Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ποτε νο οιομοιομε ο Τι ορέιιει νο εχουμε οιο μοολο μος Πριν οοίξοομε ο Τι κερδίζει ο ΟΠΑΠ
κοι ιι ο οοίκτος ο Ποτε ο Οργονιομος, μος οιονει... κοροιδο κοι Πως εοιΒομεί νο Ποντοροομε
ωΙΒΦΠΞΣΜ 7^ΤΓ_ἶῖ σΠ-_
Μοντέρνο _ έ : η ο.. Με" κ-  
μ"ς ; : ι γ 1 ο ς : |ἐ Ξ : ;δ 5
Π^ΗΙ κο
Η ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
Ποιοι Πολεύοον να
ανακαλύψουν «πρόβλημα»
σε Ολυμπιακό και Μοέντσ
ΗΟΜΕ' Μ
Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ
ΠΧ' ΟΜΩΣ
Ο κΕιΣιιΔιιΔ
/ἶιιιι-ωι ιι; ιι» ι¦ιιιιιιιιιιιοιιω
ιιιιι και Μι)! ιι τι Γ: ιοιινιιιινιι
δεν κερδίσει
χονεϊοι η ΒολένΒιο · Στο
ύψη ο σοόδσσο της Λο
" Κορούνιο. Ιον «Μπορεις»
Η χωρ|ς;" ενοχες · ρλ" ελεΠούρι με σσΚβόλσιο
Η σνοιχϊο Μο ΒΠγ|εκονο- Δ στα 100 χι ιόρικσ!
Χεϊοφε
 ¦ ο Ο' 3 ΕΛΛΗΝΕΣ
Μο:: Δ · · “ ΥΐΑ ῇἶἴ0Μοογ ' =   _
Ἡ" "θ ΣΤΛ_._ Δ ΙΜω|!ΜΜ;“ σι Μ Η
3 να «δωσαν» ΣΠΔΝ ΟΣ ΚΑΙ κυβερνηση θελα ΤΡΕΛΑΜΕΝ0Υ ϊ  
ΠΡ'_ΔΝΠΜΕΝΟ| για ΜΕΠ0 ΠΑΝΠΠ0ΥΛοΥ 2 [Ϊ “ ί? ω? αλλες Ομαδες ως ^·νκας
ω ' ι 1 ·
.ο ꛦ@-·;· Ζω: 3( Εκεί-61