Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΔΘΛΜντκΗ
Πω) σσσσσ Η 23 ΣεττῖεμΒριου 20ῖ 6 / Φωλλο τ286 (2486› / € τ .30
«Ερωτευμένος με την ΜΚ κι" τον κοσμο τττς».
6ττῆωσ£ ο ΜΜΟ ΜΜΕΪΜ. ιττῆὡντττς στον των
των τον απο να· ΜΜΜ σνιττττττκτττ τον
Με Μοτο να· εΒντκττ ποντοννΜνς1, ΜΜΜ!! Β|Ε"'Ρ|ΝΜ
. . , . .  σ
«Εχω 6888· Μπι· με την ΜΜΜ. ειναι 4  
ττττν£ντνκττς ντα την ετττΜνττ των, είναι  Ο 3 ο
Δ] σ,ττ κτΜντεω θα νττωσνσττ να κττνω» ΜΜΜ,   'β 
«Η Ε' χ Η'
 ΕΡΩΤ|Σ›_›! 
έ* “ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΛΟΥΠΟ  Β
 τη  ι Η τ η
τ Ο Ο τη τ
τ Ϊ· “Ο  ` τ · ' ,
ν τ “~κτ¦¦μν. ~
ΑΜ τ 
ς τπτ
 Ο ΜΜΜ' τ
Η ΑΕΚ Πορετ νο κσνετ τισλυὁτσστστσ το Παιχνίδι ῖΠ8, Ή
κορη στην τισρσυσ'σ του Μστκλ Νττξσν · Νεο όσνστσ τεστ, Μ 
σττσψε (19:00) στην ΠρσΟσσ, με σνττΠσλσ την Μττ(τνβτι