Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο Κ0Υ|'|ΑΣ ΔΕΝ Ε|ΝΑ| ΚΟΥΤΣΑΒΑΚ|
και δεν... κοντυνε την ιστορια της ΑΕΛ Μ  έ
Ο Μπορω μου σον οίνοτ νομολογο5 οοέοτετλε εεὡοι·τομνομ£ἰο ντο το οοἱμοιο ομωτοοἑΜο μο5 τοι... μεοτγμοφοτ ΜΜΜ οπο οπο·ονοοοοτε δομοοτογοοφο το ογωνΤοττκο κοτ εξωονωντοτΜο κομμοττ με τον Ντενκοο
.  ΞΥΠΝ0 ψ”
ΥΣΤΟΤΧΗηΛ
ΗΤΡΑΥΝΑΤ|ΣΝ0Σ ΤΟΥ
ΑΝΑΤΗΑΖΕ| ΤΗΝ.
ΝΑ ΑΝΑΝΡ0ΣΑΡΝ0ΣΕ| ΤΑ ΗΛΑΝΑ Τ|Α
ΤΗΣ. =ΕΝ ΝΤΕ' ΗΡΑΝΛΗ ΝΑ' θΛΥΝ'ΗΑΗ0Υ
ΚΑΡΕ-ΛΗΣ!
Τἱσζ3Ξ "Ολ ἐἑεθνΜ ξερω · Εοποοετο μὐτο του. υποβλοθοκεοε ονοτοεο
στο υ Ο· ΝΝ “τον ο Ο γ κο· μόνο με θούμο ομολοβοΤνε· το ντέρμπι
Μοτο Με κονε·το Ι997 . ,
μ Σομομο ο· πρωτο δοκιμέ8.
“χ“ΔΜΕΝεΣ ....ΦΜΜ““μ Η.
Στο Η η Ρεολ με το Β·γτοοεολ
κοτ ο ΜΠοοτοο με τον Ατλέτικο Μο.
τροομοτιστηκεοΜεοι
θΕΛΤΑ·Χ αστο 2·Τ
των Θε· 
ΑΛΛΑΖΕ| '
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΠΠΣ 0 ΝΑΝΤΑΤΗΣ ΑΤΗ) ΑΡΧΗΤ0Σ ΤΜ θΛΥΝΤΗΑΝ0Υ 0 ΝΑΝΑΤΖΕΡ ΤΟΥ ΜΠΕΡΝ( ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤ|ΝΕ ΣΕΝΤ) ΣΗΜΑ ΣΤΝ ΡΕΝΤΗ Ι! - ΝΑ' ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕ|ΠΝΕ|Τ0 ΝΕΟ ΣΥΝΒῦΛΑ|0 ΝΕ ΤΟΝ ΝΑΤ) _ 
' Οδονετομο5οτη Στοντοο. '
ο εμΠ·οτοομνο του Βίκτορ. Ι
οτοοκωμοεμε τον Μοντἑοτο. ' '
ο ονογκοσττκη Πορομονη  # | ξ .ο “ϊ
Π Ετττοτοἑφε·οτΠ Τ8ττδοοΦοοτομνο5 ` ά Η Η `
'ΚομβτκοτομοτεστοΛοοτοο.  μουὶΠὶΉ5  3  ·
οτονοοχττμιο5δύοκολο5εβδομοδοε ' ¦ _.
Την Ποοοοκεοο 30 Σετττεμβοτου οι οττογροφὲ5
Ψ ;. Δ «ΗΕΗ ΕΝΩΜΕΝΗ', Η|ΗΑΤΝΑΤΗ|»
| ” 4 ΜΟΝΟ με... νοημοτου Στρομοτοον¦
ΗΣ  Η' - . 0ῖ0Χθ£ο|νοδεμτνο
_ Η | · Η - ;τ 7 Ό