Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20Ι 6. Κοθημερινἡ
ΑΜΗΝ]
Εφημερίὁο.
Δρ Φ0λλου Ι 880.
τω 'Μ ε
ιιιιιιι σκ»
0|·|| 
 ¦"Εκ"· ε
ο ΜΜΜ “
Οι εκτιμήσεις
του τ£κντκοῦ τιμ η
μετά το ματς στο
Κοτ·τονζὁγλετο
και η...
υπὁοκτοη του
Πορογοοονοῦ
για το ποτε
θα ένω
ττονἑτοτμος
με ον Πἀ“ὁἙλ“ὁ ΜΜΜ... · ΚΑΙἈΚΟΜΑ: ΤοονἑΒοσμΠ τοι1ΣἴὁΒσ
νοΠοἰξὲ1οΝτΐλΐΜτἴἑγ1ο[ζἡτ“ἡσε ΠὰΌῖωςνοὁοκ1μἀσει
' «Μ ΜΚ 7 7 7 7
σκὁουτ1νγκ γω τους Κί1Πριους · “Υψηλού κ1νὁὐνου“
 ο ΤΙ ΜΗ τοτο ματς γω την ΠΕΡΑ, οιἑλνΠ Δανό υΠερΠορΠτηρητἡ
 κ ΗΡ" Τ"Ν ΜΜΜ ΤΗΣ
"ΜΕΡΑ ΗΕππΡ0ΜΕΓχογ .
δ γ»γ| ὺ`Δ| Δ Μ “ υ·
 -..ω.. ΜΝΗΜΕΣ ΠΑ
Π"" ΜΜΜ! ΙοΝΜΛΦογΖυ  ·Ι ΗΡ Ι,ι1_·ΙΞ=Μ·4
 , ΔωΜβαωμ ' ξ ¦ | · | ! Η! )
Κω Πἔἔ;ῦ!°=: Ι 4 .. ' ο.ωπκ|Μτ: ΔΗΩ-Ψ |ω
'ς Ι "ωδἶἔΔ. “ θωΜλέςΜΜ 
Φ· ῖ:. αλλᾶοΜπἑντο ποβπτζτλίΜΜτΜ . τμ ή 'ΕΠί '
Ι " 7 "Βλέπει"κωτον ' 7 ' ' ; ἔ- · Η ' ..
| _ Μ ΒΡαωΜ “Μη σε απο!" Χωρα..- .“ Μ ¦.¦..“ ω