Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦κππρη “Μπα και κι" και... αυτα τα
'. καηακαιρι απατα 0πυμπιακα.α Νίκησαν μανα
πιπεαακτιιτ · σπα αι
0 :ΜΝ0νΜτ με τα παντως περναει τις 8.000 και με σε
τεηικες πασα τις τα» ασιστ στην ετωηιγκσι
ι στην - . . .. αι στην .
Ύ ·εριιαραπεακαι·. έμειναν μακρια σπα τις Μαν ' . σ
η . χ και για τη στν .. _ . σ των" εταιμαιετσι να μπει στην
χ χ 1 σεΖαν παν εκανν μπρσστα ταιις τα ακακια· των αιηικαν σιγα σιγα φερω ο γραφω” ΜΝΗΜΩΝ "ο
ι φαση - - ' και ° και . εκει.
ξ Νέα Η" Κρητη Ο· Μι!" Η' ενώ η Με ετσιμσσε κινητη μπαυτικ
ῖ°" ῖ"°Ρ | ¦° μου ανα πρατσιικετ παικτὑν και μαιρσσμα Ματ Με κωΜπτ ·ισσΝ- και Με" τα ηραισντα της αμαασς '
_  ι νεων ρύπων από ταν ταιραπσυπα σε μια σμααα νασιις σ ΠΜ) ασια. απ Η! ασ... τσεκαρα" μαζι της ιη σρκιι '
Δ/ντ η ς ; ο _ Ν ι κο Η α ι 6 η ς / ' κατι πρι· ' και Και τον * γινεται σημερα στην κρητηι
Διευθυντής ΣυνταΜς: ΠΡΑΤ0Ι ΜΑΚΡΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΕΠΕΜΒΡ|0Υ πιο Ο ΑΩ. καει
τα μεγαηα της Μπα για τη νέα περιασα
ι ο προσωπα" τον απαΜαππ. ι
/ ι¦ Δημητρη: Μπαρτ. 4·
9 ππακΜΥπΓικσ: τισ -ασ:- ι
"Ο" Ξ'|Α
0 Παπαγαπας
0ηερταρει με την ιαεσ
Μ συνυπηρΕαν τυκσια στα
να κρύα' “αν ταπειιταισ σαπτπτα με
Παρα καρπό" κεραια και κασκπιι σ σα
και ιντεγιε και σι °ωεΜι| η ωκιμη ααα
. σριαμαι αικαιανσμν “Μηηαι η Αεκ
τη σκεψη ταυ
και στην Μπεναικα ειτε παιξει α
καρντασα με σέντερ ααα ειπα·
ταυ αιμα και τα πειραμα ταυ
:ισως τι" πιασει μια χαρα σ
Γιατι σ Μαριν ειναι τα -κπειαι· σε
μια τετοια συνεργασια στην
αντιπαπη περισκη
Α"¦"|ΝΤ| ΜΛ¦
Ο Φ°"°ΥΝΗ¦ ΣΥΝῖθΜΑ
θΑ ΝΝΑ' ΠΜ' ΒΑΣ'Κ°¦
Η' ΜΗΝ ΞΑΦΝ'ΜΤΞ|ΤΞ
Α" 'ΓΕ' Η' ΦΞΤ°Σ Ο
ω"ΞΡ°¦ ΠΑ|ΚῖΗ¦'·
ΚΑΘΕ ΧΝΝ° τετ0ισ σαρκα
·αππιζει· σ Γιαραγσιιανας ·
· . τη· τα 2008 μακρι περσι. α
καρντσσα έχει τρεπη
παρααασπ στα τεπευτσια
καμερα ταυ Σεπτεμβρη σ
σεκσ γκαπ. ααα για τα πρωτα' σπα."
του καπιιτερα μέσα
ο" της καριέρας ταυ τρεκει σε
γκαπ σ ιντεγιε στην απατα 0 Γκαραρει ένα
καρε 2.3 ματς. Ξεπερνώντας τη αητεισ ταυ
στην αυκρσνισ ιΝτινσμα κιεραυι αταν ταρω"
αικτυσ με συχνότητα ι πρσς 2.35 σ Γι
γραασυν στη Νιγηρισ για ταν
28Χ”'° Μ
Τα Μα Μ
ται· αημμιπσκαιι
“τα φαινεται ατι
ασ ειναι σ Μάγια κ ι
ηπα ΜΗ!” τα εισιτηρια με ταν Μακη σ
Μεκρι ντα η Φετινη εισαι" των σισρκεισς
Μ|Μ'¦¦ με Τ" 'ΜΕΝθ'λ ~
α Μιρκα ειπε·
-α πωπω· μαυ
αρεσε. Ξερει μασκα. εκει
κσηες σπεπευσερὑσεις. κακα
απμα. Βρισκεται στις αασεις και
σπειπει · παντως στν ειναι
ισισιτερα γρηγσρσς σ ειναι
τπισετικας πρωτης·
ακα· σ Μπαυκαπακπς μαιι αρεσε
τ α Μαναατπς ηταν εξαιρετικός'
Μια παο ταν εκατ α Τα πρῶτα
γκαπ ταυ ησαιενσισ ηταν ταυ
μικρσὐ ΜΜΜ» πηρε
ΓραΦει α ΔΙ°Ν'£ΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΜΜΜ' '5)
την μπαπα. περασε αντιπαπαυς
ταυ και εκανε την ασιστ
σταν παρταγαπσ·
α ΜΠΕΝ'Γ0 και σι συνεργατες ταυ εκατ" στα κερια τσυς τα ριντεσ σπα τα
παικνιαια των θεσααηῶν με Ηρακπη ι2-2ι και κερκαρα ια-αι α Τα τεχνικα τιμ
παρα τσ... τω· στα κασταντΖαγπεια σκαπεαει να πρακωρησει Ξανα σε αηπσγες
στην ενσεκααα πανω των αγώνων με απατη και Αεκ παν σκαπσυαααν
Νη: ππριεπτι 
Ο |Υ¦'·|°¦ ΔΡΟΜΟ!
ταν "Δ¦'¦'|¦||
α αακρανσς Γιαρτσγαπας ΜΜΜ
την τριτη επιηαγη ται· Μπηκα γισ την
καρυαη της επι0εσπς και πρέπει να αππιστει
με υπσμανιι για να αει τα αναμα ταυ στην
εναεκασα επισπμαυ ματς
Βοιωτια Ο
ΜῖΜΗ| Για Μ"
κν·ικκιι σ απο αεικνσι·ν ότι σ
Γρικσπινας τα· ασ επιστρεωι
στη πιο· την πρωτα0ηπτὐν
Δ'¦Κ°Μ
Ο ΝΤΕ ΔΔ Π"¦"· "ΦΠ" "ω
Με κριση· εκτιμαει σ ἶαΜπα ατι
!υντηρητικα πηγαινει Ο" Μ· "Ο
επιθυμητό ειιηεσσ
ακαμα σ καταηανας ΜΗΝ” κ"Μ"Μ ·
αμυντικας και εναεκαμενας
¦ να πρααυπακ0ει
εναψει απατη Ο
Μιας σι επιπσγες
ταυ Μπεν” για
τα αριστερα ακρα
της αμυνας
:τα μεσα Ματια"
αναμένεται π επιστρσαη
ταυ ωκπκιτΜαπ στη η
πιο" σ 'Γι συμβαινει με ' ι
ταν ΜΑΝΗ" πω πατα , 
ησυαει να πρσπαντιτσι `
μόνο· ταυ
·ιισνσεπνσικατ.
Μακ και Αεκ ειναι σιγσυρσ
καπὐτεραι σπα περσι α σωμα η·
αυτα τα πρωτααππμα θα ειναι
συναρπαστικα·
πα ατσιι ταυ απυι·ιισκσα ειναι
ατι εκει παηηαιις πσιστικαας
παικτες. ρόστερ με ρα·ας α
Επισης ειναι σ μανιμσς πρωτα
σππτης 0 τσι· σιντι αερα αστα και
πρσσσετει πιεση αυταπσγιας
πως αντιπαπσυς σ 'Εκει απο
εισικα ραρσς σ 0ηυι·ιισκατ·
·'αμας αι ΜΜΜ του
0πυμπιακαιι σεως εκαναν
πραστσιμααια με τα 80%-·0% των
παικτών παν σε παιξω" στα
πρατασππμσ · κντισετα α
0πυι·ιισκας εκει τη μιση Με"
καινσαργισ·
¦ 4ιΞἙ: ·4
.Χ σε! ι.
·'ακι μανα σ τωρινής απυμπισκας
. απο· πιπες αμααες στην -Ετπν αρτη σι
ευρώπη στν ετων αισυμα τωριναι μπακ ταυ
ππαγιαν μπακ σαν και εκεινα απυμπισκαυ εικαν
παν εικε σ 0πυμπισκας με απσγσπτειιτικη εικανσ α
.πωπω και Χσπαμπσςι απο· 'ομως ταις παρακσπαυ0ῶ
ηταν σπα ταυς κσπϋτεραυς να ανερσιναυν σωματα
μπακ στην ευρώπη σ και με τη μωσαιπσρσμεναυν εξαιρετικα·
Γρ0ΦΞΙ ο °ΞΜΗ£ ΣΙΝΒΝ°Γ||°Υ ισεπισα '5)
Η Ρ°'||
ΚΕΠ°"|°'
 τα και" .Μαγκι- τσν κατσνκκσν γ
πωπω' "6 ”ν α και” με τα παηπα ιιΜσντα και τις ι
νέα, τι» _ τσιπς
"η” 'ω Η" Μ ΜεςστσΜΜια ησυΜε τσ ¦
”Μ" · "κι ω ερυΜυκσ. ως ηταν παντα εκει σ επσιΕε
Ματ επωππαυν 7. Μ "Νοκ “Μι Μ· α!" "
Η" "Μ” Π" τρωμστισττιΜ μια Μ α Μ' ατι στη μ ·
"αρα αν υπηρτε αξιας αντΜταστατης Ι
τον. α Μινι· ΜΜΜ μια αξιόπιστη 
ΜΜΜ. ΜΜς αστα ι·
ανω Μι στα αριστερα
ταυ και” να ειναι
και... Μακη” τι”
σπα σναστσπτιτα
σειαπιστας
Ο Κ·ΜΙΜΝ ΓΜ°' ΜΜΜ έ" σπα τι' Μ ως α"ΜΒ|Ν. /
και σπα ταν σαντσυνσυστσ τα· κανει τα σωματα ταν. στα Μ” .ι
' και τα . ααα και .ι
απ* σε ααα ταν ανηααρικα. αππα Μτιαπμινσ. μια ται· - Νηπιζαντατ ΜΜπμς Με και πατα μσιραπαι...
τπσυσαιατ σαππτικ6τ ΜαηηαπΜ με την πωπω. ί
συντακτης. τι" καμένη πιστα" αν· πιγαι στον αντρι- Ι
Η' “Μ κι· 'Η 'Μ παπσνσρααν και ηταν μπαμπα” 
και πρατυπα ταυ στη σε ααα τρεις Μυπτυτιής ¦
6ιιμσσιανΜισ ταν εκπσγις α αιτημα κατα τπν δ
^ Γενικα τσι· και με την .
Η(  Λ ' σε .
ινα την τσιιι·αι·α ματ σταυραυς σημασια σωστη” Χ
να θΝΜ"ή τΟ"- 'ι° στα Ματια'. πρώτ” και πανεπαπα τα σωμα τα· ατακα πιτ ρεκόρ τεστ· σταυρωςι χ
σηαμπισκω_· σ .τις η¦Μ“κκες εκπσγες ταυ Ν
ααιιζΝΜ·Χ"ιΜΜ 'ω ασια. με πανηγυρικη επικρατπση ταν
την πια ωραια τρωω να στην Μια ταμισ της Αττικητι
ταν απωπισκα. Μπα “αν
εγραρτ για αυτ” η ατσν
ΜΜΜ· “Μ 'Μ Ξ” από τα η" πω σι τα 'Μαι Μι ΗΜ· και Ν" ΠΜ. Η·
Μαρ. Μα' ·Ξθ·Β°θαΜ· Μ ω .Με 禓!° εκηαγη ταυ επι Μια και σε
ως ι τι· Μ"ΓΜ“Μ ¦“Μ. ,ο γω..." ¦"_ Η αιαικπτικα συμΜπια τρικ α
ινα πωπω ταν· τα· τιτανισ 'ΜΝΉΜΗ κι Μ 'Μια. ιι· τα'
Μπακ ΜΜΜ ΜΝ" Μαι” 'ως. Ό"
Μ"Μ ΜΜ "η Μπνα. .μπω κατω σπα τη ζ 7
ΜΜΜ. Ναυτικο "Μϋι" "'°ω!' Ψ  ῦἶ· ” ἶὶ
τπτ ·"ι'Μ ρ "° |“
"ΜΒ 'ΜΝ μ ΜΜΜ" πρακτσατισ α ιι πιστη ι
τα· τα τη· όγκο· τα ταση ω "Υ" ΜΝ.” .
.ωκπω.Μ ““ἔ“ὅ@Μ
ικ·Μιτ και ειπα· Μπα "Η "ύ” “Μ Χ Π γ
9 7" '08 852 Ι 43 3 9 _ τρωει α ΜΜΜ κηπτΜπΓσνΜκπτ ισεπι6α τι
ΠΑΝΟ!” Κ°¦Μ0Υ
ΧΟ!! "Ο
Μ¦¦|'Π!Ρ' ¦Τ°
'(0 'Η "ϊ" Ρ|°
"ΓΡΑθ°Υ "Μ "Ο
ΠΕΡΝ° |Νῖ|°
ὶ'|'" Μπα ΤΟΥ
ΜΑ"'Π°Υ ΣΕ
°Λ°'¦ Η!!
ΠΝ¦ΡΓΑΤ|' "ΟΥ
·0°Τ°¦· Με Ο'
ΚΕΛ°"Λ°Υ
¦ῖΗ |'¦|ῖ°"|Α
"Ω" Π"Ε|Ω"
ΔΥ¦'(°|Α ¦Τ° ΚΠΡΒΪ¦ΚΑΚ||
Ο ΜΠΝῖΑΛ°¦ .ι ι
Ιτπ “εστω πραπανπαπ σ αρκηγας της
Δεκ υπεστπ κατσγμσ στη ματπ.
κτ·ααναγηαηκε αμεσα. στη· ειναι
.μπω τω· ταυ ντιρμπι με ταν
απυμπ·κα την τπαμτνπ τρωω σ
ασ Οαινττσι μαρσ με τη βρσ τα ασ `
εΞτπισσεται η ΜΜΜ ται· α Αν
παντως ”Με". ασ τσπσ·ετπ“ι
στα κεραια ταν παπι μασκα
νεας κανει τα τραπεζι για να ϊ
ζητησει ξανα συγγνώμη... 3 Λ
0 αρσρισης κερνατι σηρια ταις .
συμπσικτες ταυ και τα πραηανητικα 'ι Δ ρ
επιτεπεισ. αεπσντας να εΕιπεωσει για _
Μ σωμα ηρακαηεστ η προσφατη χ
αναρτηση ταυ στα πωπω
α σακρσνας πραησνητης μιηαει στα
ΦΩΣ· για την ησρεια της ερωτας
Γεωργισς στα ηρσκριμστικα ταυ
Ευρωμπασκετ σου. την εμπειρια
Ι ταυ στην πωπω και τα σναηαντεκα
γεγανας να ταν κηαψσυν στα
αεραηπανσ των ταιιρκικῶν
σεραγραμμῶν με τα σηαισ επεστρωε
Η στην Αθηνα' οι σησΦρσκερπαες
' ταυ αερα τω αφαίρεσαν χρηματα
από τα ησρτσααπι και ένα
σαναισαηματικης αξιας ωρα από
ταν πατριαρκη της Γεωργιας
Ο καπητικατ
τπκικιττε
και 0 -ααπ00α·α:- πτεριι ακτινσγραρισ των πιο παικτών παν θα
αγωνιστών ατα σε Άρη
και Αεκ αντιστ0ικσ
Γραφει στη .τσακ τσι·
00708 α ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΜΞΡΝΣ ισεπισσ "2)
ιι αμασπσναισ με εγγραφα παν των· στα πρωι” της αιαργσνῶτρισς
σρκης ται· πρατσ·ηηματσς Πάργα Στρατα Μτη“αιαι- τσιις
·πρασιναυς·. ΕικσασρΕΜσς ατι σπα “η και ι .
στα εως ασ πσραπιμπτι σναπσγες ι
ιι ανακίνηση
τσι· Γιανωηνσικαα για
τη αισιτπσια του ανανισ
0ωτιααπ ιΣερρανι σταν
Για ανακαι"“° "ΜΒΜ _ ""Π“_κ ενεργειας στα αρμααια σικσστικα .
με την απαια Μπεν απΜν °""! ν" '° Ρ"°"€” ' " Μ::Μΐ“ἑ=.
ωπνε σως ακομη και η· ω αμσσησναια σαν τη: ηπα" αιστσ- "κι Π ρ .
μεση της 4 .. ” " Μ" σκαμπ κσι π σασισεσἶι ·
@τι στα ιισιτνι·ι· της "°Ψι 88"" Ψ ζ¦=ΐ::ζ" . μσ0μὐνι Απιστια. τι
πωπω τα στα” 25
· ταυ Μπαρτ-αι·
κώσικσ
παρατηρητών αισιτπσισς ο τα πικαπ
κειμενα της επιστσπης ημας τη αν"
της Ε"°
ΓράΦΣι σ ΑΝΔΡΕΑ: ΙΕΡΕΒΕΤΑΣ ισεπι6α Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα