Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγο | ο ΜΜΜ
Ι Ι Αμβροσίοιι
απο τους πολλους β σχ0Μζε|
και όΧι πολλά 
 από τοΠςΜγοΠς“  κΑΘι-ιΜεΡιΝΗ εΦι-ιΜεΡιΔΑ Με ΘεΣΣΑιΑΣ Ο Σελ-8
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8828 - ΕΤΟΣ 18ο πΛΡΛΣκΕΥιι 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ·πΜιι 0¦50 ·ι·ιιΛ: 24410 80888
“Μ Ι σ σ Ι
'<'μΨΨ*“ Ο Δύο καταρνησεις τμημάτων και την ίδρυση ενός νεου
“ στην Καρδίτσα¦ περιλαμβάνει η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικης Αστυνομίας¦ όπως ανακοίνωσε
χθες ο αναπληρωτης υπουρνός Προστασίας του Πολίτη¦
Νίκος 'Ι'όσκας
.. Ο Συγκεκριμενα καταρνούνται το τμημα λαθρομετανάστευσης και το ΑΠ'. Περιφέρειας ενω ιδρύεται το ΑΠ'.
“ Λίμνης Πλαστηρα
Ο Στους υπόλοιπους νομούς της θεσσαλίας ο νεος σχεδιασμός βρίσκει την Λάρισα με 12 τμηματα¦ την Μαννησία με 10 και 2 στα νησια και τα Τρίκαλα με θ
Ο Σελ-5
εικονομῖο Ορειβοοιο
ΜΑ: 2 6ις θεσσαησί
έηηειμμσ ορειβάτες
Ο Χρειάζεται να σπάσουν ' Στα Ινδ“<ά Μαλέα!
τον κουμπαρά του ΑΚΑΓΕ ' οΡε!βαϊΙΚή Ομάδα:
Ἡα να καταβΜ_ Ν. ΚΡΟύΠΠς¦ Γ. Μαρθ°ύν οι συντάξεις Ο Σελ η ναρίτης¦ Π. Τόλιας Ο Σελ. 19
Αρκαισησγικ6 έργο “Βησκ6ς“ ΞΜεἩδῆῖΕῖ6ἰῆΞῆἩἑβῖ68ῖξ'
ποιο-2ου
Ελληνο-Σουηδικη αρχαιολονικη ερευνα πεδίου στο ¦
¦ Ο Για το κεντρο Ιστορικης και Λαο- ¦
Βλοκό
¦νραφικης Έρευνας “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"
¦ Καρδίτσας ο Σελ. 8
ἔ Μισο δέ Δημιουργικη Μι· · η. ! Μάο Ξ ΕικσΥσληψίσ Ξ Ηχοληψίσ  στη    
ΠΜ ὁιιιιοοιογρῶῳο3 ΜΜΜ Μ έΜ·/
| ι ¦ , | | | ΥΠΕΥΘΥΝ°Σ= ΑΝΔΡΕΑΣ πσνΡΜΞτΑκιιΣ
οΘλΠτικο8 ουντοκτΠ5, εικονοληιττΠ5, ηχοληΠτΠ5, υπευθυνοε δημοσιων οχεοεων
στη μόνη εξειδικευμένη σχολη στη θεσσσλίσ κσι διεκδίκησε μισ θέση στο
μιντισκό σύστημσ Λου σλλύζει!
ΛΑΡ|ΣΑ= Μονωλσκη 9-ιι Γ'. ι”όροφο5, Τ: 24ΙΟ258772, 8-ιιι8ι|:ιηίο@στ8ιηιηὶσσιι.οπ ηηη.σι·8ιηηιιοσιι.σι ιΕκ ΓΡΑΜΜΗ
πιω( 0ρ
εκ"0|σ
)0ΠωΒ