Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
η Ελλάδα ,Μ
Πανω από ι2 εκατ. ευρώ
η νπέρβσση δαπάνης
για τα επιθέματα
Ξεναφαβικό
παραλήρημα από τον
ουγγρο πρωθυπουργό
Η Ροιπιυ|α ι
παει Όσπν
Σελ.7
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩ
γ 'ϊ έ'  ἐὶ
“οι/¦ ΣΣοιιΝι
ιι ιι ι
] ἴ _- ο ι
ί . Η
Ξ ._  ά.
Ι ι ' ·-' έ
> - ΜΝ
Η αΑΕΡΟΠΕ|ΡΑΤΕ'Α» ΤΕΑΕ|ΩΣΕ
Παππάς: -<<Δεν ειμαστε σε θέση να εγγυηθούμε
σε κανέναν ότι θα παρει' την αδεια»
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΜΕ ΚΛΕ|Σ|ΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚ|ΝΗΣΕ|Σ ΑΣΤΥΝΟΜ|ΚΩΝ
ωνειαι
5  Δ Σ:
Η επιστροφή
Η επικείρασα επιστροφής τας Μεδος στις αγορές πρέπει να γίνει συντεταγμένα και δισσφαλίιοντας τον
μέγιστο θαθμό ταν επιτυχίας. Σε κόθε περίπτωσπ, για να γίνει αυτό αραγματικότατα μέσα στο 2017, απαιτείται
α πλήρας αποκατασταοα τας αξιοπιστίας τας ελλανικής οικονομίας.
Απαιτείται α παρουσίασα και σταδιακή εφαρμογή ενός νέου παραγωγικσό
μοντέλου. που θα σπιρί2εται σε σταθερό φορολογικό περιθόλλον, εξαλειιμα τας γραφειοκρατίας και θα
στέλνει στους επενδυτές το μήνυμα ότι
π Μόδα είναι φιλική σε επενδύσεις,
με κύριο στόχο τα δπμιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Κρίσιμας σαμασίας για ταν αξιοπιστία τας χώρας είναι α ολοκλήρωσα
τας αξιολόγασας, Χωρίς όσκσπες καθυστερήσεις. οταν κατεύθυνσα εφαρμογής μέτρων ανόκαμιρπς και ανόπτυξας τας ελλπνικής οικονομίας.
χωρίς αλλες παρεμθόσεις περιοριστικής πολιτικής. ·
Επίσας. π ένταξή τας χώρας στο
πρόγραμμα ποσοτικής καλόρωσπς
τας ΕΚΤ πρέπει να είναι ψαλό οταν
ατΖέντα των διαπραγματεύσεων από
ελλανικής πλευράς. Τα σκετική δήλωσα έκανε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελαταρίου Ελλόδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας μετά τα συνέντευ€π
του πρωθυπουργού στο ΜΜΜ.
Ο λογικής