η κσ|νοτομἱσ
για τα καταναλωτικά Προϊόντα και το λια- κο' η εξωστρέφεσ
νεμΠόριο. «Το - τελείωσε και η
Προσέγγιση του Πελάτη ΠρέΠει να γίνεται _
αΠό Πι μεριά του “Ιοεε -108ε”», δηλωσε ο 'ΟλγΟ Κεφαλογιόννη
Δημητρης Μαύ ρσς (φωτό), ΜεΙηΒετ οΕτ11ε
συντονίστρια Διαρκούς Επιτροπής
Βοετά,ΜΒΒΗΕΠΑ8Α.Ε. και Πρόεδροςτου "0ρ0ΥωΥῇς Εμ"ορἰ0"· ,
ΣΕΔΕΑ, Περιγράφονταςτονέο Περιβάλλον βουλε“τ"ς Νεος ΔημοκροΜς
στο λιανεμΠόριο, στο οΠοίο βλέΠει ένα ΣΥΡ|Ζ^ · ΑΝΕ^ έ|(ΟΥΟΥ
«σκάκι τριών Παικτών» (Παρα1ιοιώντας κα- Ο,Τ| μπορούσαν για ΥΟ
τά κάηοιον τρόΠο τον τίτλο του συνεδρίου: βουλ|6ξουν το ΝονεμΠόρ|ο
«Σκάκι με γρηγο ρες κινΠσεις»). >6-7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα