Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Τραγική κατάσταση για τις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σανωατιαμὁα αααΨαιρἱων (100 αιτααει8) για τα Βέττα ται· αραἑδραα Πιο Εθνικα8! εἰ·
ΣΗΜΕΡΑ ΜΜΜ ρ ΜΜΜ _ _ _  .· .· .ο οι και ΜακαΜαππΜΒΡωγ2Μ α.ΦιΜ.695 ·
--6ημοκρα
Παι- ιο Πιο ϊ ` | ι( η
“Πονηρο“ ”_ _ ' _ κ τ Η
αεριοὁι- ι ι” ϊ “σ " ϊ 'Ω_“ | ε χ
κο για το ' 3: _' ' # - ζ Δ ` . >_
στοιχημα . ζ '
Ε· _ η
Δ· ἡ τ μμ'
Και τι οΜτπιπσΜοω- ΜΝ! 
Με αΙΐ 8Ιιοτα (!)
σιι8 ΜΠαΧαμε8 
Πρώαν παλαιΚος, ΛαιιρΜα- Δ
δας, Ε ΚυριακΙδιις και αξιωματούχος του να Αμυνας. ; Ξ Η
' “ ”
_ · .ν
· Κρὐο8 ιδρώτα8 στο ΙΚΑ για
το Πὡ8 θα «βγοιΙν»
οι Πλαρωμἑ8 ΟΠωβριοι1!
Ο ΟΑΕΕ Ματσε αδΙι ααα
το ΑΚΑΓΕ 150.ΟΟΟ.ΟΟΟ €
Και τὲιαριοο γύρω ΠερικοΠὡν
σΠ8 ετιικοιΙρικὲ8! ΠΟΙΟΗ8 αφορα
-_ .__,_ι- .- _. _ . ή / · Δ .τ ι ω- ο ,. -α
Σιῖμερα αναμένεται να κατατεθεί στα ΒουΜ το ιιολανομοοχέδιο. Εξι ΔΕΚΟ στις εγγυήσεις για το χρέος της ΕΑΜδας και ανατροπές στο ΑσφαλιστιΚο των αγροτών και τωννὲων ΜΜμὐνωα Ζε
Τ0κὐΡιοὰρθροπι8 ΜΙΒ καν “ϊ π Η ' τι
δαμοκραααε (ρω) α ω 1 Ρ ν. 3
ααιτιβπρινα»τοα 'Η |ὲ¦› τ ¦ “ ι .
““γΚ°Ψ!ΨΜ°° ελλιινιαιιι!; > ·
Παντοὐιι ι-  _
οι Μια: Μπα 
ατι· Ματια . Μαιο 4· ¦ : β η ωτωῳοι
τον ωἔιΡιπΜ νω-  ` αλλαμεναιΕλλαδα
Αρειο8 Πανω: θεμιτὁ οι εργοδοτε8 να Ψάχνουν τοσα υπολονιοτὲ8 των υπαλλῇλων ῖ0Π8 
Ε£ἱαωσα με αννὡαταα8 ιιΧ» ο διαγωνιαμὁ8 για ταν ααραΧὡρααα στα Εγνατἱα8 Οδαα