Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και σΤα ιΤερίΤιΤερα Της Θεσσαλονίκης
©9(ἰἱλΜ|λΗ
 Μιλ Τ Ι χ λ Ι
“·ΚΔ=ΐ"" · ΡΜ” ' ¦ Η' α 
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΗΣ ΧΛΛΚ|Δ|ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5098 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
' Με ι·ιρωΤοβουλἰα
_ ι < Του ΕΟΤ σε Θἑισο|
 Χαλκιδική και ΚριηΤη
ΙΤαλοἰ ΤουρισΤικοἰ
¦ ι·ιρὲικΤορες και
δημοσιογρἑιφοι 99
.ΕρευνΟ Της ΜΒΜ ῇμεις δεν ειμαστε σκιΤζηδες>>  ξ ἡ Ξ
Δημοσκοπηση¦ αιΤιΤεις. ἶ_ ω 
<<Λνησυχεἰ Δεν μ"οΡ0ὑμε γ η __
για Τα χειρότερα» να εγγυηθουμε - 
Το 83°/ο Των ι·ιολιΤὡν σε κανεναν Αν Δ·
95 ειιΤὁ 'τους <<4>>
Την ὁδεια 94 ζω
Σχεδόν 3ΟΟ/ο ς:ιιΤιὁ ιΤιριν Την κριση
Α"ἱ8ΠΖ¦ Η ι-ιολὑχρονη κριση συρρικνωσε
Την Περιουσἰει Των Ελλήνων 98
,σ Ρ Νέες ΠΤὴσε|ς Προσφέρει η ΗγΘΠθ"
αι·ιὸ Τη Θεσσαλονικη
Λο Ν ' Λ Θεσσαλονικη:
Δ' “ _. ' ' κ ' ·
Θρει·ιΤικα φρουΤα  ι 'Μωβ ΑυΤα Τα 4 νέα
' Δ ' ε .'·=ι'ἶἶἩ|¦'! Ρ Π" 'Ρ. ||ι .πό ' '
κα' λαχαν¦κα  . · Με δρομολογια ερχονΤαι
σΤο αεροδρομιο
Μακεδονια! 96
Του φθινοπώρου
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _._ 912