Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο· Με." γι· ιι· Μπι
το ·ιι'·ιιιι· των".
ο πωπω
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ
ιΣεΛ. 2
|ιιι τι ων
ιιιι ιιΦιιΜΕ0ιιιι:
γ τ οι τ '
ΜΜ σταματοοειτο:
«Πολυβολο»,ντεμτιοττου [β
. ΜΜοΜΜ Πόντο
κι18ιιιι£ωνιι τιθῇιιιικπ εωτιμεοι6Η Πετιιττιι ?2 ἶεΓττεμΒριου 2οι6 τ Φυλλο ι285 ι2.ι85› / ε ι 3ο  ω ὁ οργανωτρ|ο· Ιοφα8
4 Ε'||ΠΜΦω
ρο£τοιμοσιο τικ «ἐ$ωστι5» για τρ.6ιτιὁικοσιο ~·
, . . . η!... Μ - ,7 ν τ ·' . ¦ ι . 3. β? 'ἰ;£ γ χ
Το μηνυμο του Ουγκο Δλμειὁο και ιι «τρελο» Ϊ Που ιτολου@ει%ΞεγκρΒη5 του φακελου οΠοΞτη . .Ι .
του για την ΔΕΚ και τον κοσμο ττι5 7 ι· τ  · ι). ' έ ' '“ῦ 7 η Η 'η “
Γράφει ο τΑΣοΣ τΣΔτΛΛιιΣ ι ω. 32
ΑθΛ'·|Ϊ| κι·
μετά τη ΜΒΝΕ"
ι με τον "κάλο Ο Η ΜΒΜ"
 ΗΜ" να γίνει τι ειτἑμβΠΜ
 Γρτιττ›ι:ι τι Δριι8 Δτιβι.οιτις
π Ι '
_ ί Ϊ· _ ζ Ι
ι Βε"""ε|" τ «Μι» ιιτιι 8"|Ιθ" ΜΜΜ γιτι
Π ι  " · Η( ιιιιιιιιιιιιιωσεις των "Μ ν|||
Ο ΜΜΕ | "ὅ 'Β|!="ἱΦ" τιι 6ιιιιιιιιιιιι. «88088» ιι ΕΜ!
Μ· Δ|ΔΒΔΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ντι ιιιιν γινουν
ρ ¦ τ:ιτλογε5 τιλλτι ντι ιιτιιιε σε τιυντιινετιιτιι
Μ ὰ · η ' "  διοικτ›υοτι τ;τιιιρτ›ιιιι. Προτεινω γιτι
ΜΜΜ Π κορυφπ τ τιιν ΕΠΟ. ο Κωοιτγικιι5 Κτιυτοοκουμνιι8,
κα' Μ"°κἀκ" · ο λ  εκφρτιζονττι8 ιιροοωιιικε3 τιιιοψει8
· · ν ' · Ειτιτιγγτ:λικιι ερευνα γιτι τι5 ιιτιρτιχε8
αν" το" Γκ°λ°'  Που <<ιιτ›ιοτιζι:» Μο... αγνωστο χοριιγο,
«τσέκαρε»  7 έ: Δ : Η ύ οιι:ττι›τ()ιι γιτι τον “ουοτιιιιικο»
ο Κετσπάγια °  °  Κτιφτιιοτινιι στην ΕΠΣ Κυκλτιὁων!
|| Ι π έ 
,Χ τος? Ι
ἄΠΠ] ιι ιι “ι ι@Π]@ι
ΗΜ ι 11131· τιἶ
Πλάνο με